امام خمینی و معیار دینی بودن حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شیخ‌ شعاعی، عباس

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و معیار دینی بودن حکومت

امام خمینی و معیار دینی بودن حکومت

حجةالاسلام عباس شیخ شعاعی

‏ ‏

‏نویسنده در مقدمه پس از بررسی و تبیین تعریف ارائه شده دربارۀ مفهوم دین، معتقد‏‎ ‎‏است که سابقه دین در جوامع بشری برابر با حیات انسان است.‏

‏در واقع هر جا امتی یا قومی به وجود آمده است، پیامبری مبعوث شده و دینی ترویج‏‎ ‎‏گردیده است. بر اساس آموزه های قرآن کریم یکایک انبیا آمده بودند تا برپایی‏‎ ‎‏حکومت دینی، جوامع بشری را به سوی کمالات الهی رهنمونی کنند. امام خمینی نیز بر‏‎ ‎‏همین اساس، حکومت و سیاست را به دست گرفت.‏

‏معیار دینی بودن حکومت، موضوع فصل اول این مقاله است که نویسنده چهار فرض‏‎ ‎‏در این باره مطرح می کند: ‏

‏حاکمیت نهاد دین؛ حاکمیت تعالیم دینی؛ حاکمیت حاکمان دیندار و حاکمیت قوانین‏‎ ‎‏و احکام دینی.‏

‏اما این که امام خمینی کدام یک از این فرضیه ها را می پذیرد، نویسنده سه دیدگاه در‏‎ ‎‏کلمات و بیانات ایشان نشان می دهد. در جایی امام خمینی حاکمیت قوانین اسلامی، و‏‎ ‎‏در جایی دیگر حاکمیت حاکمان دین دار و در بخشی دیگر، حاکمیت تعالیم دینی را معیار‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 37

دینی بودن حکومت می داند.‏

‏ضرورت تشکیل حکومت دینی، موضوع فصل دوم مقاله است که نویسنده به‏‎ ‎‏بررسی این موضوع از دیدگاه امام می پردازد. فصل سوم این مقاله نیز به بررسی برخی از‏‎ ‎‏دیدگاه های منفی دربارۀ حکومت اسلامی اختصاص دارد. در اندیشه امام خمینی، فردی‏‎ ‎‏و نه اجتماعی دانستن اسلام، خشونت گرایی، نقصان در حکومت اسلامی و کهنگی و‏‎ ‎‏ارتجاعی بودن اسلام از جمله عواملی هستند که موجب پیدایش دیدگاه های منفی دربارۀ‏‎ ‎‏حکومت اسلامی شده اند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 38