احکام طهارت
وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

وضو

مساله 1 ـ ‏در وضو واجب است صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و‏‎ ‎‏روی پاها را مسح کنند.‏

مساله 2 ـ ‏درازی صورت را باید از بالای پیشانی ـ جایی که موی سر بیرون‏‎ ‎‏می آید ـ تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و‏‎ ‎‏شست قرار می گیرد باید شسته شود، و برای آنکه یقین کند این مقدار کاملاً‏‎ ‎‏شسته شده، باید کمی اطراف آن را هم بشوید، و اگر مختصری از این مقدار‏‎ ‎‏شسته نشود وضو باطل است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از دست معمولی مردم باشد،‏‎ ‎

‏باید ملاحظه کند که مردمان معمولی پهنای صورت را تا کجا می شویند، او هم تا‏‎ ‎‏همانجا را بشوید.‏

مساله 4 ـ ‏بنابر احتیاط واجب، باید صورت از بالا به پایین شسته شود نه از‏‎ ‎‏پایین به بالا، ولی اگر آب را از پایین به بالا بریزد و برگشتن آن را از بالا به پایین‏‎ ‎‏نیت وضو کند اشکالی ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ‏‎ ‎‏را از آرنج تا سر انگشتها بشوید، و برای آنکه یقین کند آرنج را کاملاً شسته باید‏‎ ‎‏مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید.‏

مساله 6 ـ ‏شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده‏‎ ‎‏نمی شود واجب نیست، ولی برای آنکه یقین کند از جاهایی که باید شسته شود‏‎ ‎‏چیزی باقی نمانده، واجب است مقداری از آنها را هم بشوید.‏

مساله 7 ـ ‏اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های‏‎ ‎‏چشم و لب و صورت و دستهای او هست که نمی گذارد آب به آنها برسد،‏‎ ‎‏چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد باید پیش از وضو وارسی کند که اگر‏‎ ‎‏هست برطرف نماید.‏

مساله 8 ـ ‏اگر کسی انگشتر در دست داشته باشد، در موقع وضو گرفتن و‏‎ ‎‏شستن دستها باید یا آن را از دست بیرون آورد و یا در انگشت بگرداند تا آب به‏‎ ‎‏زیر آن برسد.‏

مساله 9 ـ ‏بعد از شستن صورت و دستها، واجب است مسح جلو سر و‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که عرض آن از مقدار یک انگشت کمتر نباشد، و‏‎ ‎‏همچنین احتیاط مستحب آن است که عرض آن به مقدار سه انگشت بسته‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 10 ـ ‏واجب نیست مسح سر بر پوست آن باشد،بلکه بر موی جلوی‏‎ ‎‏سر هم صحیح است، ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است که‏‎ ‎

‏اگر شانه کند از حد جلوی سر تجاوز می کند، باید بیخ موها را مسح کند و یا فرق‏‎ ‎‏سر را باز کرده، پوست سر را مسح نماید، و اگر بر موهایی که از حد جلوی سر‏‎ ‎‏تجاوز کرده یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند، باطل است.‏‎ ‎مساله 11 ـ ‏واجب است که جای مسح خشک باشد، و اگر به قدری تر باشد‏‎ ‎‏که رطوبت آن به کف دست اثر کند، مسح باطل است.‏

مساله 12 ـ ‏واجب است بعد از مسح سر، با تری آب وضو که در دست‏‎ ‎‏مانده روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح کند، و بهتر آن‏‎ ‎‏است که تا مفصل را مسح نماید.‏

مساله 13 ـ ‏اگر برای مسح رطوبتی در دست نمانده باشد، نمی تواند دست‏‎ ‎‏را به آب خارج تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن‏‎ ‎‏مسح نماید و اگر نشود با رطوبت اعضای دیگر دست را تر نماید، باید دومرتبه‏‎ ‎‏وضو بگیرد.‏

مساله 14 ـ ‏در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد و اگر دست‏‎ ‎‏را نگهدارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولی اگر موقعی که دست‏‎ ‎‏را می کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.‏

‎ ‎