قلمرو دخالت دین در عرصه امور اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عقیلی‌آشتیانی، منصور

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

قلمرو دخالت دین در عرصه امور اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی(ره)

قلمرو دخالت دین در عرصه امور اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی(ره) 

منصور عقیلی آشتیانی

‏ ‏

‏در قاموس و فرهنگ اسلامی، دین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی تعریف شده‏‎ ‎‏است که برگرفته از یک سلسله دستورهای الهی برای سعادت افراد بشری می باشد.‏

‏براساس بیانات حضرت امام(ع) قلمرو معرفت دینی معرفت خداوند است، چرا که‏‎ ‎‏دین مکمل نظام وابستگی جهان و انسان به خداوند است. اگر انسان در بعد ارادی رها‏‎ ‎‏شود، لازمه حرکتش در مسیر غیر وابستگی به خداوند نقص نظام وابستگی است، در‏‎ ‎‏حالی که آفرینش جهان و انسان حکیمانه است و نباید در هیچ بعد آن نقص وجود داشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏در گسترش مکاتب و ایجاد سلابق مکتبی، رفته رفته گروه های مختلفی به وجود آمد‏‎ ‎‏که چهرۀ زمانه را از گذشته متمایز کرد. با توجه به قدمت اندیشۀ جدایی دین از ابعاد‏‎ ‎‏دنیوی در جهان اسلام، هیچ گاه دین از افکار و عقاید مردم فاصله نگرفته است و اعمال‏‎ ‎‏دینی نیز محدود به اعمال و عواقب اخروی نگردید.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 40

‏دین به ترسیم انواع روابط انسان پرداخته و رابطۀ انسان با خدا، با مردم و با خودش را‏‎ ‎‏ترسیم کرده است.‏

‏مظهر رابطۀ انسان با خدا، نماز است و انسان در رابطه با مردم و با خودش با ابزارهای‏‎ ‎‏گوناگونی از قبیل دستورالعمل های اجتماعی، سیاسی، علمی و... در ارتباط می باشد.‏

‏بین دین و امور اجتماعی، سیاسی و علمی رابطه ای ناگسستنی است و این رابطه‏‎ ‎‏مشتمل بر دستورالعمل هایی است که می تواند در پیش برد اهداف، کمک شایانی به‏‎ ‎‏انسان کند و بنا به فرمایش مولای متقیان، حضرت علی(ع) ‏«نهایة العلم العباده.»‏ فلذا اعلم‏‎ ‎‏به عنوان یک محور دنیوی باید هم سوی دین عمل کند. سیاست نیز بنا به فرمایش آن‏‎ ‎‏حضرت، در به کارگیری صحیح اش می تواند انسان را راهنمایی کند و نیز مسائلی مانند‏‎ ‎‏جهاد، تحصیل، تدریس، کار و ... – بنا به فرمایش حضرت امام(ره) – اگر با تزکیه نفس‏‎ ‎‏همراه باشد، به سعادت بشری منتهی می گردد، در غیر این صورت ابزاری صرفاً مادی‏‎ ‎‏می شود. پس امور فوق می باید هماهنگ با دستورهای الهی و همسو با دین و با راهبری‏‎ ‎‏انسان های مهذّب طی طریق کند تا موجب سعادت بشری گردند، نه شقاوت آن.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 41