دین و نظام ‏سازی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آقایی، سید مسعود

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

دین و نظام ‏سازی

دین و نظام سازی

حجةالاسلام والمسلمین سید مسعود آقایی

‏ ‏

‏دین و دین داری در عصر حاضر، بیش از پیش محتاج گفت و گوهای شفاف  و‏‎ ‎‏روشن گرانه است، زیرا فلسفه ها و جهان بینی های گوناگون از یک سو، و تمایل و اصرار‏‎ ‎‏نسل های نو به تحقیق و نظر و دریافت حقیقت از دیگر سو، در دوران حاکمیت‏‎ ‎‏رسانه های فرهنگی و تبلیغاتی خواه ناخواه عرصۀ نقد و پالایش و گزینش را پدیدار‏‎ ‎‏می سازد.‏

‏نویسندۀ مقاله می گوید: به هر حال بخواهیم یا نخواهیم، به عمد و یا غیر عمد، با‏‎ ‎‏انگیزه صحیح یا غیر صحیح، این شبهات گسترده و هماهنگ، ما را احاطه کرده است.‏‎ ‎‏می توان به استقبال رفت و به همراه نور و هدایت و بینّات و فرقان، و با زبان مناسب به‏‎ ‎‏پاسخ گویی پرداخت... و می توان بی اعتنا گذشت و آن ها را به اتهام بست.‏

‏در این مقاله مسائل زیر در قلمرو دین مطرح می شود: ‏

‏تعریف، منشأ، ماهیت، مضمون، جامعیت، کمال، محوریت، معرفت، فهم، قبض و‏‎ ‎‏بسط، زبان و تفسیر.‏

‏تحولات و تأثیرگذاری، فقه دین، طرح کلی دین، اجرا و آزمون پذیری، نظام سازی و‏‎ ‎‏جامعه و حکومت دینی.‏

‏دربارۀ عنوان کلی مقاله می خوانیم: «اسلام، در زمینه مسائل مربوط به انسان و جامعه‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 19

و حکومت، آموزه هایی دارد که باید آن ها را استخراج کرد. اما چگونه؟ نظام سازی، در‏‎ ‎‏حقیقت، پاسخی به این چگونگی است. نظام سازی به دست آوردن عناصر پویای دین‏‎ ‎‏در ساحت های مختلف و عرصه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان است که‏‎ ‎‏موجب پاسخ گویی و هماهنگی اسلام با تغییرات زمانه می شود.»‏

‏وی در جای دیگر دربارۀ چند و چون نظام سازی دینی می نویسد: «همین معرفتِ‏‎ ‎‏دینی و عبودیت کافی است که انگیزه ها اهداف و روابط مرا متحول و دگرگون کند  و نوعِ‏‎ ‎‏ارتباط و ترکیبِ مرا با اشیا و افراد و اهدافِ دیگر زیر پوشش بگیرد و به نظام اجتماعی،‏‎ ‎‏سیاسی و اقتصادی و حقوقی پیوند زند.»‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 20