نظام‏ سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نوایی، علی‌اکبر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظام‏ سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی

‏ ‏

نظام سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین علی اکبر نوائی

‏ ‏

‏آیا شریعت و فقه اسلامی، با توجه به داشته های خودشان می توانند در بستری‏‎ ‎‏نظام ساز سیر کرده و سیستمی اجتماعی، سیاسی را بنیان نهند؟ مهم ترین سوالی است که‏‎ ‎‏نویسنده در صدد پاسخ گویی به آن است. به عقیده وی در این باره دو دیدگاه وجود دارد:‏‎ ‎‏نخست، نگاهی مغرضانه به دین است، که از ناحیه غربیان و روشن فکران صورت گرفته،‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 49

پی آمد آن این بوده که، دین در یک دوره تاریخی (حاکمیت کلیسا) آزمون خود را پس‏‎ ‎‏داده و دیگر قادر به ساخت نظام سیاسی و اجتماعی مطلوبی نیست. و نگاهی‏‎ ‎‏متحجّرانه، که دین را در ساحتی قدسی و فردی جست و جو کرده و از ورود دین به‏‎ ‎‏حوزه سیاست و حکومت ممانعت می کند.‏

‏امام خمینی(ره) در خصوص این مسئله (نظام سازی شریعت) منظری دین شناسانه و‏‎ ‎‏معرفتی مبتنی به گوهر شریعت دارد. در این نگاه، دین تئوری قدرت و حکومت است و‏‎ ‎‏در فرایند نظام سازی سیر می کند و بدین روی، امام خمینی در اوج نگرش حکومتی به‏‎ ‎‏دین، نظریات انحرافی یاد شده را به مبارزه ای همه جانبه فراخوانده و آن ها را در نظر و‏‎ ‎‏عمل به نقد کشیده و به انزوا سوق می دهد. و نیز آن ها را برخاسته از غرض شیطانی و‏‎ ‎‏بی بهره از معرفت ناب گوهر شریعت می داند.‏

‏نویسنده در ادامه به استدلال هایی در زمینه وجود نظام سیاسی و اجتماعی که در متن‏‎ ‎‏تعالیم اسلام و جوهره احکام شریعت، هست پرداخته و در تعقیب آن سیره نظری امام،‏‎ ‎‏در طرح دولت و نظام سیاسی اسلام را تبیین و وجوب استقرار نظام و دولت، را بر‏‎ ‎‏بنیادهایی سه گانه ذیل تحلیل می کند: ‏

‏1) اجرای احکام شریعت، نیاز همه زمان ها است و هیچ گاه تعطیل پذیر نیست؛ ‏

‏2) اقتدای به پیامبر، به عنوان بانی دولت و حکومت؛ ‏

‏3) احیای شریعت، که این مهمّ جز با تبیین و استخراج حکومت از متن شریعت و‏‎ ‎‏نقاهت، نشاید.‏

‏وی هم چنین به گونه نظام سازی شریعت پرداخته و آن را فرایندی دانسته که با‏‎ ‎‏اجتهادی بایسته، امکان پذیر است. اجتهاد در باور امام خمینی، عامل محرک و‏‎ ‎‏برانگیزاننده و پاسخ گوی به خلأها و نیازها است و ابزارهایی هم چون زمان شناسی،‏‎ ‎‏تاریخ شناسی، سیاست شناسی، زیرکی و فطانت، از لوازم اجتهاد بایسته به حساب‏‎ ‎‏می آید.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 50

رهیافت هایی به وجود در اجتهاد بایسته عبارت اند از: ‏

‏1) لزوم فهم مفردات شریعت، برای تطبیق در پروسه نظر و عمل، به عنوان زیر‏‎ ‎‏ساخت نظام اجتماعی و سیاسی؛ ‏

‏موضوع شناسی و حکومتی، به عنوان شرط فعلیت احکام سیاسی و امری پیشینی‏‎ ‎‏بر موضوع حکم شناسی و صدور حکم سیاسی؛ ‏

‏2) تغییر شیوه ها و متد استنباط و عدول از متد معمول و رایج حوزه ها، با حفظ‏‎ ‎‏چارچوب سنتی و فقه جواهری و رسیدن به شیوه و متدی فعّال، همه جانبه و همه‏‎ ‎‏سونگر.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 51