کتاب مواریث (ارث)
طبقۀ دوم: برادران و خواهران و اجداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

طبقۀ دوم: برادران و خواهران و اجداد

طبقۀ دوم:‏ اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن ها ـ که به «کلاله» نامیده می شوند ـ و اجداد‏‎ ‎‏به طور مطلق، می باشند و هیچ یک از این ها در صورت وجود یک نفر از طبقۀ سابق،‏‎ ‎‏ارث نمی برد.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر تنها برادر پدری و مادری باشد، مال از جهت قرابت مال او است. و اگر با‏‎ ‎‏او برادر یا برادرهایی این چنین باشند مال به طور مساوی بین آن ها است و اگر با آن ها‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 409

‏زن ها یا زنی این چنین باشند (خواهر یا خواهرهای پدر و مادری) برای مرد همانند سهم‏‎ ‎‏دو زن است.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر تنها خواهر پدر و مادری باشد نصف آن به عنوان فرض مال او است و‏‎ ‎‏بقیه از جهت قرابت به او رد می شود. و اگر متعدد باشند دو ثلث آن به عنوان فرض مال‏‎ ‎‏آن ها است و بقیۀ آن از جهت قرابت به آن ها رد می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏کلالۀ پدری جای کلالۀ پدر و مادری ـ در صورتی که آن ها نباشند ـ‏‎ ‎‏می نشینند. پس حکم آن ها در تنها بودن و با هم بودن همان حکم کلالۀ پدر و مادری‏‎ ‎‏است. بنا بر این اگر تنها برادر باشد، مال، مال او می باشد و اگر متعدد باشند مال به طور‏‎ ‎‏مساوی مال آن ها می باشد. و اگر در بین آن ها زن باشد مرد دو برابر زن ارث می برد. و اگر‏‎ ‎‏تنها خواهر باشد نصف آن به عنوان فرض و بقیۀ آن از جهت رد، مال او می باشد. و اگر‏‎ ‎‏متعدد باشد دو ثلث آن مال دو خواهر یا چند خواهر به عنوان فرض و بقیۀ آن به عنوان رد‏‎ ‎‏مال آن ها می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏برادر و خواهر پدری با وجود یکی از برادرها یا خواهرهای پدر و مادری،‏‎ ‎‏ارث نمی برد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر یکی از فرزندان مادری از کسانی که با او ارث می برد منفرد باشد (کسی با‏‎ ‎‏او در آن طبقه نباشد) سدس مال به عنوان فرض و بقیه به عنوان رد و قرابت مال او است؛‏‎ ‎‏چه مرد باشد یا زن. و اگر فرزند مادری دو نفر و بیشتر باشند ثلث آن به عنوان فرض و بقیۀ‏‎ ‎‏آن از جهت قرابت، مال آن ها است و به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود اگرچه دو‏‎ ‎‏جنس مختلف (مرد و زن) باشند.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر اخوه، مختلف باشند که بعضی از آن ها مادری و بعضی از آنان پدر و‏‎ ‎‏مادری باشند، سدس آن به عنوان فرض مال کسی است که به مادر با او قرابت دارد، در‏‎ ‎‏صورتی که یکی باشد؛ و اگر متعدد باشند ثلث آن به عنوان فرض مال آن ها می باشد و به‏‎ ‎‏طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود اگرچه در جنس اختلاف داشته باشند و بقیۀ آن ـ پنج‏‎ ‎‏ششم یا دو ثلث ـ مال کسی است که به واسطۀ پدر و مادر قرابت دارد و بین آن ها تقسیم‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 410

‏می شود؛ و در صورتی که در جنس اختلاف داشته باشند مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 7 ـ ‏در صورت نبودن اخوۀ پدر و مادری و بودن اخوۀ پدری با اخوۀ مادری،‏‎ ‎‏حکم آن همان است که در مسألۀ گذشته ذکر شد پس اخوۀ پدری جای اخوۀ پدر و‏‎ ‎‏مادری می نشینند.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر تنها جد باشد مال، برای او می باشد؛ پدری باشد یا مادری و یا پدر و‏‎ ‎‏مادری. و همین طور است اگر تنها جده باشد.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر جد یا جدۀ مادری یا هر دو با جد یا با جدۀ پدری یا با هر دو با هم باشند‏‎ ‎‏ثلث آن ـ به طور مساوی ـ مال کسی است که به واسطۀ مادر قرابت دارد و دو ثلث آن ـ‏‎ ‎‏به طوری که مرد دو برابر زن ارث می برد ـ مال کسی است که به واسطۀ پدر قرابت دارد.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر جد و جدّۀ مادری یا یکی از آن ها با اخوۀ مادری با هم باشند جدّ مانند‏‎ ‎‏برادر مادری و جده مانند خواهر مادری است و بین آن ها مطلقا به طور مساوی‏‎ ‎‏تقسیم می شود.‏

مسأله 11 ـ ‏اگر جد و جده یا یکی از آن ها از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با اخوۀ‏‎ ‎‏پدری با هم باشند، جد به منزلۀ برادر پدری و جدّه به منزلۀ خواهر پدری می باشد که مرد‏‎ ‎‏دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 12 ـ ‏اگر اخوۀ پدر و مادری یا پدری با جد یا جدّه یا با جد و جدّۀ مادری با هم‏‎ ‎‏باشند ثلث ترکه مال جد می باشد و در صورتی که متعدد باشند به طور مساوی ـ مطلقا ـ‏‎ ‎‏بین آن ها تقسیم می شود. و دو ثلث آن مال اخوه است که در صورتی که متعدد و مختلف‏‎ ‎‏باشند سهم مرد دو برابر زن است. البته اگر تنها یک خواهر با جدودۀ مادری باشد نصف‏‎ ‎‏آن به عنوان فرض مال خواهر و ثلث آن مال جدوده است و در سدس آن اشکال است، از‏‎ ‎‏این جهت که آیا به خواهر یا به او و جدوده رد می شود؟ پس احتیاط ترک نشود، اگرچه‏‎ ‎‏ارجح آن است که دو ثلث آن مال خواهر و یک ثلث آن مال اجداد باشد مانند‏‎ ‎‏بقیۀ فرض ها.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 411

مسأله 13 ـ ‏اگر جدودۀ پدری با اخوۀ مادری با هم باشند در صورتی که یک برادر یا‏‎ ‎‏یک خواهر باشد سدس آن مال برادر یا مال خواهر است و در صورتی که متعدد باشند‏‎ ‎‏ثلث آن مال آن ها می باشد، به طور مساوی ولو این که مختلف باشند و بقیۀ آن در هر دو‏‎ ‎‏فرض مال اجداد می باشد که مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 14 ـ ‏در صورت اجتماع اخوۀ پدر و مادری یا پدری ـ در صورت نبود اخوۀ پدر‏‎ ‎‏و مادری ـ و اجداد پدری و اخوۀ مادری با هم، سدس مال در صورتی که یکی باشند و‏‎ ‎‏ثلث آن در صورت تعدد، به طور مساوی مال اخوۀ مادری می باشد و بقیۀ آن مال اخوۀ پدر‏‎ ‎‏و مادری یا پدری و جد و جدّه می باشد که در صورتی که در جنس مختلف باشند مرد دو‏‎ ‎‏برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 15 ـ ‏اگر اخوۀ پدر و مادری یا پدری با جدودۀ پدری و جدودۀ مادری با هم‏‎ ‎‏باشند، ثلث آن مال جدودۀ مادری است و در صورتی که متعدد باشند به طور مساوی‏‎ ‎‏تقسیم می شود. و دو ثلث آن مال بقیۀ آنان می باشد که مرد دو برابر زن ارث می برد. و سهم‏‎ ‎‏جد مانند برادر و سهم جده مانند خواهر است.‏

مسأله 16 ـ ‏اگر جدودۀ مادری و اخوۀ پدر و مادری یا پدری و اخوۀ مادری با هم‏‎ ‎‏باشند، ثلث آن مال کسی است که به واسطۀ مادر قرابت دارد که به طور مساوی است و دو‏‎ ‎‏ثلث آن مال کسی است که به واسطۀ پدر قرابت دارد که مرد دو برابر ارث می برد.‏

مسأله 17 ـ ‏اگر جدودۀ پدری با جدودۀ مادری و اخوۀ مادری با هم باشند، ثلث آن مال‏‎ ‎‏کسی است که به واسطۀ مادر قرابت دارد و به طور مساوی است. و دو ثلث آن مال کسی‏‎ ‎‏است که به واسطۀ پدر قرابت دارد و مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 18 ـ ‏اگر جدودۀ پدری با جدودۀ مادری و اخوۀ پدر و مادری یا پدری و اخوۀ‏‎ ‎‏مادری با هم باشند، ثلث آن مال کسی است که به واسطۀ مادر قرابت دارد به طور مساوی‏‎ ‎‏و دو ثلث آن مال کسی است که با پدر با او قرابت دارد که مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 19 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ پدر و مادری یا پدری یا با جدودۀ پدری با هم‏‎ ‎‏باشند، برای همسر سهم بیشترش است و بقیۀ آن در هر دو صورت مال بقیۀ آنان است که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 412

‏مرد دو برابر زن ارث می برد. و اگر همسر با یکی از دو طایفه (اخوه یا جدوده) مادری با‏‎ ‎‏هم باشند برای همسر سهم بیشترش است و بقیۀ آن در هر دو صورت مال بقیۀ آنان است‏‎ ‎‏که مطلقا به طور مساوی می باشد.‏

مسأله 20 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ پدر و مادری یا پدری و اخوۀ مادری یا با‏‎ ‎‏جدودۀ پدری و اخوۀ مادری با هم باشند، برای همسر سهم بیشترش است و سدس ترکه،‏‎ ‎‏در صورت یکی بودن و ثلث آن در صورت تعدد به طور مساوی ـ مطلقاً ـ مال کسی است‏‎ ‎‏که به واسطۀ مادر قرابت دارد. و بقیۀ آن مال کسی است که به واسطۀ پدر یا پدر و مادر‏‎ ‎‏قرابت دارد که مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 21 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ پدر و مادری یا پدری و جدودۀ مادری یا با‏‎ ‎‏جدودۀ پدری و جدودۀ مادری با هم باشند، برای همسر سهم بیشترش است و ثلث‏‎ ‎‏مجموع ترکه مال کسی است که به واسطۀ مادر قرابت دارد که در صورت تعدد، به طور‏‎ ‎‏مساوی ـ مطلقاً ـ تقسیم می شود. و بقیۀ آن مال کسی است که به واسطۀ پدر یا پدر و مادر‏‎ ‎‏قرابت دارد که مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 22 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ پدر و مادری یا پدری و اخوۀ مادری و جدودۀ‏‎ ‎‏مادری با هم باشند، برای همسر سهم بیشترش می باشد و ثلث مجموع ترکه مال کسی‏‎ ‎‏است که به واسطۀ مادر قرابت دارد که به طور مساوی تقسیم می شود و بقیۀ آن مال اخوۀ‏‎ ‎‏پدر و مادری یا پدری می باشد که مرد دو برابر می برد. و همچنین است حال اگر یکی از‏‎ ‎‏زوجین با جدودۀ پدری و اخوۀ مادری و جدودۀ مادری با هم باشند.‏

مسأله 23 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ پدر و مادری یا پدری و جدودۀ پدری با هم‏‎ ‎‏باشند، برای یکی از زوجین سهم بیشترش می باشد و بقیۀ آن مال بقیۀ آنان می باشد که مرد‏‎ ‎‏دو برابر زن ارث می برد. و اگر اخوه و همچنین جدوده، مادری باشند بقیۀ آن، مال آنان به‏‎ ‎‏طور مساوی می باشد.‏

مسأله 24 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ پدری یا پدر و مادری و جدودۀ پدری و اخوۀ‏‎ ‎‏مادری با هم باشند، برای یکی از زوجین سهم بیشترش می باشد و سدس ترکه در صورت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 413

‏انفراد مال اخوۀ مادری و ثلث آن، در صورت تعدد، به طور مساوی ـ مطلقاً ـ می باشد و‏‎ ‎‏بقیۀ آن مال بقیۀ آنان می باشد که مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 25 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ ابوینی یا پدری و جدودۀ پدری و جدودۀ‏‎ ‎‏مادری با هم باشند، برای یکی از زوجین سهم بیشترش است و ثلث ترکه مال جدودۀ‏‎ ‎‏مادری است و مطلقاً به طور مساوی می باشد و بقیۀ آن مال بقیۀ آنان می باشد که مرد دو‏‎ ‎‏برابر زن ارث می برد.‏

مسأله 26 ـ ‏اگر یکی از زوجین با اخوۀ ابوینی یا پدری و اخوۀ مادری و جدودۀ مادری‏‎ ‎‏و جدودۀ پدری با هم باشند، برای یکی از زوجین سهم بیشترش است و ثلث آن مال کسی‏‎ ‎‏است که به واسطۀ مادر قرابت دارد و مطلقاً به طور مساوی می باشد. و بقیۀ آن مال بقیۀ‏‎ ‎‏آنان می باشد که مرد دو برابر زن ارث می برد.‏

در اینجا چند امر است:

اول:‏ اولاد اخوه در حکم اولاد اولاد می باشند در این که با وجود یکی از اخوۀ‏‎ ‎‏پدری یا مادری ولو این که دختر باشد، اولاد اخوه ارث نمی برند ولو این که از پدر و‏‎ ‎‏مادر باشند.‏

دوم:‏ اولاد اخوه، ارث کسی را که به واسطۀ او قرابت پیدا می کنند می برند؛ پس اگر یکی‏‎ ‎‏از اخوۀ مادری وارثی را به جا بگذارد، مال به عنوان فرض و رد، در صورتی که یکی باشد‏‎ ‎‏مال او می باشد و در صورتی که متعدد باشند به طور مساوی تقسیم می شود. و اگر از یکی‏‎ ‎‏از اخوۀ پدری وارثی به جا مانده باشد، مال در صورت انفراد مال او است و در صورت‏‎ ‎‏تعدد بین آن ها تقسیم می شود که مرد دو برابر زن ارث می برد. و اگر اولاد از اخوۀ متعدد،‏‎ ‎‏مادری باشند، پس چاره ای نیست از فرض حیات واسطه ها و تقسیم مساوی بین آنان،‏‎ ‎‏سپس سهم هر یک بین اولادشان به طور مساوی تقسیم می شود. و اگر اولاد از دو خواهر‏‎ ‎‏ـ یا بیشتر ـ ابوینی یا پدری در صورت نبود ابوینی باشند مانند فرض سابق است، لیکن‏‎ ‎‏مرد دو برابر زن ارث می برد. و اگر اولاد از پسران ابوینی یا پدری یا از پسر و دختر ابوینی‏‎ ‎‏یا پدری باشند، چاره ای از فرض زنده بودن واسطه ها و تقسیم بین آن ها به طوری که مرد‏‎ ‎‏دو‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 414

‏برابر زن ارث ببرد نیست، سپس سهم هر یک از آنان بین اولادشان تقسیم شود، که مرد‏‎ ‎‏دوبرابر زن ارث می برد.‏

سوم:‏ کلام در اولادی که با وسایط متعدد است، در ارث کسی که به واسطۀ او قرابت‏‎ ‎‏دارند و کیفیت تقسیم، مانند کلام در مسألۀ گذشته است.‏

چهارم:‏ اولاد اخوۀ پدری تنها، با وجود اولاد اخوۀ ابوینی در تمام وسایط، ارث‏‎ ‎‏نمی برند به شرطی که در یک درجه باشند.‏

پنجم:‏ جدودۀ با واسطه، با وجود یکی از جدودۀ بدون واسطه ارث نمی برد. و اگر یکی‏‎ ‎‏از جدودۀ چهارگانۀ بدون واسطه موجود باشد جدودۀ با واسطه ارث نمی برد و با وجود‏‎ ‎‏یکی از صاحبان یک واسطه، صاحب واسطه های متعدد ارث نمی برد. و همچنین هر‏‎ ‎‏نزدیک تری مقدم بر هر دورتری می باشد.‏

ششم:‏ جدّ اعلی ـ به هر چند واسطه ـ وقتی با برادر و خواهر ارث می برد که در صنف‏‎ ‎‏او نزدیک تر از او نباشد، چنان که اخوه و اولاد آن ها ـ با هر چند واسطه ـ با جد ارث می برند‏‎ ‎‏به شرطی که در صنف آن ها نزدیک تر از آن ها نباشد، پس اگر جدّ جدّ اگرچه بالا برود با‏‎ ‎‏برادر باشد ارث می برد تا چه رسد به این که با فرزند برادر باشد. و همچنین اگر فرزند‏‎ ‎‏اخوه اگرچه پایین برود با جد بدون واسطه، با هم باشند ارث می برد تا چه رسد به این که با‏‎ ‎‏جد با واسطه باشد. و خلاصه هر فرد نزدیک تر هر صنفی بر فرد دورتر همان صنف مقدم‏‎ ‎‏است؛ نه بر صنف دیگر.‏

هفتم: ‏اگر اجداد هشتگانه با هم باشند یعنی پدر و مادر از پدر پدر و از پدر مادر و از‏‎ ‎‏مادر پدر و از مادر مادر احتیاط به مصالحه و تراضی، ترک نشود خواه با آن ها غیر آن ها هم‏‎ ‎‏باشند یا نباشند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 415