احکام طهارت
احکام آبها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام آبها

مساله 1 ـ ‏آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند، وضو و غسل هم با آن‏‎ ‎‏باطل است، ولی تا وقتی که با چیز نجس ملاقات ننموده پاک است و اگر با نجس‏‎ ‎‏ملاقات کرد نجس می شود، هرچند چندین کر باشد، ولی چنانچه از بالا با فشار‏‎ ‎‏روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده و پایین تر از آن نجس و‏‎ ‎‏مقداری که بالاتر از آن است پاک می باشد.‏

مساله 2 ـ ‏آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست قبلاً‏‎ ‎‏مطلق بود یا مضاف، نجاست را پاک نمی کند، وضو و غسل هم با آن باطل است‏‎ ‎‏و اگر با نجاست ملاقات نماید، چنانچه قلیل باشد نجس می شود، ولی اگر به‏‎ ‎

‏اندازۀ کر باشد حکم به نجاست آن نمی شود و پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏آبی که به آن مخرج بول و غائط را می شویند، با پنج شرط پاک‏‎ ‎‏است: اول: آنکه بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستی از خارج به‏‎ ‎‏آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگری مثل خون یا بول و غائط بیرون نیامده‏‎ ‎‏باشد. چهارم: ذره های غائط در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول‏‎ ‎‏نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.‏

مساله 4 ـ ‏آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ‏‎ ‎‏یا مزه آن را تغییر دهد، اگر چه کر یا جاری باشد نجس می شود، ولی اگر به واسطه‏‎ ‎‏نجاستی که بیرون آب است بو یا مزه یا رنگ نجاست پیدا کند، مثلاً مرداری که‏‎ ‎‏پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد، نجس نمی شود.‏

مساله 5 ـ ‏اگر رنگ یا بو یا مزۀ آب کر و جاری به چیز متنجس تغییر پیدا کند‏‎ ‎‏نجس نمی شود، پس اگر رنگی که نجس شده در آب بریزند و رنگ آب را تغییر‏‎ ‎‏دهد، آب پاک است.‏

مساله 6 ـ ‏اگر نجاستی در آب کر یا جاری افتاد و رنگ آن را تغییر داد نجس‏‎ ‎‏می شود، اگر چه رنگش غیر از رنگ نجاست شود، مثل آنکه خون در آب بریزد و‏‎ ‎‏آب رنگش زرد شود.‏