تبیین مشروعیت حکومت دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بهداروند، محمدمهدی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تبیین مشروعیت حکومت دینی

تبیین مشروعیت حکومت دینی

حجةالاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی بهداروند

‏ ‏

‏مشروعیت نظام و حکومت دینی، به ویژه در دهۀ گذشته، پیوسته مورد بحث و نظر‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 67

بوده است و از منظرهای گوناگون بدان نگریسته اند. برخی با طرح نظریه انتصاب، ولیّ‏‎ ‎‏فقیه را منصوب از طرف امام و پیامبر و پروردگار می خوانند و بعضی انتخاب و مشارکت‏‎ ‎‏مردم در تعیین سرنوشت خویش را می پذیرند. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های ذکر‏‎ ‎‏شده پرداخته است. نویسنده، پیش از آن، مشروعیت را تعریف و مشروعیت دینی را در‏‎ ‎‏منظر اهل تسنن و تشیع تبیین کرده است.‏

‏دلایل دیدگاه انتصاب (نگرش فقهی امام خمینی) عبارت اند از: مرسلۀ صدوق،‏‎ ‎‏روایت مشهورۀ بن خدیجه، توقیع منسوب به ولیّ عصر(عج) صحیحۀ قداح از امام‏‎ ‎‏صادق(ع) روایت تحف العقول از امام حسین(ع)، روایت علی بن ابی حمزه بطائنی از‏‎ ‎‏امام کاظم(ع)، موثقه سکونی از پیامبر(ص)، که فقهای نام داری هم چون صاحب جواهر،‏‎ ‎‏محقق نراقی، شهید ثانی، محقق کرکی و شیخ مفید، در آن باره سخن رانده اند.‏

‏دلایل دیدگاه انتخاب را چنین می نگریم: حکم عقل، تعدد فقیهان، بیعت، عدم اعطای‏‎ ‎‏حق حاکمیت از سوی خداوند، مسکوت ماندن حکومت در دوران غیبت و آزادی در‏‎ ‎‏انتخاب. علمای معاصر، ایات منتظری، مطهری، سبحانی و مرحوم دکتر مهدی حائری‏‎ ‎‏یزدی و پیش از آن ها، میرزای نائینی حقوق مردم را به رسمیت شناخته اند و ولایت را در‏‎ ‎‏ارتباط با انتخاب و آزادی طرح کرده اند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 68