فلسفه سیاسی مفهوم حق و بررسی مسئله حقوق طبیعی و الهی مردم در حکومت و رابطه حق و تکلیف از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بافر‌زاده‌ اشعری، فاطمه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فلسفه سیاسی مفهوم حق و بررسی مسئله حقوق طبیعی و الهی مردم در حکومت و رابطه حق و تکلیف از منظر امام خمینی

فلسفه سیاسی مفهوم حق و بررسی مسئله حقوق طبیعی و الهی مردم در حکومت و رابطه حق و تکلیف از منظر امام خمینی

فاطمه باقرزاده اشعری

‏ ‏

‏این مقاله دارای سه بخش است: کلیات، حقوق و یکی از مصادیق حقوق یعنی آزادی ‏

‏بخش اول: امام(ره) حق را دارای ماهیت اعتباری و از احکام وضعی دانسته اند.‏‎ ‎‏تکلیف، حکمی است که از ناحیه مقام ذی صلاح به عنوان وظیفه صادر می شود و فرد‏‎ ‎‏ملزم و مکلف به انجام دادن یا ترک آن است. حکم به دو معنا است: 1) فرمان دادن و‏‎ ‎‏انشاء کردن؛ 2) قضا و دادرسی.‏

‏بخش دوم: وجود اختلاف میان مکتب ها موجب اختلاف در گزینش منابع حقوقی‏‎ ‎‏می شود. در نظام دموکراتیک، ارادۀ عموم در نظام دیکتاتوری، ارادۀ مطلق فرد‏‎ ‎‏دیکتاتور و در نظام دینی الهی، وحی و در نظام حقوق طبیعی فطری، وجود حقوقی به نام‏‎ ‎‏حقوق طبیعی وسیلۀ هدایت جامعه به اهداف نهایی را فراهم می کند. حقوق طبیعی در‏‎ ‎‏روند تاریخی خود، ابتدا در یونان (قرن 17، 18 و 19 م.) و سپس در عصر جدید روند‏‎ ‎‏خاص خود را طی کرده است و اختلافاتی در مفهوم حقوق طبیعی در هر مرحله دیده‏‎ ‎‏می شود. امروزه غربی ها دین را از سیاست جدا می دانند. اسلام از فطرت معنای خاصی‏‎ ‎‏را اراده کرده و قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی‏‎ ‎‏واقعی و اعتباری است. اسلام حق قانون گذاری را از آن خداوند می داند. البته عقل انسان‏‎ ‎‏توانایی درک خوبی ها و بدی ها را دارد و شرع راهنمای در مسائلی است که عقل از درک‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 64

‏آن ها عاجز است.‏

‏در این مقاله برای نظام حقوقی اسلام 21 ویژگی ذکر شده است. منابع حقوقی اسلام‏‎ ‎‏به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. منابع اصلی در فقه امامیه عبارت اند از: کتاب،‏‎ ‎‏سنت و عقل و در فقه اهل تسنن: کتاب، سنت، اجتماع و قیاس. اما منابع فرعی فقه امامیه‏‎ ‎‏عبارت اند از: اجماع، شهرت، سیره، متشرعه و بنای عقلا و عرف. منابع فرعی در فقه اهل‏‎ ‎‏سنت عبارت اند از: استحسان و مصالح مرسله.‏

‏بخش سوم: آزادی به معنای مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار‏‎ ‎‏خود است. منشأ آزادی در غرب، تمایلات و خواهش های انسان است، در حالی که‏‎ ‎‏اسلام انسان را دارای استعدادهای مترقی و عالی می داند و ریشه ای الهی دارد و معنای‏‎ ‎‏آزادی با رهایی از خواهش ها و امیا ل نفسانی همراه است. وجود ارزش های ثابت و‏‎ ‎‏مسلّم در اسلام، وجه دیگر تمایز آن با غرب است. البته در فقه سیاسی اسلام، آزادی‏‎ ‎‏مورد بحث واقع نشده و علت آن مفروض بوده آزادی در فقه است و در علم کلام بحث‏‎ ‎‏شده است.‏

‏آزادی دارای چند قسم است: آزادی اجتماعی، آزادی معنوی، آزادی عقلی و... .‏

‏از دیدگاه امام خمینی(ره) انسان آزاد است و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد‏‎ ‎‏وجود ندارد.‏

‏آزادی دارای حدودی است و کرامت انسانی آن را تحدید می کند. آزادی به دو نوعِ‏‎ ‎‏تشریعی و تکوینی تقسیم می شود. آزادی تشریعی در مذهب معنا ندارد. رهایی مطلق به‏‎ ‎‏معنای بردگی است. آزادی تفکر و اندیشه طبیعی ترین و اصیل ترین حق هر فرد است. به‏‎ ‎‏نظر امام خمینی، در این آزادی تا زمانی که مضر به حال مردم نباشد، اشکالی نیست.‏‎ ‎‏آزادی سیاسی از دیدگاه امام در آزادی اقلیت های مذهبی، آزادی مطبوعات، آزادی‏‎ ‎‏انتخابات، آزادی قومیت ها، آزادی اقتصادی و آزادی در وطن گزینی تجلّی می یابد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 65