در صدقه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

در صدقه است

‏و آن مستحب موکد است و روایات زیادی در فضیلت آن خصوصاً در‏‎ ‎‏جمعه و عرفه و ماه رمضان وارد شده است.‏

مساله 1 ـ ‏شرط است در صدقه آنکه به قصد قربت باشد و محتاج به‏‎ ‎‏ایجاب و قبول لفظی نیست، و به هر لفظ و لغت و عملی که به قصد آن باشد و‏‎ ‎‏آن را برساند واقع می شود.‏

مساله 2 ـ ‏شرط است در صدقه که تحویل بدهد آن را به طرف و طرف نیز‏‎ ‎‏تحویل بگیرد.‏

مساله 3 ـ ‏صدقه را بعد از آنکه تحویل داد نمی تواند پس بگیرد؛ چه صدقه‏‎ ‎‏به خویشاوندان باشد یا به غیر آنها.‏

مساله 4ـ ‏صدقۀ سید هاشمی به سید هاشمی حلال است چنانچه به غیر‏‎ ‎‏سید حلال است؛ خواه زکات واجب باشد و زکات فطر باشد یا صدقۀ دیگر، و‏‎ ‎‏امّا صدقۀ غیر هاشمی به هاشمی حرام است، در زکات واجب و در فطره، و در‏‎ ‎

‏صدقۀ مستحبه حلال است، و امّا صدقۀ واجب غیر از زکات واجب و فطره مثل‏‎ ‎‏مظالم و کفاره، اقوی آن است که حلال است و بهتر آن است که این قسم را به آنها‏‎ ‎‏ندهند و آنها نگیرند.‏

مساله 5 ـ ‏شرط است که صدقه دهنده بالغ و عاقل باشد و ممنوع از‏‎ ‎‏تصرف نباشد به واسطۀ سفاهت یا افلاس.‏

مساله 6 ـ ‏جائز است صدقۀ مستحب را به هر کس بدهند؛ چه فقیر باشد و‏‎ ‎‏چه دارا، چه مسلمان باشد و چه کافر ذمی، چه شیعه باشد یا غیر آن، بلی جائز‏‎ ‎‏نیست به کافر حربی و ناصبی دادن اگرچه از خویشاوندان باشد.‏

مساله 7 ـ ‏سوال کردن کراهت دارد، خصوصاً در کسی که محتاج نباشد که‏‎ ‎‏کراهتش شدید است، لکن حرام نیست و احتیاط مستحب آن است کسی که‏‎ ‎‏محتاج نیست سوال نکند.‏

‎ ‎