قلمرو دخالت دین در عرصه امور نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسینی‌بافقی، سیدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

قلمرو دخالت دین در عرصه امور نظامی

قلمرو دخالت دین در عرصه امور نظامی

سیدرضا حسینی بافقی

‏نویسنده در این مقاله می کوشد تا به استناد برخی از آیات و روایات اسلامی موارد‏‎ ‎‏زیر را به عنوان آموزه های دین دربارۀ جنگ ذکر کند: 1) مسلمانان هیچ گاه آغازگر جنگ‏‎ ‎‏نیستند؛ 2) استقامت در دوران جنگ، از ویژگی های مؤمن است؛ 3) مسلمانان به هنگام‏‎ ‎‏جنگ با گوشۀ چشم و غضب ناک به دشمن نظر کنند؛ 4) به هنگام پیروزی، به دشمن،‏‎ ‎‏ ستم نکنند؛ 5) از صحنه کارزار نگریزند؛ 6) به هنگام کارزار، کم سخن گویند و غوغا به‏‎ ‎‏پا نکنند؛ 7) بهترین موقعیت استراتژیک را برای جنگیدن انتخاب کنند؛ 8) بر رفت و‏‎ ‎‏آمد دشمن دیده بان بگمارند؛ 9) به هنگام مواجهه با دشمن، سرها را پایین کنند و به‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 29

دشمن خیره نشوند؛ 10) از سربازان ضغیف حمایت کنند؛ 11) به اموال و نفوس‏‎ ‎‏دشمنان متعرض نشوند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 30