احکام زکات
نصاب گوسفند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نصاب گوسفند

‏گوسفند پنج نصاب دارد: ‏اول: ‏چهل، و زکات آن یک گوسفند است. ‏دوم:‎ ‎‏صد و بیست، و زکات آن دو گوسفند است. ‏سوم: ‏دویست و یک، و زکات آن سه‏‎ ‎‏گوسفند است. ‏چهارم:‏ سیصد و یک، و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار‏‎ ‎‏گوسفند است. ‏پنجم: ‏چهارصد و بالاتر از آن، که باید آنها را صد صد حساب کند‏‎ ‎‏و برای هر صد راس یک گوسفند بدهد. و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها‏‎ ‎‏بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد و یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس‏‎ ‎‏دیگر در صورتی که برای فقراء نافع تر باشد بدهد، کفایت می کند.‏

مساله 1 ـ ‏زکات مابین دونصاب واجب نیست، پس اگر شمارۀ گوسفندهای‏‎ ‎‏کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و‏‎ ‎‏یک است نرسیده فقط باید زکات چهل راس آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد‏‎ ‎‏و همچنین است در نصابهای بعد.‏

مساله 2 ـ ‏زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب‏‎ ‎‏است؛ چه همۀ آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.‏

مساله 3 ـ ‏اگر برای زکات میش بدهد باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد،‏‎ ‎‏و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به‏‎ ‎‏نصاب اول رسیده باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول‏‎ ‎‏است زکات واجب نیست.‏

مساله 5 ـ ‏اگر گاوو گوسفند و شتری که داردو همه مریض یا معیب و یا پیر‏‎ ‎‏باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان‏‎ ‎‏باشند نمی تواند زکات آنها را مریض یا معیب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها‏‎ ‎‏سالم و بعضی مریض و دسته ای معیب و دستۀ دیگر بی عیب و مقداری پیر و‏‎ ‎

‏تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و‏‎ ‎‏بی عیب و متوسط بدهد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر گاو و شتر و گوسفندی که دارد مریض و معیب هم باشند،‏‎ ‎‏باید زکات آنها را بدهد.‏

‎ ‎