منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عرب، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

‏ ‏

منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین حسین عرب

‏ ‏

‏امام، اسلام را همان حکومت با تمام شئون و لوازم آن دانسته است و اسلام را در‏‎ ‎‏تمامی مسائل حیات انسانی، دارای بهترین برنامه ها می داند. ‏

‏در مشروعیت دو سؤال اساسی وجود دارد: چرا حاکم حق حکومت دارد؟ و چرا‏‎ ‎‏مردم وظیفۀ اطاعت از حاکم و پذیرش حق حکومت را دارند؟ ماکس وبر مشروعیت را‏‎ ‎‏سه نوع دانسته است: کاریزماتیک، عقلایی – قانونی و سنتی. هم چنین پنج دسته نظریه در‏‎ ‎‏بارۀ منشأ مشروعیت وجود دارد: نظریه های مبتنی بر «اصالت ارزش»، نظریه های مبتنی‏‎ ‎‏بر «اصالت خواست مردم»، نظریه هایی که بر مبنای «اصالت زور»، نظریه های مبتنی‏‎ ‎‏بر مبنای «اصالت سنت»، و نظریه هایی که بر مبنای «اصالت طبیعت» ارائه شده اند.‏

‏فرق مشروعیت و مقبولیت در آن است که در مشروعیت بحث از مبنای عقلی و‏‎ ‎‏شرعی حکومت در میان است و مقام ثبوت و نفس الامری مدّنظر است، امّا در مقبولیت‏‎ ‎‏سخن از مقام اثبات و تحقق خارجی و تمثّل حکومتی و کارآمدی حکومت است. ‏

‏نویسنده مقاله، مقبولیت را نتیجه مشروعیت دانسته است و نه پایه و مبنای آن. منشأ‏‎ ‎‏مشروعیت در اسلام خداوند سبحان است و فقط او حق قانون گذاری دارد. این حق از‏‎ ‎‏خدا به پیامبران و ائمه و سپس به ولی فقیه واگذار شده است. عالمان بزرگوار اسلام سه‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 86

‏مبنای عمده برای مشروعیت بیان داشته اند: 1) مشروعیت الهی؛ 2) مشروعیت‏‎ ‎‏الهی – مردمی؛ 3) مشروعیت مردمی.‏

‏در مبنای اول، نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت ندارد، بلکه نقش تعیین‏‎ ‎‏کننده دارد. امّا در مبنای دوم، رای و نظر مردم در مشروعیت حکومت دخیل است و‏‎ ‎‏هرکه از سوی مردم انتخاب شود، مشروعیت دارد. در «مشروعیت الهی» از لحاظ مبادی‏‎ ‎‏و مبانی، مشروعیت حکومت و اعمال قدرت حاکم منوط به خواست و رأی مردم‏‎ ‎‏نیست، ولی از لحاظ عملی خواست و رأی مردم اساسی است.‏

‏امام(ره) معتقد به مشروعیت الهی است که حاصل اش نظریه «ولایت مطلقه فقیه»‏‎ ‎‏است. در این دیدگاه والیان از جانب خداوند منصوب شده اند، ولی رأی اکثریت مردم در‏‎ ‎‏بنا کردن حکومت مؤثّر است. محدودۀ اعمال ولایت همان اختیارات پیامبر(ص) و ائمه‏‎ ‎‏معصومین(ع) است. ویژگی های حاکم اسلامی عبارت اند از 1) علم به قوانین شرعی؛ 2)‏‎ ‎‏عدالت؛ 3) کفایت و صلاحیت. تشکیل حکومت برای فقیهان واجب و اطاعت مردم از‏‎ ‎‏آنان نیز واجب است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 87