کتاب مواریث (ارث)
طبقه اوّل: پدر و مادر و اولاد (مسألۀ 1-9)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

طبقه اوّل: پدر و مادر و اولاد (مسألۀ 1-9)

اولی: ‏پدر و مادر ـ بدون واسطه ـ و اولاد اگرچه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر فقط پدر وارث باشد، مال، به قرابت، مال او می باشد. و اگر فقط مادر‏‎ ‎‏باشد ثلث آن به عنوان فرض مال او است و بقیه هم به او رد می شود. و اگر هر دو باشند‏‎ ‎‏ثلث آن به عنوان فرض مال مادر و بقیه مال پدر است در صورتی که مادر حاجب نداشته‏‎ ‎‏باشد وگرنه سدس آن مال مادر و بقیه مال پدر است و اخوه در این فرض چیزی را ارث‏‎ ‎‏نمی برند اگرچه حاجب می باشند.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر فقط یک پسر باشد، مال به قرابت، مال او می باشد و اگر بیشتر از یک پسر‏‎ ‎‏باشد مساوی می باشند. و اگر تنها یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض و بقیه هم به‏‎ ‎‏عنوان رد، مال او است؛ و عصبه نصیبی ندارند و خاک در دهانشان باد. و اگر دو دختر و‏‎ ‎‏بیشتر باشند برای این دو دختر یا این دخترها به عنوان فرض دو ثلث و بقیه هم به عنوان‏‎ ‎‏رد می باشد. و اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همۀ آن ها است که برای پسر دو‏‎ ‎‏برابر سهم دختر می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر اولاد با یکی از پدر و مادر باشد، پس اگر فرزند، یک دختر باشد نصف‏‎ ‎‏آن به عنوان فرض به آن دختر و سدس آن به عنوان فرض به یکی از پدر و مادر و بقیه به‏‎ ‎‏عنوان رد به آن ها به طور چهار یک داده می شود. و اگر دو دختر و بیشتر باشند چهار پنجم‏‎ ‎‏آن به عنوان فرض و رد مال دخترها و خمس آن به عنوان فرض و رد مال یکی از پدر و‏‎ ‎‏مادر، می باشد. و اگر فرزند، پسر باشد ـ چه یکی باشد یا متعدد ـ سدس آن به عنوان فرض‏‎ ‎‏مال یکی از پدر و مادر و بقیه مال فرزند می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر اولاد با پدر و مادر باشند پس اگر فرزند، یک دختر باشد و مادر مانعی از‏‎ ‎‏رد نداشته باشد سه پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دختر و دو پنجم آن به عنوان فرض‏‎ ‎‏و رد ـ نصف به نصف ـ مال پدر و مادر می باشد. و اگر مادر مانعی از رد داشته باشد،‏‎ ‎‏سدس آن مال مادر است و بقیۀ آن بین دختر و پدر به طور چهار یک به عنوان فرض و رد‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 405

‏تقسیم می شود. و اگر فرزند، چند دختر باشند یا یک پسر باشد یا چند پسر باشند و یا چند‏‎ ‎‏دختر و پسر باشند، دو سدس آن مال پدر و مادر و بقیۀ آن به طور مساوی بین فرزندان در‏‎ ‎‏صورتی که از یک جنس باشند و برای پسر دو برابر دختر در صورتی که در جنس اختلاف‏‎ ‎‏داشته باشند، تقسیم می شود.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر یکی از پدر و مادر با یکی از زوجین باشند، برای یکی از زوجین سهم‏‎ ‎‏اعلایش و بقیه مال یکی از پدر و مادر ـ برای پدر به عنوان قرابت و برای مادر به عنوان‏‎ ‎‏فرض و رد ـ می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏در صورت اجتماع پدر و مادر با یکی از زوجین، برای یکی از زوجین سهم‏‎ ‎‏اعلایش و برای مادر ثلث مجموع ترکه در صورتی که حاجب نداشته باشد و سدس آن به‏‎ ‎‏عنوان فرض در صورت داشتن حاجب و بقیۀ آن به عنوان قرابت، مال پدر می باشد.‏

مسأله 7 ـ ‏در صورت اجتماع اولاد با یکی از زوجین، برای یکی از زوجین سهم‏‎ ‎‏کمترش و بقیه مال اولاد است ـ چه یکی باشند یا متعدد ـ و برای پسر دو برابر دختر است.‏

مسأله 8 ـ ‏در صورت اجتماع یکی از پدر و مادر با اولاد و یکی از زوجین، اگر فرزند،‏‎ ‎‏یک دختر است، برای یکی از زوجین سهم کمترش و بقیۀ آن بین بقیۀ آنان به طور چهار‏‎ ‎‏یک تقسیم می شود؛ یک چهارم آن مال یکی از پدر و مادر و بقیۀ آن مال دختر. و اگر دو‏‎ ‎‏دختر و بیشتر باشند پس اگر یکی از زوجین، زوجه باشد سهم کمترش را می برد و بقیۀ آن‏‎ ‎‏بین بقیۀ آنان به طور پنج یک تقسیم می شود. و اگر زوج باشد سهم کمترش را می برد و‏‎ ‎‏سدس آن مال یکی از پدر و مادر و بقیۀ آن برای دو دختر و بیشتر می باشد. و اگر فرزند،‏‎ ‎‏پسر باشد ـ یکی باشد یا متعدد ـ یا فرزند پسر و دختر باشند، برای یکی از زوجین سهم‏‎ ‎‏کمترش و سدس اصل ترکه مال یکی از پدر و مادر و بقیۀ آن، مال بقیۀ آنان می باشد. و در‏‎ ‎‏صورتی که مختلف باشند پسر دو برابر دختر ارث می برد.‏

مسأله 9 ـ ‏در صورت اجتماع پدر و مادر و اولاد با یکی از زوجین، اگر فرزند یک دختر‏‎ ‎‏باشد برای زوج سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس از ترکه و بقیۀ آن مال دختر‏‎ ‎‏می باشد و نقص بر دختر وارد می شود. و برای زوجه سهم کمترش و بقیۀ آن بین بقیۀ آنان‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 406

‏به طور پنج یک، در صورتی که مادر حاجبی از رد نداشته باشد، و گرنه سدس آن مال مادر‏‎ ‎‏می باشد و بقیه بین پدر و دختر به طور چهار یک تقسیم می شود. و اگر فرزند دو دختر و‏‎ ‎‏بیشتر باشد برای یکی از زوجین سهم کمترش و دو سدس اصل ترکه مال پدر و مادر و‏‎ ‎‏بقیه مال دخترها می باشد؛ پس نقص بر دخترها وارد می شود. و اگر فرزند، یک یا چند‏‎ ‎‏پسر، یا چند پسر و دختر باشد، برای یکی از زوجین سهم کمترش و برای پدر و مادر دو‏‎ ‎‏سدس اصل ترکه و بقیۀ آن مال اولاد می باشد و پسر دو برابر دختر ارث می برد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 407