بررسی تطبیقی مدینه فاضله با مدینه اسلامی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بیضائی، طیبۀ

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی مدینه فاضله با مدینه اسلامی از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

بررسی تطبیقی مدینه فاضله با مدینه اسلامی از دیدگاه امام خمینی

طیبۀ بیضائی

‏ ‏

‏از دیرباز جامعه آرمانی در اندیشه بشری جایگاه ویژه ای داشته و سبب نگرش ها و‏‎ ‎‏کوشش هایی در خور تأمل بوده است. در فرهنگ و تمدن مسلمانان بازتاب آرای‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 68

فلسفی – سیاسی یاد شده، در حوزۀ تبیین چنین جامعه ای، گسترۀ نظرگیری داشته است. ‏

‏بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی و رهیابی به نظام و جامعه مطلوب از آن جهت‏‎ ‎‏حائز اهمیّت بوده و برای تحقق اهداف بعثت های ابراهیمی و نیل به حیات طیبه انسانی‏‎ ‎‏در عینیت جامعه همت داشته است.‏

‏نویسنده میان مدینه ها یا جامعه های آرمانیِ منظورِ فارابی و امام خمینی به تلاش‏‎ ‎‏تطبیقی دست می یازد تا ویژگی ها و برجستگی ها را بنمایاند. وی بخشی از آرای فارابی‏‎ ‎‏را در زمینه ساختار مدینه فاضله چنین برمی شمارد: 1) وجود رهبر و امام فیلسوف‏‎ ‎‏متصل به مبدأ خلقت و حکمت؛ 2) طلب سعادت با توسل به علم فقه و کلام؛ 3) تعاون؛‏‎ ‎‏4) ارتباط و اتحاد مدینه ها به رغم اختلاف ها؛ 5) نیل به سعادت، از رهگذر تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت.‏

‏وی از آن پس بخش هایی از کلام امام خمینی را در مورد یاد شده خاطرنشان‏‎ ‎‏می سازد آن گاه چنین نتیجه می گیرد: "آن چه که فلسفه سیاسی حضرت امام را متفاوت و‏‎ ‎‏تواناتر نشان می دهد، علاوه بر آن که این شعور را محقق کرده و ارزش های آن را تجسم‏‎ ‎‏عینی بخشیده اند، در آن است که از دیدگاه ایشان اصولاً انسان موظف است به وظیفه‏‎ ‎‏خود عمل کند. امتیاز انسانِ اجتماعی در منظر ایشان آن است که دایم در تحول و پویایی‏‎ ‎‏باشد، لذا باید همواره انقلاب به وجود آورد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 69