احکام نماز
نماز عید فطر و قربان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نماز عید فطر و قربان

مساله 1 ـ ‏نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام ‏‏علیه السلام‏‏ و بودن سائر شرایط‏‎ ‎‏واجب است، و در زمان ما که امام ‏‏علیه السلام‏‏ غائب است، مستحب است. و اگر کسی‏‎ ‎‏می خواند، احتیاط واجب آن است که فرادی بخواند.‏

مساله 2 ـ ‏وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر و‏‎ ‎‏اگر تا ظهر نخواند بعد از آن قضا ندارد.‏

مساله 3 ـ ‏نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از‏‎ ‎‏خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند‏‎ ‎‏و بعد از قنوت پنجم به رکوع رود و دو سجده بجا آورد، و در رکعت دوم بعد از‏‎ ‎‏حمد و سوره باید چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و به‏‎ ‎‏رکوع رود و دو سجده بجا آورد و تشهد بگوید و سلام دهد.‏

مساله 4 ـ ‏در قنوت نماز عید فطر و قربان هر ذکری را که بخواهد می تواند‏‎ ‎

‏بخواند و بهتر آن است که این دعا را بخواند، ولی احتیاط واجب آن است که به‏‎ ‎‏قصد مستحب بودن آن را نخواند، بلکه رجاءً بخواند و دعا این است: «اللهم‏‎ ‎‏اهل الکبریاء و العظمة ...».‏

مساله 5 ـ ‏نماز عید فطر و قربان سورۀ مخصوصی ندارد، ولی بهتر آن است‏‎ ‎‏که در رکعت اول بعد از حمد سورۀ والشمس «سورۀ 91» و در رکعت دوم بعد از‏‎ ‎‏حمد سورۀ غاشیه «سورۀ 88» را بخواند، یا آنکه در رکعت اول بعد از حمد‏‎ ‎‏سورۀ سبح اسم «سورۀ 87» و در رکعت دوم بعد از حمد سورۀ والشمس را‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 6 ـ ‏مستحب است در نماز عید که حمد و سوره را بلند بخواند.‏

مساله 7 ـ ‏نماز عید را در همه جا می توان خواند، ولی مکروه است که زیر‏‎ ‎‏سقف بخواند و مستحب است که در صحرا بخواند.‏

مساله 8 ـ ‏اگر در شمارۀ تکبیرها یا قنوتها شک کند، چنانچه به رکوع رفته‏‎ ‎‏باشد یا بعد از آن باشد به شک خود اعتناء نکند، و اگر پیش از رفتن به رکوع‏‎ ‎‏باشد باید آن مقداری که شک دارد بجا آورده یا نه، بجا آورد.‏

مساله 9 ـ ‏اگر در نماز عیدکاری کند که در نمازهای پنجگانه سجدۀ سهو‏‎ ‎‏می خواهد، واجب نیست که بعد از نماز سجدۀ سهو بجا آورد، ولی اگر سجدۀ‏‎ ‎‏سهو را رجاءً بجا آورد مانعی ندارد، و همچنین اگر سجده یا تشهد نماز عید را‏‎ ‎‏فراموش کند، قضاء آن واجب نیست و به قصد رجاء مانعی ندارد.‏

مساله 10 ـ ‏اذان و اقامه در نماز عید مستحب نیست.‏

‎ ‎