فهرست چکیده مقالات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فهرست چکیده مقالات

فهرست چکیدۀ مقالات

‏ ‏

‏ ‏

‏مبانی کلامی                                                                                                                           17-51‏

‏دین و نظام سازی: مسعود آقایی‏                                                                                                    ‏ 19‏

‏احیای امر و ایجاد حکومت حق، یا زمینه های استقرار حکومت دینی: احمد احمدی ‏     ‏20‏

‏زمینه های تثبیت حکومت دینی: احمد احمدی‏   ‏21‏

‏فلسفه عالی در اندیشه امام خمینی: محمد رضا ارشادی نیا‏ ‏  22‏

‏دفاع از حکومت دینی: سید محمدعلی ایازی‏   ‏23‏

‏حدود دخالت دین در عرصۀ امور اجتماعی و سیاسی از دیدگاه امام خمینی: محمدحسین ایران دوست‏ ‏    25‏

‏ضرورت تشکیل حکومت اسلامی: ملک بابشی‏    ‏27‏

‏پیدایی نواندیشی دینی در غرب: ایرج تبریزی‏   ‏28‏

‏قلمرو دخالت دین در عرصۀ امور نظامی: سید رضا حسینی بافقی‏    ‏29‏

‏هماهنگی علم و دین از دیدگاه امام خمینی: محمدجواد حیدری‏   ‏30‏

‏قلمرو دخالت دین در عرصه امور اجتماعی – سیاسی از منظر امام خمینی: احمد حیدری‏ ‏   31‏

‏قلمرو دخالت دین در عرصۀ امور اجتماعی و سیاسی از دیدگاه امام خمینی: غلامرضا زرین چیان‏   ‏32‏

‏پیوند دین و سیاست از منظر امام خمینی: محمد سبحانی نیا‏ 33‏

‏غایات دینی از منظر امام خمینی: محمدباقر سعیدروشن‏  34‏

‏مردم در اندیشۀ امام و نقش آن ها در تحقیق ولایت فقیه: شایسته شریعتمداری‏  ‏35‏

‏دخالت در سیاست، در نگرش امام خمینی: سیدمحمد شفیعی مازندرانی‏  ‏36‏

‏امام خمینی و معیار دینی بودن حکومت: عباس شیخ شعاعی‏ ‏37‏

‏ولایت فقیه در تقابل سکولاریسم: محمدعلی صفرخانیان‏  ‏38‏

‏تلائم عقل و شرع در اندیشه حکومت اسلامی امام خمینی: مجتبی عطارزاده‏   ‏39‏

‏قلمرو دخالت دین در عرصه امور اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی: منصور عقیلی آشتیانی‏ ‏ 40‏

‏تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی از دیدگاه امام خمینی: علی فلاح زاده‏  ‏41‏

‏قلمرو حضور دین در عرصۀ امور اجتماعی از دیدگاه امام خمینی: هادی قابل‏ ‏  42‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 7

‏قلمرو دخالت دین در علوم امام خمینی: محسن قنبریان‏ ‏44‏

‏دین و حکومت از دیدگاه امام خمینی: علی محامد‏  ‏45‏

‏مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی: محمد محمدرضایی‏  ‏46‏

‏قلمرو دخالت دین در عرصه های اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی: محمدرضا مصطفی پور‏ ‏ 47‏

‏نقد قرائت پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم: داود مهدوی زادگان‏ ‏48‏

‏نظام سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی: علی اکبر نوایی‏                                                           ‏49‏

‏امام خمینی و حکومت دینی: سیدرضا همراه‏ ‏51‏

‏ ‏

‏فلسفه سیاسی                                                                                                                   53 -107‏

‏نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف در دیدگاه امام خمینی: عبدالحمید آکوچکیان‏ ‏55‏

‏منشأ مشروعیت حکومت اسلامی: عبدالجواد ابراهیمی‏ ‏58‏

‏فلسفۀ سیاسی انقلاب اسلامی: محسن اراکی‏ ‏60‏

‏رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی: سیدحسن اسلامی‏ ‏61‏

‏حق و تجلی آن در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: احمد حسین انزابی‏ ‏62‏

‏مشروعیت ولایت  فقیه از منظر امام خمینی: علیرضا انصاری‏ ‏63‏

‏فلسفه سیاسی مفهوم حق و بررسی مسئله حقوق طبیعی و الهی مردم در حکومت و رابطۀ حق و تکلیف از منظر امام خمینی: فاطمه باقرزاده اشعری‏ ‏64‏

‏منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی: محمدعلی برزنونی‏ ‏66‏

‏تبیین مشروعیت حکومت دینی: محمدمهدی بهداروند‏                                                                        67‏

‏بررسی تطبیقی مدینه فاضله با مدینه اسلامی از دیدگاه امام خمینی: طیبه بیضائی‏ ‏ 68‏

‏دولت قانونی به عنوان دولت دینی از دیدگاه امام خمینی: محمد پزشکی‏ ‏69‏

‏نظری به آثار و عملکردهای دین و روش زمام داران دین دار در عرصۀ تاریخ و جامعه: سیدمحمد ثقفی‏             71‏

‏بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: سهیلا جامی الاحمدی‏ ‏  72‏

‏پارادوکس مشروعیت الهی و نظارت مردمی: مصطفی جعفر پیشه فرد‏ ‏73‏

‏ضوابط دولت های نامطلوب از دیدگاه امام خمینی و ویژگی عملکرد عمومی آنان: مرتضی دوست ثانی‏ ‏75‏

‏مشروعیت الهی – مردمی حکومت اسلامی: اکرم روشنفکر‏ ‏ 77‏

‏منشأ اعتبار و مشروعیت حکومت اسلامی: سیدمحمدرضا رهنمایی‏  ‏78‏

‏ضوابط دولت مطلوب و برتر دینی از نگاه امام خمینی: محمد زارعی امینی‏  ‏79‏

‏ضوابط دولت مطلوب و برتر دینی از نظر امام خمینی: محمدرضا زینل بیک‏  ‏79‏

‏دولت و مردم از دیدگاه امام خمینی: سیدعبدالقیوم سجادی‏ ‏ 81‏

‏مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی: علی سکندری‏  ‏82‏

‏نظریه دموکراسی قدسی: علی اکبر صادقی رشاد‏                                                                             83‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 8

دخالت دینی در امور اجتماعی – سیاسی از دیدگاه امام خمینی: خلیل صنعتگر‏                  ‏84‏

‏بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی: احمد عابدینی‏ ‏  85‏

‏منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی: حسین عرب‏   ‏86‏

‏بررسی مقام خلافت و ولایت و مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی: سید محمدرضا علم الهدی‏ ‏87‏

‏منشأ مشروعیت و ساختار حکومت اسلامی: محمد غفوری‏ ‏  88‏

‏دولت در اندیشه سایسی امام خمینی: عبدالوهاب فراتی‏ ‏ 89‏

‏امام خمینی و مسئله قدرت: علی فلاح زاده‏                                                                                     91‏

‏امام خمینی؛ اجتهاد و سیاست: داود فیرحی‏ ‏92‏

‏بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی: مهدی قاسمی‏  ‏93‏

‏نقش مقبولیت و کارایی در مشروعیت نظام و تبیین دیدگاه امام خمینی: مهدی قاسمی ‏ ‏ 95‏

‏مبانی حاکمیت مردمی در اسلامی و اندیشۀ امام خمینی: محمدحسن قدردان قراملکی‏ ‏  96‏

‏اخلاق و سیاست در اندیشۀ امام خمینی: آیت قنبری‏ ‏97‏

‏آسیب شناسی نظام های سیاسی (مقایسه آرا و افکار امام خمینی و محقق سبزواری) نجف لک زائی        99‏

‏بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی و تبیین دیدگاه امام خمینی دربارۀ مشروعیت: سیدابوالفضل موسویان‏ ‏100‏

‏مشروعیت قدرت و حاکمیت از دیدگاه امام خمینی: سید عباس نبوی‏ ‏         102‏

‏دولت در دیگاه امام خمینی: ابوالفضل نجفی‏         ‏103‏

‏مشروعیت ولایت فقیه: علی نصیری‏ ‏104‏

‏مشرب های سیاسی در فرهنگ اسلام و اندیشه حکومت امام خمینی: محمد نوری‏ ‏105‏

‏منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی: مهدی واحدیان اردکانی‏ ‏107‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه (پیشینه و دلایل)                                                                                                    109-178‏

‏نظریه ولایت فقیه، نظام مدیریت فرایند تحقق و توسعه (ساختار تحلیلی یک نظریه دین شناختی دولت): احمد آکوچکیان‏ ‏111‏

‏برداشت های ناروا از ولایت مطلقۀ فقیه: علی آل اسحق خوئینی‏ ‏112‏

‏حکومت ولایی فقیه در اندیشۀ امام خمینی: علی آل اسحق خوئینی‏    ‏113‏

‏نظریه ولایت فقیه در اندیشۀ علما و امام خمینی: نبی الله ابراهیم زاده آملی‏  ‏114‏

‏ولایت الفقیه و مشروعةالانتخاب: قاسم ابراهیمی (الابراهیمی) ‏    ‏115‏

‏امام و  کاریز ماتیک: حجت اخضری‏ ‏116‏

‏ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: لیلا اکبرپناه؛ میترا مهابادی آشتیانی‏    ‏117‏

‏تفاوت ولایت مطلقۀ و تئوری امور حسبیه: ابوالفضل اکبری‏      ‏117‏

‏نظریة ولایة الفقیه والادارة الاجتماعیة: سیدزهیر الاعرجی‏ ‏    119‏

‏رهبری دموکراتیک و رهبری ربّانی: عباس ایزدپناه‏    ‏120‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 9

‏بررسی ثبات و تحول اندیشۀ امام خمینی: محمد مهدی باباپور‏     ‏122‏

‏رهبری و نهاد دولت در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی: محمد باوی‏     ‏123‏

‏حکومت مشروع اسلامی: مسیح بروجردی‏ ‏125‏

‏ولایت وفیه و حکومت اسلامی: غلامرضا بس خواسته‏ ‏  126‏

‏بررسی نسبت نظریه ولایت مطلقه فقیه با مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعه: غلامرضا بهروزنک‏ ‏    127‏

‏بررسی استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: محترم پاینده‏  ‏129‏

‏بررسی اجمالی رسالۀ ولایت فقیه امام خمینی: کبری پرتوآذین‏   ‏130‏

‏ولایت فقیه حکومتی در قانون، حکومتی بر قانون: محمدحسین تشیع‏   ‏130‏

‏گذری بر ادله ولایت فقیه: حامد ثقفی‏  ‏131‏

‏حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی  امام خمینی: جهانبخش ثواقب‏   ‏132‏

‏بررسی ثبات و تحول اندیشۀ سیاسی امام خمینی: مصطفی جعفرپیشه‏ ‏  133‏

‏انتصاب یا انتخاب: عبدالله حاجی صادقی‏ ‏135‏

‏حکومت اسلامی و ولایت فقیه: عبدالرسول حسنی‏  ‏136‏

‏مبانی فقهی ولایت فقیه: سیداحمد حسینی‏ ‏137‏

‏ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: محمدجواد حیدری‏ ‏138‏

‏اندیشه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: محمدجواد حیدری کاشانی‏ ‏139‏

‏نظام ولایت فقیه: حبیبیان راضیه‏                                                                                                    ‏140‏

‏ولایت مطلقۀ فقیه: وحید رضانژاد‏                                                                                                    141‏

‏تطور نظریۀ ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: عبدالله رضایی فرد‏ ‏142‏

‏ولایت فقیه در دوران غیبت: ملک روزبه رضازاده‏                                                                                  ‏143‏

‏اولی الامر در عرف اندیشمندان اسلامی و امام خمینی: محمدنقی سالمی‏ ‏144‏

‏ولایت باطنی و ولایت ظاهری: محمد سروش محلاتی‏                                                                         ‏145‏

‏ولایت فقیه: عباس سلامی راوند                                                                                                    146‏

‏تبیین نظریه ولایت فقیه: فتانه شرقی گورانی‏ ‏147‏

‏تجلی ولایت فقیه در ادوار پیشین: سیدمحمد شفیعی مازندارنی‏ ‏148‏

‏واکنش های منفی در مقابل اصل ولایت فقیه: سید حیدر شهرستانی‏ ‏149‏

‏ولایت فقیه در حکومت اسلامی: شهرام شیرکوند‏  ‏150‏

‏انتصاب یا انتخاب از دیدگاه امام خمینی: نعمت الله صفری‏ ‏152‏

‏ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت: فاروق صفی زاده‏ ‏153‏

‏ولایت فقیه؛ انتصابی یا انتخابی؟ (از دیدگاه امام خمینی): حبیب الله طاهری‏ ‏154‏

‏اصولی دوبارۀ مبانی کلامی ولایت فقیه: سیدعلی طباطبائی‏  ‏155‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 10

‏فی الحکومة الاسلامیة: سید جعفر طباطبائی امیری‏ ‏156‏

‏ولایت فقیه به روایت اخبار: اکبر عابدیان‏ ‏157‏

‏تبیین اصل ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: علیرضا عباسی‏  ‏157‏

‏متفرّدات امام خمینی در مورد ولایت فقیه در روایات: محمدرضا عزیزالهی کرمانی‏ ‏ 158‏

‏ولایت فقیه و حکومت اسلامی: علی عزیزی‏  ‏160‏

‏ولایت فقیه نعمت الهی: حسین عیساوی‏ ‏161‏

‏تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه: محمدجواد فاضل لنکرانی‏   ‏162‏

‏بررسی مبانی انتصاب و انتخاب از دیدگاه امام خمینی: ابوالفضل فخرالاسلام‏   ‏163‏

‏حکومت اسلامی و ولایت فقیه: محمود فرجی‏  ‏164‏

‏نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی: محمدحسن قدران قراملکی‏ ‏  165‏

‏تبیین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: رخساره کربلایی ‏  ‏166‏

‏تبیین اجمالی ولایت فقیه: زهرا کشمیری‏ ‏166‏

‏نگاهی به اندیشۀ سیاسی امام خمینی: محمدمهدی ماندگار‏ ‏  167‏

‏پیشینۀ ولایت فقیه: مهدی مختابادی‏                                                                                                168‏

‏اندیشه های فقهی – سیاسی امام خمینی: محمدحسین مختاری‏   ‏171‏

‏تفسیر ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی: غلامرضا مصباعی‏    ‏171‏

‏ولایت فقیه؛ نصب یا انتخاب؟ (نقدی بر نظریه «نصب عام» فقیهان؛ در زمان غیبت): محمدحسن موحدی ساوجی‏ ‏173‏

‏ولایت انتصابی و انتخاب: سیدمحسن موسوی گرگانی‏ ‏   174‏

‏بررسی تطبیقی اندیشۀ امام خمینی در فقه سیاسی شیعه: علی نصراصفهانی‏ ‏     175‏

‏ولایت فقیه: مصطفی نورانی‏ ‏176‏

‏بحثی دربارۀ شبهه افکنی در مسئله ولایت فقیه: سعید نوروزی‏ ‏177‏

‏جلوه ای از خلافت الهی: سید محمدتقی وحیدی بهبودی‏ ‏178‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه (شرایط و وظایف)                                                                                                 179 - 201‏

‏حدود اختیارات ولی فقیه (تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقه و قانون اساسی) محمدجواد ارسطا‏ ‏181‏

‏اولویت یا اعلمیت در انتخاب رهبر از دیدگاه امام خمینی: عبدالکریم بی آزار شیرازی‏ ‏182‏

‏حدود اختیارات رهبری در حقوق اسلامی: احمد تقی زاده‏ ‏183‏

‏ولایت فقیه و کاربرد قاعدۀ ولایت در قانون مجازات اسلامی: حسن تیمورزاده‏ ‏184‏

‏شرایط ولی فقیه: سیدعباس جزائری‏ ‏185‏

‏حدود اختیارات رهبری: سید فرشاد حسینی‏ ‏186‏

‏شرط اعلمیت در ولی فقیه از نظر امام خمینی: علی اکبر ذاکری‏ ‏186‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 11

‏وظایف رهبری در دوران غیبت: امیر رضایی‏ ‏187‏

‏امام خمینی و قلمرو ولایت: حسن رهبری‏ ‏188‏

‏حدود اختیارات ولی فقیه (رهبری) در جهان اسلام: علیرضا زیرک بنا‏ ‏189‏

‏اعلمیت در ولایت: محمدتقی سبحانی نیا‏ ‏190‏

‏بررسی شرط فقاهت در ولایت  فقیه: حامد شادفر‏ ‏191‏

‏حدود اختیارات رهبر در دوران غیبت: نزیک شریعتی‏ ‏192‏

‏وظایف ولی فقیه در مقابل مردم: بیژن شهرامی‏ ‏193‏

‏اختیارات ولیّ فقیه در حکومت اسلامی: محمد کلباسی‏ ‏194‏

‏ولایت فقیه و حکومت اسلامی: حسین محمدیان امیری‏ ‏194‏

‏شرطیة العدالة فی ولی الفقیه: محمدحسین مرتضی البنانی‏ ‏195‏

‏ولی فقیه و شرط اعلمیت: ولی الله ملکوتی فر‏ ‏196‏

‏تزاحم ولایت ها در آرای فقهی و سیره عملی امام خمینی: زین العابدین نجفی‏ ‏197‏

‏ولایت مطلقه فقیه: فراقانونی یا در چهارچوب قانون: رحیم نوبهار‏ ‏198‏

‏اختیارات ولیّ فقیه در خارج از مرزها: میر ابراهیم نوری ایرانی‏ ‏199‏

‏قلمرو وظایف و اختیارات رهبری: نسرین هاشمی‏ ‏201‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه و حقوق اساسی‏ ‏203-223‏

‏مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی: مسلم آخوندی‏ ‏205‏

‏دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی: محمدرضا امین زاده‏ ‏207‏

‏وجوه اشتراک و افتراق نظام ولایت فقیه با دموکراسی غرب: هومن انتخابی‏ ‏209‏

‏ارتباط رهبری با سه قوه و رؤسای آن ها: بکتاش قربانیان‏ ‏210‏

‏نظام ولایت فقیه و احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی: سیدجواد حسینی‏ ‏210‏

‏نظام ولایت فقیه و دموکراسی (رابطه اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی): عبدالحسین دیداری اردکانی‏ ‏211‏

‏مبانی حکومت و اختیارات نظام ولایت فقیه: فاطمه رجبی‏ ‏212‏

‏نظام ولایت فقیه و دموکراسی: عبدالحسین سبحانی‏ ‏213‏

‏نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی: شیده صادقی‏ ‏214‏

‏امام خمینی و حق حاکمیت ملی: نادعلی صالحی‏ ‏214‏

‏جایگاه جمهوریت در نظام حکومتی ولایت بر اساس اندیشه های امام خمینی: مسعود عباس زاده‏ ‏215‏

‏جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه: حسین علی احمدی‏ ‏216‏

‏جایگاه قانون در نظام ولایت مطلقه فقیه: حسین علی احمدی‏ ‏217‏

‏نظام ولایت فقیه و دموکراسی (اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی): علیرضا فراهانی شمس‏ ‏218‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 12

‏امام خمینی؛ ولایت فقیه و دموکراسی: محمدرضا کیکاوسی‏ ‏219‏

‏وجوه اشتراک و افتراق ولایت فقیه و دموکراسی در غرب: عباسعلی مهرآسا‏ ‏220‏

‏جایگاه مفهوم آزادی و ولایت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: منصور میراحمدی‏ ‏221‏

‏ ‏

‏نهادهای سیاسی و اصول مدنی‏ ‏225 – 281‏

‏وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمینی: غلام حیدر ابراهیمبای سلامی‏ ‏227‏

‏احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی: علی احمدی‏ ‏229‏

‏مردم در اندیشۀ امام و نقش آن ها در تحقق ولایت فقیه: بهرام اخوان کاظمی‏ ‏230‏

‏جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی: محسن اراکی‏ ‏231‏

‏پیوند آزادی و عدالت، در اندیشۀ امام خمینی: محمدحسین اسکندری‏ ‏232‏

‏آزادی و دموکراسی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: عماد افروغ‏ ‏233‏

‏امام خمینی و نظام سیاسی بین المللی: سیدحسن امین‏ ‏234‏

‏مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی: محمد باوی‏ ‏235‏

‏سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی: دکتر سیدصادق حقیقت‏ ‏236‏

‏مولّفه های احزاب در حکومت دینی از نظرگاه نهج البلاغه و صحیفۀ نور: علیرضا خسروپناه‏ ‏237‏

‏تغییرات فرادستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محسن خلیلی‏ ‏238‏

‏تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی: حجج اسلام آقایان اسماعیل دارابکلائی و محمدحسین اسکندری‏ ‏239‏

‏منافع ملی از دیدگاه امام خمینی: اسماعیل داربکلائی‏ ‏241‏

‏قواعد فقهی دیپلماسی اسلامی از دیگاه امام خمینی: محمدرضا دهشیری‏ ‏242‏

‏اسلام و دموکراسی: فرح رامین‏ ‏243‏

‏قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی: محمدکاظم رحمان ستایش‏ ‏244‏

‏حکومت؛ حکم اوّلی یا ثانوی؟: محمدعلی رستمیان‏ ‏246‏

‏نقش مشارکت مردم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی‏ ‏247‏

‏دیدگاه اجتماعی امام خمینی در مورد زن: سیدمجتبی رضایی تهرانی‏ ‏248‏

‏احیا، اصلاح، نهضت (تأملی در اندیشۀ امام خمینی): عبدالجبار رفاعی (الرفاعی) ‏ ‏249‏

‏اسلام و دموکراسی از دیدگاه امام خمینی: عبدالخالق روحانی‏ ‏250‏

‏دولةالنبی محمد فی المدینه المنوره و رأی الامام الخمینی فی تحقیق الدولة الرسالیة فی ایران: صاحب ناصر سعیدالباقر‏ ‏251‏

‏امم خمینی و راهبرد اصالت تکلیف: محمدحسن سعیدی‏ ‏252‏

‏اعتدال اندیشی امام خمینی: سیدابراهیم سیدعلوی‏ ‏253‏

‏جایگاه عدالت در فقه سیاسی شیعه و اندیشۀ امام خمینی: سید نورالدین شریعتمدار جزائری ‏ ‏254‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 13

‏جایگاه آزادی در اندیشۀ  سیاسی امام خمینی: سیدجواد صالحی‏ ‏256‏

‏مصالح ملی معیار  سیاست خارجی و روابط برون مرزی دولت اسلامی: مهدی عباسی‏ ‏257‏

‏جایگاه و نقش مردم در تفکر و سیرۀ امام خمینی: فاطمه عزتی‏ ‏258‏

‏بایسته های اجتهاد در فقه دینی: حسین عزیزی‏ ‏259‏

‏امام و ارزش ها: محمد علی آبادی‏ ‏260‏

‏آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: علیرضا فرامرزیان‏ ‏261‏

‏تأملاتی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: علامه سید محمدحسین فضل الله ‏ ‏262‏

‏آزادی از دیدگاه امام خمینی: سید صدرالدین قپانچی‏ ‏263‏

‏مردم در اندیشه و سیرۀ سیاسی امام خمینی: رسول قربانی مقدم‏ ‏264‏

‏ویژگی های حکومت های پیامبر اکرم(ص) و امیر مؤمنان(ع) از منظر امام خمینی: علیرضا کرباسیون‏ ‏ 265‏

‏امام خمینی و مسئله آزادی (نگاهی به آزادی مطبوعات از منظر امام خمینی: شریف لک زایی‏ ‏266‏

‏رابطۀ امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی: منوچهر محمدی‏ ‏267‏

‏تساهل و تسامح در اندیشۀ حکومتی امام خمینی: علی اصغر مرادی ‏ ‏268‏

‏امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولار لیبرالیسم: مصطفی مصلح زاده‏ ‏270‏

‏مجلس از منظر امام خمینی: مهدی منتظر قائم‏ ‏271‏

‏مناسبات حکومت با فرهنگ و تمدن از دیدگاه امام خمینی: محمد مهرابی‏ ‏272‏

‏برادری در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: مهدی مهریزی‏ ‏273‏

‏پاسخ گویی مسئولان عالی رتبه نظام اسلامی به نهادهای قانونی و مردم: تقی نجاری راد‏ ‏275‏

‏امام خمینی و اندیشۀ حکومت واحد جهانی: علیرضا نعمتی‏ ‏276‏

‏نظارت بر قدرت: سیدجواد ورعی‏ ‏277‏

‏تأملی در گسترش احزاب سیاسی: سید جواد ورعی‏ ‏278‏

‏آزادی در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی: سیدعلی هاشمی‏ ‏280‏

‏تساهل و تسامح در سیرۀ عملی امام خمینی: محمد یارمحمدی‏ ‏281‏

‏ ‏

‏احکام حکومتی و مصلحت‏ ‏283 – 306‏

‏مصلحت به مثابه روش (بحثی در جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی): اصغر افتخاری‏ ‏285‏

‏العمل الحکومی و دوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الاسلامیة: آیةالله محمدعلی تسخیری‏ ‏286‏

‏مصلحت؛ به عنوان پارادایم حکومت اسلامی: سیدناصر تقوی‏ ‏287‏

‏ضوابط احکام حکومتی: سیدعلی حسینی‏ ‏288‏

‏ولایت فقیه و فرایند مصلحت شناسی اجتماعی: سیدعباس حسینی قائم مقامی‏ ‏289‏

‏جایگاه مصلحت در حکومت ولایی: عبدالحسین خسروپناه‏ ‏290‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 14

‏قلمرو انفال از دیدگاه امام خمینی: حسن رجبی‏ ‏292‏

‏قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی: حسین سیمایی‏ ‏295‏

‏نقش احکام حکومت در نظام اجتماعی – سیاسی اسلام: منصوره شیخی‏ ‏296‏

‏ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی: سیف الله صرّامی‏ ‏296‏

‏جایگاه، معیار، انواع و مرجع تشخیص مصلحت: احمد عابدینی‏ ‏298‏

‏امام خمینی و حفظ مصالح نظام: حسن عاشوری لنگرودی‏ ‏299‏

‏نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی: حسین علی احمدی‏ ‏300‏

‏مصلحت نظام در اندیشه امام: محمد فاکر میبدی‏ ‏301‏

‏امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت: جواد فخارطوسی‏ ‏302‏

‏جایگاه مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی: غلامرضا کافی‏ ‏303‏

‏امام و نقش مشورت و مشارکت: احمد مبلغی‏ ‏304‏

‏طرح مصلحت در اندیشۀ امام خمینی و تحلیلی بر آن: محمد منصور نژاد‏ ‏305‏

‏نقش رهیافت های زمانی و مکانی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی: خلیل رضا منصوری‏ ‏306‏

 

‏جایگاه و شؤون روحانیت‏ ‏309 – 344‏

‏فرهنگ شهادت از دیدگاه امام خمینی: محمدرضا آقاجانی قنّاد ‏ ‏311‏

‏توسعۀ دایرۀ فقه در اندیشۀ  امام خمینی: علی آل اسحق خوئینی‏ ‏312‏

‏تأثیرات اندیشه امام خمینی بر اندیشۀ دینی و روحانیت: سید محمدعلی آل غفور جزایری‏ ‏313‏

‏وظایف روحانیت از نگاه امام خمینی: رضا احمدی‏ ‏314‏

‏حوزه روحانیت در سیرۀ نظری و عملی امام خمینی: بهرام اخوان کاظمی‏ ‏314‏

‏چشم اندازی بر رسالت و وظایف روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری: محمد ازگلی‏ ‏316‏

‏شیوه های بسیج روحانیت در صحنۀ مبارزه از دیدگاه حضرت امام خمینی: منوچهر اکبری‏ ‏318‏

‏نظام خانواده و حقوق متقابل زن و شوهر در اندیشۀ امام خمینی: امیرعلی امیری فرد‏ ‏319‏

‏عوامل وحدت و تفرقه در جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی: سیدمهدی بزرگی‏ ‏320‏

‏امام خمینی و ترویج فرهنگ دینی: محمود جعفری‏ ‏321‏

‏رابطۀ رهبری و مرجعیت در دوران بسطِ ید فقیه: سیدابوالفضل جلالی‏ ‏322‏

‏نقش حکومت اسلامی در شکوفایی و گسترش فقه: ابراهیم جنّاتی‏ ‏323‏

‏رمز موفقیت امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران: محمدرضا جواهری‏ ‏325‏

‏امام خمینی برترین آسیب شناس قرن بیستم و بزرگ ترین منجی قرن بیست و یکم: سلیمان خاکبان‏ ‏327‏

‏وظایف روحانیت از دیدگاه امام خمینی: سیدحسین حسینی بلخی‏ ‏328‏

‏وظایف روحانیت از منظر امام خمینی: احمدرضا حمصیان‏ ‏329‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 15

‏آسیب شناسی سازمان روحانیت از منظر امام خمینی: محمدجواد حیدری‏ ‏330‏

‏وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی: معصومه حیدری‏ ‏332‏

‏تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعی امام خمینی بر اندیشۀ حوزویان: موسی دانش ‏ ‏333‏

‏آسیب شناسی اعتماد عمومی به روحانیت از منظر امام خمینی: علی رباین خوراسگانی ‏ ‏334‏

‏گفتاری در تأثیر نور: علی رحمانی سبزواری‏ ‏335‏

‏روحانیت: بایدها و نبایدها، از دیدگاه امام خمینی: مهتاب رضاپور‏ ‏337‏

‏الامام الخمینی رجل القرن و قرنه قرن الاسلام: سلیمان زهیر‏ ‏338‏

‏تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعی امام خمینی بر اندیشۀ حوزویان: نصرالله شاملی‏ ‏339‏

‏مردی فراتر از تاریخ: محمدتقی شریعتی سبزواری‏ ‏339‏

‏حضرت امام خمینی مجدد اسلام در قرن پانزدهم هجری: سیدعلی شفیعی‏ ‏340‏

‏همسانی وصیت نامۀ امام خمینی با قانون اساسی در پیش گیری از انحراف انقلاب اسلامی: سهیر صافی‏ ‏341‏

‏تفاوت رهبری و مرجعیت در حقوق اسلامی: حسین علی احمدی‏ ‏342‏

‏جایگاه نهاد دین در دولت از دیدگاه امام خمینی: علی اصغر عدالتی شاطری؛ فاطمه قرائی ابراهیم آبادی‏ ‏343‏

‏تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعی امام خمینی در اندیشۀ حوزویان: حاج عبدالله غیری‏ ‏344‏

‏نقش تربیت در سیاست اجتماع و حل مسائل جوامع بشری از دیدگاه امام خمینی: طاهره فتاح زاده‏ ‏345‏

‏موقعیت سرحدی امام خمینی: حاتم قادری‏ ‏346‏

‏الگوی هوش، خلاقیت و مردم شناسی: عبدالعلی قرائتی‏ ‏348‏

‏وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی: احسان قمری‏ ‏348‏

‏جایگاه روحانیت در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی: سید صمصام الدین قوامی‏ ‏349‏

‏گونه شناسی روحانیت از دیدگاه امام خمینی: مهدی مزینانی‏ ‏350‏

‏وظایف روحانیت از دیدگاه امام خمینی: مریم نیکوصحبت‏ ‏351‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 16