کتاب طلاق
عدۀ وفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

عدۀ وفات

مساله 1 ـ ‏عدۀ زنی که آزاد است و شوهرش بمیرد چهار ماه و ده روز است،‏‎ ‎‏به شرطی که آن زن حامله نباشد و فرقی نیست بین زن یائسه و زنی که به حد‏‎ ‎‏تکلیف رسیده یا نرسیده، و اینکه شوهر با او نزدیکی کرده یا نکرده، و چه عقد‏‎ ‎‏او دائم باشد یا غیر دائم، و چه حیض ببیند یا نبیند.‏

مساله 2 ـ ‏زنی که آبستن است و شوهر او می میرد، اگر پیش از چهار ماه و‏‎ ‎‏ده روز بزاید، باید تا چهارماه و ده روز از روز مردن شوهرش عده نگاه دارد، و اگر‏‎ ‎‏تا چهار ماه و ده روز نزائید، باید تا زائیدنش عده نگه دارد.‏

مساله 3 ـ ‏مراد از ماه در اینجا ماه هلالی است، پس اگر اول ماه شوهرش‏‎ ‎‏فوت شد، تا ده روز از ماه پنجم باید عده نگاهدارد و اگر در بین ماه فوت شد سه‏‎ ‎

‏ماه وسط را هلالی قرار دهد و از ماه پنجم آنچه از ماه اول ناقص شده باید تمام‏‎ ‎‏کند و ده روز اضافه کند تا چهار ماه و ده روز ملفّق شود.‏

مساله 4 ـ ‏زنی که شوهرش مرد، مادامی که در عده است واجب است از‏‎ ‎‏زینت و آرایش خودداری کند؛ چه در بدن مثل سرمه کشیدن و عطر زدن و حنا‏‎ ‎‏گرفتن و سایر آرایشهای دیگری که مرسوم است و چه در لباس، چون لباسهایی‏‎ ‎‏که در عید و عروسی و شادی پوشیده می شود و بالجمله هر چه زینت شمرده‏‎ ‎‏شود، و البته این امور به حسب عادات و شهرها مختلف می شود وباید ملاحظه‏‎ ‎‏شود هر محلی به حسب متعارف آن.‏

مساله 5 ـ ‏مانعی ندارد پاکیزه کردن لباس و بدن و شانه کردن سر و گرفتن‏‎ ‎‏ناخن و حمام رفتن و در رختخواب و فرش سنگین قیمت خوابیدن و نشستن و‏‎ ‎‏در خانۀ عالی مزیّن سکنی کردن و نیز مانعی ندارد تزئین کردن اولاد و خادم‏‎ ‎‏خود را.‏

مساله 6 ـ ‏اگر زن مخالفت کند آنچه را که گفته شد که بر او واجب است‏‎ ‎‏معصیت کار است، لکن عدۀ او صحیح است و واجب نیست عده اش را از سر‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 7 ـ ‏کسی که در عدۀ وفات است می تواند از خانه خارج شود دنبال‏‎ ‎‏کارهایی که دارد، خصوصاً کارهای لازم یا کارهای مستحب، مثل حج و زیارت‏‎ ‎‏مشاهد مشرفه و عیادت مریض و امثال آن.‏

مساله 8 ـ ‏اول عدۀ وفات از وقتی است که خبر فوت به زن می رسد چه‏‎ ‎‏شوهر غائب باشد و چه حاضر باشد و خبر به واسطه مانعی به زن نرسد، پس بر‏‎ ‎‏زن واجب است از وقتی که خبر موت به او رسید عده نگاه دارد و از آرایش و‏‎ ‎‏زینت خودداری کند.‏

مساله 9 ـ ‏مبدا عدۀ طلاق مثل عدۀ وفات نیست، بلکه از وقتی است که‏‎ ‎

‏طلاق واقع می شود؛ چه شوهر حاضر باشد یا نباشد و چه زن خبردار بشود یا‏‎ ‎‏نشود.‏

مساله 10 ـ ‏به مجرد آنکه به زن خبر رسید که شوهرش مرده است اگرچه‏‎ ‎‏گوینده قولش حجت شرعیه نباشد باید عده نگه دارد و ابتداء عده از همین‏‎ ‎‏وقت است ولکن نمی تواند شوهر کند، مگر آنکه مردن شوهرش معلوم شود یا‏‎ ‎‏به وجه شرعی ثابت شود.‏

مساله 11 ـ ‏اگر زن یقین پیدا کند به مردن شوهرش، می تواند بعد از عده‏‎ ‎‏نگاه داشتن شوهر کند بی مراجعه به حاکم شرع، لکن در اعتبار قول زن به اینکه‏‎ ‎‏شوهرش مرده است برای کسی که می خواهد او را بگیرد اشکال است، احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که به کسی شوهر کند که از واقعه خبردار نباشد.‏

‎ ‎