نظری به آثار و عملکردهای دین و روش زمام‏داران دین‏دار در عرصۀ تاریخ و جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ثقفی، سید محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظری به آثار و عملکردهای دین و روش زمام‏داران دین‏دار در عرصۀ تاریخ و جامعه

نظری به آثار و عملکردهای دین و روش زمام داران دین دار در عرصۀ تاریخ و جامعه

حجةالاسلام والمسلمین سیدمحمد ثقفی

‏ ‏

‏نفوذ مذهب در عمق روان آدمی، دگرگونی های ژرفی در جسم و جان به وجود‏‎ ‎‏می آورد. آثار و عملکرد مذهب در زندگی فردی و اجتماعی و تجمع انسان های دین دار،‏‎ ‎‏در جامعه، ایجاد جامعه دینی و با ویژگی های خاص آن، موضوع بحث جامعه شناسی‏‎ ‎‏دینی است. این رشته تأثیر پدیدۀ مذهب را در جامعه و دیگر پدیده های رفتاری انسان‏‎ ‎‏بررسی می کند. شناخت جامعه دینی و تمایز آن با جامعه سکولار از اهمیت ویژه ای‏‎ ‎‏برخوردار است.‏

‏در جامعه دینی، آدمی، زندگی را معنادار و جهان را هدف مند می بیند و با انسجام‏‎ ‎‏اجتماعی توأم با برتری عاطفۀ دینی، زندگی می کند. به علاوه، نقد ارزش های اجتماعی‏‎ ‎‏انگیزه دیگری است که مذهب در پیروان خود به وجود می آورد و در نتیجه آن ها را به‏‎ ‎‏ایجاد جامعه آرمانی که در آن عدالت برادری برابری حاکم باشد، سوق می دهد. ‏

‏امروزه در جامعه شناسی سیاسی، علاوه بر اوصاف حاکمان از چگونگی حکومت و‏‎ ‎‏رفتار زمام داران و منشأ قدرت نیز بحث می شود. این سخن نه تازگی دارد و نه در انحصار‏‎ ‎‏فیلسوفان سیاسی غرب امثال، روسو، هابز و منتسکیو و... می باشد. در جای جای متون‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 71

دینی اسلامی که از آیین زمام داری و حکومت سخن رفته است از هر دو موضوع بحث‏‎ ‎‏شده است. رفتار حکومتی امام علی(ع) و تبیین کیفیت حکومت او، الگوی عینی و‏‎ ‎‏آرمانی حکومت اسلامی است. او علاوه بر اوصاف حاکمان بر رفتار و چگونگی‏‎ ‎‏حکومت نیز تأکید دارد.‏

‏انتخاب مردم، رسیدن به حکومت از راه های مشروع، طرح حقوق متقابل مردم و‏‎ ‎‏دولت و بالأخره رفتار عادلانه زمام دار، چهار اصل اساسی است که در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏امام علی(ع) از اهمیت فراوانی برخوردار بوده اند.‏

‏در نتیجه، شواهد عینی این رفتار سیاسی در تاریخ سیاسی شیعی – اسلامی، وجود‏‎ ‎‏حکومت های مردمی، توأم با حکومت تسامح و سعه صدر است که در زمان های متفاوت‏‎ ‎‏در پهنای کشورهای اسلامی به وجود آمده اند.‏

‏حکومت علویان در آمل، آل بویه در ایران و فاطمیان در مصر، شواهد عینی‏‎ ‎‏دولت های مردمی، خدمت گذار، متسامح و نسبتاً عادل می باشند که می توانند الگوی‏‎ ‎‏مناسبی بر رفتار سیاسی جامعه امروزین ما باشند. ‏

‏در این حکومت ها مشروعیت نظام از دادگستری و عدالت پروری آن سرچشمه‏‎ ‎‏می گیرد که با تکیه به انتخاب مردمروش عادلانه حکومت آل محمد را پیاده کرده اند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 72