بررسی شرط فقاهت در ولایت ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شادفر، حامد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی شرط فقاهت در ولایت ‏فقیه

بررسی شرط فقاهت در ولایت فقیه

حامد شادفر

‏ ‏

‏نویسنده مواردِ کاربرد ولایت، والی و ولاة را در نهج البلاغه طرح نموده و جنبه های‏‎ ‎‏سیاسی – اجتماعی آن را نشان  می دهد و نظر برخی را که ولایت را از حکومت تفکیک و‏‎ ‎‏وکالت از سوی مردم را مطرح می کنند، در بوتۀ نقد می نهد. وی در این باره به سخن امام‏‎ ‎‏در کتاب البیع استناد می جوید و معتقد است که ایشان همان دلایلی که برای اثبات امامت‏‎ ‎‏ارائه شد، درباره ولایت فقیه نیز جاری می دانستند. وی هم چنین از شیخ مفید در کتاب‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 191

‏«المقنعه» یاد می کند که ولیِّ فقیه را حاکم و منصوب از طرف خداوند می خوانده است،‏‎ ‎‏که از سوی ائمه و پیامبر اختیارات ولایی به آنان تفویض شده است.‏

‏در بخشی دیگر نویسنده فقاهت را در کنار تدبیر و مدیریتِ سیاسی، شرط ولایت‏‎ ‎‏تلقی می کند. بدین سان معتقد است که هر چند فقها  متعدد خواهند بود، حاکم سیاسی از‏‎ ‎‏میان فقیهان، یک تن بیش نیست.‏

‏در بخش پایانی بحث ولایت مطلقۀ فقیه به میان می آید. نویسنده از کسانی انتقاد‏‎ ‎‏می کند که این مقوله را با دیکتاتوری مترادف دانسته اند، چرا که در پرتو قانون اساسی،‏‎ ‎‏اختیارات و وظایف ولی فقیه تبیین گشته است و اصولاً فقیه در چارچوب شرع ولایت دارد.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 192