منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : واحدیان اردکانی، مهدی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

مهدی واحدیان اردکانی

‏ ‏

‏هدف این مقاله، بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی‏‎ ‎‏است. مشروعیت روحی است در کالبد نظام سیاسی که به آن سمت و سو و رونق‏‎ ‎‏می دهد. با مشروعیت، حکومت قادر به تصرف و فرمان روایی می شود و به جامعه‏‎ ‎‏پایداری می بخشد.‏

‏هر قدرت سیاسی در تصمیمات خود ناگزیر از به حساب آوردن طرف داران و عاملان‏‎ ‎‏و اتباع خویش است. حکومت ها دو نوع اند: 1) مردمی؛ 2) استبدادی.‏

‏مشروعیت از ریشۀ لاتین قانون گرفته شده است و به دو معنا به کار رفته است: ‏

‏1) مقبولیت و مورد رضایت مردم؛ 2) حقانیت. این دو معنا از دو زاویه نگرش به‏‎ ‎‏مسئله پیدا شده است. در فلسفه و فقه سیاسی بحث از این است که حق حاکمیت از آن‏‎ ‎‏کیست و چه کسی باید حکومت کند؟ ولی در جامعه شناسی پرسش از چگونگی کار‏‎ ‎‏آمدی یک حکومت است و این که مقبولیت و رضایت مردمی چگونه پیدا می شود؟ به‏‎ ‎‏عبارت دیگر «حقانیّت» به مقام ثبوت و نفس الامر و «مقبولیت» به مقام اثبات و خارج‏‎ ‎‏ارتباط می یابد و بین این دو مفهوم رابطۀ عموم و خصوص من وجه حاکم است. ‏

‏کارآمدی در مقابل مشروعیت قرار می گیرد، هر حکومتی قطع نظر از مدرک‏‎ ‎‏مشروعیتش به ساختاری جهت اجرای مقاصد خویش نیاز دارد. این گونه ابزارها و‏‎ ‎‏ساختارها و شیوه های هدایت به سوی مقصود را کارآمدی می نامند؛ به عبارت دیگر‏‎ ‎‏کارآمدی عبارت است از تحقیق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک‏‎ ‎‏حکومت، به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند درون نظام آن را به عینه‏‎ ‎‏مشاهده کنند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 107

مشروعیت ثانویه یا مشروعیت یابی فرایندی است که طی آن حکومت به ایجاد و‏‎ ‎‏گسترش مقبولیت اجتماعی و تثبیت موقعیت خود می پردازد. مشروعیت اولیه حقی‏‎ ‎‏است که برای یک فرد در به دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت فرض می شود. منابع‏‎ ‎‏مشروعیت عبارت اند از: 1) عقلایی یا قانونی؛ 2) سنتی؛ 3) کاریزمایی، که جوامع در‏‎ ‎‏عمل دارای ترکیبی از آنان می باشند.‏

‏برخی ملاک مشروعیت را برخورداری از قدرت و زور بیش تر می دانند، ولی این نظر‏‎ ‎‏مردود است، زیرا: 1) نزد عقل و وجدان محکوم است؛ 2) در متون دینی اساس بر‏‎ ‎‏پذیرش و انتخاب است؛ 3) دولت استبدادی فاقد پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی‏‎ ‎‏است. منبع ذاتی مشروعیت خداوند است، زیرا منشأ تمامی قدرت ها او است. با این‏‎ ‎‏مقدمه می توان گفت: نظریات مشروعیت در حکومت اسلامی دو دسته اند: ‏

‏مشروعیت الهی؛ 2) مشروعیت الهی – مردمی. نظریه مشروعیت الهی در مقام‏‎ ‎‏ثبوت با اشکالاتی مواجه است، زیرا اگر چند فقیه واجد شرایط یافت شود، پنج احتمال‏‎ ‎‏وجود دارد که تمامی این احتمالات باطل است.‏

‏برخی برای مشکل، طریقه کشف و یا تعیین فقیه واحد، راه حل هایی ارائه داده اند که‏‎ ‎‏ایراداتی به آن وارد است.‏

‏در مشروعیت الهی – مردمی «حق تعیین سرنوشت» در حکومت اسلامی در‏‎ ‎‏چارچوب اهداف دین و احکام شرع به همه ملت مسلمان تفویض شده است. در دیدگاه‏‎ ‎‏امام خمینی گاهی مشروعیت الهی و گاهی نظریه الهی – مردمی، دیده می شود و در این‏‎ ‎‏مورد تفسیرهای مختلفی صورت پذیرفته است. نظریه بهتر آن است که امام را معتقد به‏‎ ‎‏نظریه «نصب» بدانیم و اهتمام ایشان به رأی مردم در بعضی مواقع برای برخورداری از‏‎ ‎‏دو معنای مشروعیت (حقانیت و مقبولیت) بوده است.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 108