کتاب حجر
به حد بلوغ نرسیدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

به حد بلوغ نرسیدن

مساله 1 ـ ‏بچه که به حد تکلیف نرسیده نمی تواند در اموالش تصرف کند،‏‎ ‎‏و اگر تصرف کرد صحیح نیست؛ چه بفروشد یا اجاره دهد یا صلح کند یا عاریه‏‎ ‎‏بدهد، گرچه ممیز باشد و عقلش کامل باشد و عملش از روی صلاح باشد، مگر‏‎ ‎‏بعض موارد که استثناء شده، مثل وصیت که بعدها می آید انشاء الله . و بعید‏‎ ‎‏نیست که خرید و فروشش در چیزهای کم قیمت چنانچه متعارف است صحیح‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 2 ـ ‏بچۀ نابالغ ممنوع است از اینکه در ذمۀ خود چیزی قرار دهد،‏‎ ‎‏مثل آنکه قرض کند یا نسیه کند، گرچه وقت دادن آن وقت بالغ شدنش باشد.‏

مساله 3 ـ ‏نابالغ، از تصرف در خودش نیز ممنوع است و نمی تواند خودش‏‎ ‎‏را اجیر قرار دهد یا عامل در مضاربه قرار دهد، و نمی تواند برای خودش زن‏‎ ‎‏بگیرد یا زن خود را طلاق بدهد، بلی اگر بچه به ده سال رسیده باشد بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب طلاقش صحیح نیست؛ اگر طلاق داد باید مراعات احتیاط بشود.‏‎ ‎

مساله 4 ـ ‏اگر بچه حیازت مباح را کرد، مالک می شود اگر نیت کند و مالک‏‎ ‎‏می شود نیز جعل را در جعاله؛ گرچه بدون اذن ولی باشد.‏

مساله 5 ـ ‏بالغ شدن پسر و دختر به یکی از سه چیز معلوم می شود:‏

اول: ‏پسر پانزده سالش تمام شود و دختر نه سالش.‏

دوم: ‏موی درشت زبر بر عانۀ هر کدام بروید، ولی موهای نرم ضعیف میزان‏‎ ‎‏نیست.‏

سوم: ‏منی خارج شود؛ چه در خواب و چه در بیداری و چه به جماع و غیر‏‎ ‎‏آن.‏

مساله 6 ـ ‏طفل اگر به حد بلوغ برسد و رشید نباشد و سفیه باشد، باز‏‎ ‎‏ممنوع از تصرف است.‏

مساله 7 ـ ‏ولی طفل در تصرفات مالی و غیر آن پدر و جد پدری است و اگر‏‎ ‎‏آنها نباشند و قیم برای طفل معین کرده اند ولایت با قیم است، و اگر آن هم نباشد‏‎ ‎‏با حاکم شرع است. و امّا مادر و جد مادری و سایر خویشاوندان ولایت ندارند،‏‎ ‎‏و اگر حاکم شرع هم نباشد با مومنین است و احوط آن است که مومن عادل‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 8 ـ ‏در جد و پدر عدالت معتبر نیست و حاکم ولایت ندارد با وجود‏‎ ‎‏یکی از آنها گرچه فاسق باشد، لکن اگر ظاهر شد به قرائنی که پدر یا جد ضرر‏‎ ‎‏می رسانند به مال طفل، حاکم آنها را از تصرف جلوگیری می کند، و لازم نیست‏‎ ‎‏که حاکم تفتیش از حال آنها بکند.‏

مساله 9 ـ ‏پدر و جد هر دو ولایت دارند و هر کدام تصرف کردند، دیگری‏‎ ‎‏پس از تصرف او نمی تواند تصرف کند.‏

مساله 10 ـ ‏دیوانه حکم نابالغ را دارد در چیزهایی که ذکر شد، بلی اگر‏‎ ‎‏جنون بعد از بالغ شدن و رشید بودن عارض او شود، ظاهر آن است که ولایت با‏‎ ‎‏حاکم است نه با پدر و جد.‏

‎ ‎