پیدایی نواندیشی دینی در غرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تبریزی، ایرج

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

پیدایی نواندیشی دینی در غرب

‏ ‏

‏ پیدایی نواندیشی دینی در غرب

ایرج تبریزی

‏ ‏

‏این مقاله درصدد آخرین تلاش های غرب برای خارج کردن روحانیت از صحنه‏‎ ‎‏و طرد ولایت فقیه و تهی ساختن انقلاب از محتوای اصلی است. استحالۀ نظام هدف‏‎ ‎‏اصلی این تلاش های غرب است. غربیان برای رسیدن به این هدف در صدد القای این‏‎ ‎‏فکر هستند که دین قدرت ادارۀ جامعه را ندارد و ولایت فقیه نمی تواند جامعه اسلامی را‏‎ ‎‏رهبری کند.‏

‏و برای این منظور به تقویت جریان نواندیشی دینی و روشن فکری موجود در ایران‏‎ ‎‏تأکید می کنند. به نظر آنها این جریان در صدد نقد و بررسی نقش کنونی اسلام و روحانیان‏‎ ‎‏در سیاست است و دموکراسی و حقوق بشر را تنها معیار حکومتی معرفی می کند و‏‎ ‎‏بیان گر تحول و بلوغ و مطابقت نظام سیاسی اسلام با شرایط عصر حاضر و سست شدن‏‎ ‎‏مشروعیت ولایت فقیه است و زمینه متلاشی شدن اقتدار دینی و بروز چندصدایی دینی‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 28

را فراهم می سازد.‏

‏گزارش شورای روابط خارجی امریکا، انکار حکومت دینی، مخالفت با بهره گیری‏‎ ‎‏ایدئولوژیک از اسلام، غیر ممکن دانستن دفاع از فهم مشترک از اسلام و اعتقاد به‏‎ ‎‏جدایی دین از سیاست و نفی یکی بودن حکومت دینی با حکومت فقهی، تأکید بر متکی‏‎ ‎‏بودن حکومت دینی بر ادارۀ عمومی و حقوق بشر و تأکید بر این که روحانیت حق ندارد‏‎ ‎‏برداشت خود را از دین به عنوان دین معرفی و ترویج کند و تلاش در  جهت نزدیک سازی‏‎ ‎‏ایران به غرب و خنثی سازی شعارهای ضد غربی و ضد امریکایی امام(ره) را از‏‎ ‎‏مؤلّفه های اصلی جریان نواندیشی دینی در ایران دانسته و آن ها را بهترین طریق استحاله‏‎ ‎‏سیاسی و فرهنگی نظام حاکم تلقی کرده و به مخالفان نظام توصیه کرده است.‏

‏نویسنده چهل مورد از جمله اطاعت رهبری، حضور مردم در صحنه و... را از راه های‏‎ ‎‏مقابله با این توطئۀ غریبان دانسته است.‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 29