تفاوت رهبری و مرجعیت در حقوق اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علی احمدی، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تفاوت رهبری و مرجعیت در حقوق اسلامی

‏ ‏

تفاوت رهبری و مرجعیت در حقوق اسلامی

حجةالاسلام دکتر حسین علی احمدی

‏ ‏

‏زعامت و مرجعیت دو مقوله جداگانه به شمار می آیند که در برخی از شخصیت ها و‏‎ ‎‏در پاره ای از موقعیت ها در کنار هم قرار گرفته و منشأ تحول های سیاسی و اجتماعی‏‎ ‎‏گشته اند.‏

‏درباره حرکت امام خمینی می توان گفت: افزون بر آن، سبب احیاگری اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان شده است. نویسنده در این مقاله تلاش دارد تا جایگاه هر یک را مشخص کند‏‎ ‎‏و از منظر حقوقی، تفاوت ها را نشان دهد. وی پس از مقایسه میان رهبر – که می باید از‏‎ ‎‏تدبیر سیاسی برخوردار باشد – و مرجع – که باید اعلم باشد – به تفاوت های حقوقیِ‏‎ ‎‏زعامت و مرجعیت می پردازد: ‏

‏1) حق انتخاب فتوا از میان فتاوای شرعی؛ ‏

‏2) حق را طاعت و نصرت؛ ‏

‏3) ولایتِ امر به همۀ مسلمانان؛ ‏

‏4) حق اخذِ خمس، زکات، صدقات و مالیات اسلامی؛ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 342

‏5) تکلیف داشتن مردم در غیاب زعیم و لزوم تعیین نایب؛ ‏

‏6) حق صدور حکم حکومتی؛ ‏

‏7) دخالت در تعیین مفاهیمِ مستنبطِ شرعیه؛ ‏

‏8) دایمی بودن امر رهبری؛ ‏

‏9) تفاوت در عزل و نصب و غیر آن.‏

‏ ‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 343