احکام طهارت
حیض
مبتدئه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مبتدئه

مساله 1 ـ ‏مبتدئه، یعنی زنی که دفعۀ اول خون دیدن او است، اگر بیشتر از‏‎ ‎‏ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه‏‎ ‎‏را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده‏‎ ‎‏روز نباشد همۀ آن حیض است، ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانۀ‏‎ ‎‏حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانۀ خون حیض داشته باشد، مثل‏‎ ‎‏آنکه پنج روز خون سرخ و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سرخ ببیند،‏‎ ‎‏باید به اندازه عادت خویشان خود اگر تفاوت نداشته باشند، از روز اولی که‏‎ ‎‏خون سرخ دیده بود حیض قرار دهد. مثلاً اگر عادت خویشان او پنج روز باشد و‏‎ ‎‏او هم در دفعۀ اول پنج روز خون سرخ دیده بود، همه را حیض قرار دهد، و اگر‏‎ ‎

‏هفت روز است و او پنج روز خون سرخ دیده دو روز بر آنها اضافه کند و تا هفت‏‎ ‎‏روز را حیض قرار دهد، و اگر عادت آنها سه روز باشد و او پنج روز خون سرخ‏‎ ‎‏دیده، باید سه روز از پنج روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و همچنین‏‎ ‎‏اگر خون سرخ از سه روز کمتر و یا از ده روز بیشتر باشد، باید به اندازۀ عادت‏‎ ‎‏خویشان خود از روز اولی که خون سرخ دیده حیض و بقیه را استحاضه قرار‏‎ ‎‏دهد.‏

مساله 2 ـ ‏زنی که مبتدئه است اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ‏‎ ‎‏خون هایی که دیده یک رنگ باشند، باید به اندازۀ عادت خویشان خود حیض‏‎ ‎‏قرار دهد و بقیه را استحاضه، و چنانچه در جاهایی که باید به عادت خویشان‏‎ ‎‏رجوع کند عادت خویشان با هم تفاوت داشته باشد، باید به جای عادت‏‎ ‎‏خویشان هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

‎ ‎