امام خمینی و نظم سیاسی بین ‏المللی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : امین، سید حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و نظم سیاسی بین ‏المللی

‏ ‏

امام خمینی و نظم سیاسی بین المللی

دکتر سیدحسن امین

‏ ‏

‏این مقاله موضع ها و اندیشه های امام خمینی را درباره نظم سیاسی بین المللی بررسی‏‎ ‎‏می کند و مطالعه ای است راجع به مشی سیاسی امام در بیرون از مرزها و مقابله با نظم‏‎ ‎‏حاکم سیاسی جهانی به طور عام، و طرز برخورد امام با انگلستان به طور خاص. نویسنده‏‎ ‎‏پس از ارائۀ ساختار نظری فقه اسلامی در این باب و بررسی عمومی نظم سیاسی‏‎ ‎‏بین المللی حاکم در عرصه حیات امام، به تشریح تجارب ایشان از دخالت های بازیگران‏‎ ‎‏صحنۀ سیاست بین المللی در ایران، عراق و کشورهای مسلمان می پردازد و سپس‏‎ ‎‏برخورد امام را با نظم سیاسی بین المللی در پیش و پس از انقلاب بررسی می کند.‏

‏به نظر نویسنده، مشی سیاسی امام در سیاست برون مرزی نتیجۀ تجربه امام از نظم‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 234

حاکم بین المللی در عصر استعمار در ایران و کشورهای مسلمان بود. به همین دلیل در‏‎ ‎‏آغاز انقلاب موضع امام، موضع روشن و شفاف یک پیشوای دینی مسلمان است که بر‏‎ ‎‏اساس قاعده نفی سبیل، به هیچ روی اجازه اعمال نفوذ حکومت های غیر مسلمان را در‏‎ ‎‏از قلمرو اسلام نمی دهد، بلکه با تأکید بر وحدت اسلامی در اندیشه صدور انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی است.‏

‏اما بعد از انقلاب و به ویژه در نتیجه تجربۀ جنگ تحمیلی معلوم شد که دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران، چه بخواهد و چه نخواهد باید بپذیرد که در سطح بین الملل‏‎ ‎‏بازیگران متعددی وجود دارند. با این حال در طول این دوران امام خمینی بر مواضع‏‎ ‎‏اصولی خود، بر اساس اصل ولایت فقیه ایستاد.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 235