واکنش ‏های منفی در مقابل اصل ولایت فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شهرستانی، سیدحیدر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

واکنش ‏های منفی در مقابل اصل ولایت فقیه

‏ ‏

واکنش های منفی در مقابل اصل ولایت فقیه

سید حیدر شهرستانی

‏ ‏‏نویسنده مقاله، مخالفان اصل ولایت فقیه را به سه دسته تقسیم کرده و به تبیین و‏‎ ‎‏ارزیابی دیدگاه های آن ها پرداخته است.‏

‏1) افراد ضد مذهب: این گروه از زمانی که دین در صحنه مبارزات اجتماعی حضور‏‎ ‎‏یافته و کارآیی شگرف خود را نشان داده، با دسیسه های گوناگون مثل حربه جدایی دین‏‎ ‎‏از سیاست و شبهه ناقص بودن قوانین اسلام به مقابله با آن پرداختند.‏

‏2) مذهبی های بی خط (منحرف): این افراد علی رغم مخالفت با نهادهای اساسی‏‎ ‎‏انقلاب خود را در صف انقلابیون جا داده و در صدد به دست گرفتن قدرت رهبری‏‎ ‎‏بوده اند. به اعتقاد آن ها قوانین اسلام کلی است و با جزئیات کاری ندارد. هم چنین اسلام‏‎ ‎‏بالاتر از آن است که در صحنه اجتماع و سیاست ظاهر شود. ‏

‏آن ها حضور امام را یک استثنا معرفی می کنند و معتقدند: هر کسی می تواند با تلاش و‏‎ ‎‏کوشش معمولی بدون نیاز به تخصص لازم به دین و معارف آن علم پیدا کند و در نتیجه به‏‎ ‎‏مرحله ولایت بر امت دست یابد، بنابراین، رهبری در انحصار روحانیون نیست.‏

‏3) مذهبی های صادق ولی ناآگاه که به دلیل عدم برخورد آگاهانه و مستقل و عمیق با‏‎ ‎‏مسئلۀ ولایت فقیه آن را نقد و نفی می کردند. نویسنده برخی از انتقادهای این گروه را‏‎ ‎‏مطرح کرده و پاسخ داده است که عبارت اند از: ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 149

‏الف) ولایت فقیه موجب بروز استبداد دینی و دیکتاتوری روحانیت می شود، چون‏‎ ‎‏اولاً: ماهیت قدرت فسادآور است، ثانیاً: ولیّ فقیه غیر مسئول است؛ ‏

‏ب) حکومت تنها در شأن امام عصر (عج) است؛ ‏

‏ج) ولایت فقیه اگر یک اصل ایدئولوژیک بود در طول تاریخ جامه عمل می پوشید و‏‎ ‎‏حال آن که چنین نیست؛ ‏

‏د) اصل ولایت فقیه با رأی مردم منافات دارد؛ ‏

‏ه) ولایت فقیه دوگانگی در قدرت پدید می آورد؛ ‏

‏و) قدرت و احترام روحانیت با تصدی ولایت سیاسی جامعه لکه دار می شود؛ ‏

‏ز) اصل ولایت فقیه قابل جمع با اصل شورا نیست؛ ‏

‏ح) اصل ولایت فقیه و تحقق قوانین اسلامی تحت رهبری آن نافی سابقه تاریخی‏‎ ‎‏ایران است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 150