دفاع از حکومت دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ایازی، سید محمدعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

دفاع از حکومت دینی

دفاع از حکومت دینی

حجةالاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی

‏ ‏

‏در این مقاله به ویژگی ها و آفت هایی پرداخته شده که خاص حکومت های دینی است‏‎ ‎‏یا در گرایش های عام حکومت دینی بروز و ظهور می کند. این مقاله هم چنین به‏‎ ‎‏پاسخ گویی مختصر از بعضی شبه هات که به حکومت دینی وارد کرده اند، می پردازد.‏

‏حکومت دینی – با صرف نظر از اهداف عرضی هر حکومت – حکومتی است که به‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 23

‏منظور تعقیب غایات دینی به وجود می آید و علاوه بر آن اهداف و جهت گیری های‏‎ ‎‏مادی، جهت گیری های معنوی دارد.‏

‏مسئولیت های حکومت و جامعه دینی عبارت اند از: ‏

‏1) ایجاد شرایطی که مردم بتوانند سالم بمانند، بنابراین باید زمینه های فساد و‏‎ ‎‏انحراف را از جامعه حذف و راه فطرت و تکامل جامعه باز کند. از بین بردن فقر، فاصله‏‎ ‎‏طبقاتی و ایجاد امنیت و برقراری عدالت، آزادی اندیشه و تبادل افکار و استفاده از‏‎ ‎‏روش های شوق انگیز و هدایت طلبانه و دوری از اجبار و فشار از آن جمله اند.‏

‏2) پاسداری از اخلاق و ارزش های انسانی؛ به گونه ای که آموزه های دینی در زمینه‏‎ ‎‏اخلاق به موازات برنامه های اقتصادی تحقق یابد. در این باره دو تلقی وجود دارد: الف)‏‎ ‎‏خود مجری احکام باشد؛ ب) فقط مروّج ارزش ها باشد.‏

‏نقش امام در هدایت جامعه به علت ویژگی حکومت دینی عینی عهده دار بودن‏‎ ‎‏مسئولیت معنوی جامعه است، ولی به حکم تجربه بشری نباید برای مسئولان جامعه‏‎ ‎‏قداست قائل شد و لذا تمهیداتی بیرونی و نظارت هایی برای مهارت قدرت لازم است.‏

‏آفت های حکومت دینی باید بررسی شود تا بتوان آن ها را به حداقل رساند و از آن ها‏‎ ‎‏پیشگیری کرد. این آفات عبارت اند از: ابزاری شدن دین، یعنی مسئولان هنگام برخورد‏‎ ‎‏با مشکلات اجتماعی و مردمی از حرمت و قداست دین سوء استفاده کنند، تا پرده‏‎ ‎‏پوشی کرده، بتوانند از ناتوانی خود راه گریزی داشته باشند.‏

‏یکی دیگر از آفت های حکومت دینی، باز شدن میدان احساسات و عواطف و‏‎ ‎‏عوام گرایی است. خروج عاطفه از اعتدال باعث گریز از عقل و استفاده از افراد ناصالح و‏‎ ‎‏در نتیجه استبداد می شود.‏

‏سومین آفت، قدسی شدن حکومت یعنی استناد مشروعیت مسئولان به خدا و در‏‎ ‎‏نتیجه جدایی بین مسئولان حکومتی و مردم است.‏

‏مخالفانِ حکومت دینی می گویند: این حکومت باعث خلط دین و سیاست و قربانی‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 24

شدن آزادی های مدنی در اثر سلطۀ روحانیت و گسست دین و دولت و منع از شکوفایی‏‎ ‎‏استعدادها و فعالیت های صنعتی و مدنی است. اشکالات دیگری که اینان به حکومت‏‎ ‎‏دینی کرده اند عبارت اند از: ‏

‏1) محال بودن حکومت دینی در دنیای امروز؛ 2) حکومت دینی تلفیقی از‏‎ ‎‏دموکراسی همراه با ارشاد و هدایت دینی و معنوی مردم است.‏

‏نویسندۀ مقاله پس از بررسی بسترۀ سکولاریزم پرداخته و عدم دسترسی به متن‏‎ ‎‏وحی، جزم گرایی و... را از ویژگی های آن دانسته است.‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 25