نقش رهیافت‏ های زمانی و مکانی در اندیشه سیاسی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : منصوری، خلیل رضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نقش رهیافت‏ های زمانی و مکانی در اندیشه سیاسی امام خمینی

نقش رهیافت های زمانی و مکانی در اندیشه سیاسی امام خمینی 

خلیل رضا منصوری

‏ ‏

‏به عقیده نویسنده، امام خمینی دو بینش جداگانه و متفاوت درباره اندیشه سیاسی‏‎ ‎‏اسلام دارند. دیدگاه اول ایشان مربوط به سال های پیش از انقلاب اسلامی است که در‏‎ ‎‏آثاری هم چون «کشف الاسرار»، «البیع» و «ولایت فقیه» منعکس شده و دیدگاه دوم به‏‎ ‎‏دوران پس از تشکیل حکومت دینی در ایران برمی گردد. وی که از این دو دیدگاه به عنوان‏‎ ‎‏«حکومت دینی» و «دین حکومتی» یاد می کند، در بررسی خاستگاه این دو نظریه، آن ها‏‎ ‎‏را برخاسته از دوگانگی روایت و تفسیر امام خمینی از حضور  سیاسی اسلام می انگارد!‏‎ ‎

‏1) دولت دینی: ‏

‏در این نظریه، به دین «نگاه اکثر»ی وجود دارد که می تواند به تنهایی اداره انسان و‏‎ ‎‏اجتماع را در دست گرفته و او را در دو سرای دنیا و آخرت خوشبخت کند و در انجام این‏‎ ‎‏وظیفه نیز نیازی به برنامه ای بیرون از خود ندارد، چرا که دین در دو زمینۀ ماهوی (غنای‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 306

‎ ‎‏دولتی نیز تشکیل شود باید طبق مفاد همان فقه سنتی گام بردارد و فقه هم همان قانون‏‎ ‎‏است که باید اجرا شود. در واقع زمان و مکان در بیانات اخیر امام خمینی از شرایط‏‎ ‎‏اجتهاداند، لکن در رویکرد اول چنین نیستند.‏

‏2) دین دولتی: ‏

‏این رویکرد بر قرائت «حداقلی» دین استوار است و فقه را توانای پاسخ گویی به همۀ‏‎ ‎‏دشواری ها و سختی های درونی و بیرونی انسان و اجتماع نمی پندارد. به علاوه، دولت‏‎ ‎‏نیز تنها در چارچوب فقه گام برنمی دارد، بلکه احکامی ولایی دارد که بر احکام اولیه و‏‎ ‎‏ثانویه مقدم است.‏

‏تفاوت های دو رویکرد عبارت اند از: ‏

‏1) دایره اختیارات حکومت اسلامی: ‏

‏رویکرد اول، اختیارات ولی فقیه – و حتی حکومت اسلامی – مقید به فقه می داند و بر‏‎ ‎‏«ولایت مقیدۀ فقیه» پافشاری می ورزند. در حالی که رویکرد دوم، دایره اختیارات ولی‏‎ ‎‏فقیه و حکومت اسلامی را فراتر از فقه می داند و بر «ولایت مطلقه فقیه» پافشاری‏‎ ‎‏می کند. علاوه بر این، بنابر دیدگاه اول، شکل حکومت هم باید از درون  فقه بیرون آید؛‏‎ ‎‏در حالی که در دیدگاه دوم، شکل حکومت به شرایط زمان و مکان وابسته است و محتوا‏‎ ‎‏باید اسلامی باشد.‏

‏2) ولایت مطلقه: ‏

‏در قرائت دوم، مشروعیت حکومت اسلامی، از آن مردم است و جمهوریت بهترین‏‎ ‎‏روش حکومت به حساب می آید. برخلاف رویکرد اول که مشروعیت نظام اسلامی،‏‎ ‎‏برخاسته از دین است.‏

‏3) راهکارهایی در راستای سامان دهی اجتماعی و اقتصادی: ‏

‏رویکرد اول در حال نابسامانی های اجتماعی تنها به دین تمسک می جوید و مثلاً‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 307

‎ ‎‏دوم به راهکارهای عرفی و عقلی نیز روی می آورد.‏

‏4) جهان گرایی و قوانین درون مرزی: ‏

‏دیدگاه اول جهان گرا و معتقد به اجرای احکام اسلامی در سطح جهان در قالب امت‏‎ ‎‏اسلامی  است، در حالی که دیدگاه دوم، شرایط زمانی و جغرافیایی را در اجتهاد دخالت‏‎ ‎‏داده و آن را به کشور اسلامی ایران محصور می کند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 308