احکام نماز
نماز جماعت
در شرایط امام جماعت است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

در شرایط امام جماعت است

‏در امام جماعت چند شرط معتبر است: ‏اول: ‏ایمان. ‏دوم: ‏حلال زاده بودن.‏‎ ‎سوم: ‏عقل. ‏چهارم: ‏بالغ بودن اگرچه ماموم بالغ نباشد. ‏پنجم: ‏مرد بودن، اگر‏‎ ‎‏ماموم مرد باشد، بلکه مطلقاً بنابر احتیاط. ‏ششم: ‏عدالت و آن حالتی است که‏‎ ‎‏انسان را از گناهان کبیره، یعنی بزرگ، و گناهان کوچک باز دارد و امّا بجا آوردن‏‎ ‎‏چیزهایی که با مردانگی و بزرگواری سازش ندارد و خلاف مروت است به‏‎ ‎‏عدالت ضرر نمی رساند.‏

مساله 1 ـ ‏جایز است کسی که خود را عادل نمی داند امام جماعت شود،‏‎ ‎‏در صورتی که مامومین او را عادل می دانند.‏

مساله 2 ـ ‏ثابت می شود عدالت به شهادت دو مرد عادل و به اطمینان و‏‎ ‎‏وثوق؛ چه حاصل شود از شیاع یا غیر آن. و کفایت می کند در ثبوت آن، حسن‏‎ ‎‏ظاهر که با معاشرت معلوم شود و لازم نیست از آن، ظنّ به عدالت حاصل شود.‏

مساله 3 ـ ‏جائز نیست امامت کند کسی که نشسته نماز می خواند برای‏‎ ‎‏کسی که ایستاده می خواند، و کسی که قرائت را غلط می خواند برای کسی که‏‎ ‎‏صحیح می خواند.‏

مساله 4 ـ ‏می تواند کسی که نشسته نماز می خواند امامت کند برای کسی‏‎ ‎‏که نشسته نماز می خواند.‏

مساله 5 ـ ‏جائز است شخصی که تیمم تکلیف اوست یا جبیره تکلیف‏‎ ‎

‏اوست امامت کند، چه برای مثل خودش و چه برای کسی که وضو و غسل‏‎ ‎‏تکلیف اوست.‏

مساله 6 ـ ‏اگر ماموم بداند نماز امام باطل است، نمی تواند به او اقتداء کند؛‏‎ ‎‏اگرچه امام به واسطۀ ندانستن یا غفلت معذور باشد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر ماموم بعد از نماز فهمید که امام فاسق یا بی وضو یا بی غسل‏‎ ‎‏بوده نمازش صحیح است، بلکه جماعتش نیز صحیح است و احکام نماز‏‎ ‎‏جماعت را دارد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر امام و ماموم در مسائل نماز با هم اختلاف داشته باشند جائز‏‎ ‎‏است اقتداء؛ اگرچه با هم در عمل متحد نباشند، به شرط آنکه ماموم نماز امام را‏‎ ‎‏صحیح بداند با خطاء در اجتهاد یا تقلیدش، مثل آنکه امام جلسۀ استراحت را‏‎ ‎‏واجب نداند و بجا نیاورد و ماموم واجب بداند و نماز امام را با عمل نکردنش‏‎ ‎‏صحیح بداند، بلی در جایی که اختلاف راجع به قرائت باشد، اقتداء مشکل‏‎ ‎‏است، اگرچه نمازش را صحیح بداند با باطل بودن قرائتش.‏

مساله 9 ـ ‏احتیاط واجب آن است که به شخصی که جذام و برص دارد و‏‎ ‎‏کسی که حد بر او جاری شده است اقتداء نکنند.‏

‎ ‎