تزاحم ولایت ‏ها در آرای فقهی و سیره عملی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نجفی، زین‌ العابدین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تزاحم ولایت ‏ها در آرای فقهی و سیره عملی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

تزاحم ولایت ها در آرای فقهی و سیره عملی امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین زین العابدین نجفی

‏ ‏

‏نویسنده مقاله پس از اشاره به مناصب سه گانۀ فقیه، یعنی افتا، قضا و ادارۀ امور کشور‏‎ ‎‏و اجرای قوانین شرع مقدس به مسئله تزاحم ولایت ها در منصب حکومت دارای‏‎ ‎‏پرداخته و معتقد است که اصل منصب ولایت برای فقها ثابت است و تنها اختلاف در‏‎ ‎‏انتخابی یا انتصابی یا از باب حسبه بودن این ولایت می باشد.‏

‏وی تراحم ولایت ها را  عمدتاً در نظریه انتصابی قابل طرح دانسته و معتقد است اگر‏‎ ‎‏آن ها موفق به ایجاد تشکیلات حکومتی نشده باشند باز این جا هم تزاحمی پیش‏‎ ‎‏نخواهد آماد و هر یک از فقیهان در حد توان خود اعمال ولایت می کنند. اما در صورتی‏‎ ‎‏که تشکیلات حکومتی وجود داشته باشد، سه وجه متصور خواهد بود: ‏

‏صورت اول در جایی است که یکی از فقها اقدام به تشکیل حکومت کند که به اعتقاد‏‎ ‎‏امام، دیگران در این صورت مجاز به مداخله در کار او نخواهند بود، چرا که تأسیس‏‎ ‎‏حکومت برای فقها واجب کفایی است و زمانی که یکی اقدام کرد این واجب از دیگران‏‎ ‎‏ساقط می شود. افزون بر این، عقلا نیز چنین دخالتی را جایز نمی شمارند، زیرا باعث‏‎ ‎‏هرج و مرج و اختلال نظم جامعه می گردد. سیره عملی امام و فقهای هم عصر وی نیز‏‎ ‎‏مؤید این مطلب است.‏

‏صورت دوّم در جایی است که انتخاب فقیه به مدد مردم صورت بگیرد یا مستقیماً  یا‏‎ ‎‏از طریق نخبگان که در این صورت دیگر تزاحمی پیش نخواهد آمد، چرا که دیگران‏‎ ‎‏ولایت شان تحقق نخواهد یافت.‏

‏صورت سوم در جایی است که رهبری فقها به صورت شورایی باشد که نویسنده به‏‎ ‎‏حذف آن از قانون اساسی اشاره کرده و به نقدش پرداخته است.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 197

در پایان مقاله موضوع تزاحم ولایت ها در جمع آوری وجوهات شرعی به طور‏‎ ‎‏مستقل مطرح گردیده و نویسنده معتقد است که این امر در زمانی که تشکیلات حکومتی‏‎ ‎‏نباشد، مشکلی نخواهد داشت، اما با وجود تشکیلات حکومتی مثل زمان ما دو نظریه‏‎ ‎‏دربارۀ آن وجود دارد که براساس نظریه اول دیگران نباید به جمع آوری وجوهات‏‎ ‎‏شرعی اقدام کنند ولی سیره عملی امام مؤید نظریه دیگری است که بر اساس آن دیگر‏‎ ‎‏فقیهان نیز می توانند مستقلاً به جمع آوری وجوهات شرعی اقدام کنند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 198