احکام طهارت
تیمم
چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

مساله 1 ـ ‏تیمم به خاک و ریگ و سنگ و کلوخ و زمین گچ و نوره قبل از‏‎ ‎‏پخته شدن و خاک قبر و خاکی که برای تیمم استعمال شده است، صحیح‏‎ ‎‏می باشد، ولی احتیاط مستحبی آن است که با خاک تیمم کنند.‏

مساله 2 ـ ‏تیمم به سنگ معدن که زمین بر او صدق نکند، مثل سنگ عقیق‏‎ ‎‏و همچنین طلا و نقره و خاکستر، جایز نیست.‏

مساله 3 ـ ‏در صورتی که خاک باشد، با سنگ گچ و نوره بعد از پخته شدن‏‎ ‎‏نمی شود تیمم کرد، امّا جواز تیمم بر سفال خالی از قوّت نیست، ولی اگر خاک‏‎ ‎‏نباشد احتیاط واجب آن است که یک تیمم بر سنگ پخته شده از گچ یا نوره‏‎ ‎‏نماید و یک تیمم بر غبار یا گل نماید، و همچنین اگر فقط سنگ گچ و نوره پخته‏‎ ‎‏شده باشد، احتیاط واجب آن است که تیمم بر آن نماید و نماز خوانده، و سپس‏‎ ‎‏اعاده یا قضای آن را بجا آورد.‏

مساله 4 ـ ‏تیمم به چیز نجس جایز نیست، اگرچه نداند نجس است یا‏‎ ‎‏بداند و فراموش نموده باشد.‏

مساله 5 ـ ‏چیزی که بر آن تیمم می کنند باید غصبی نباشد، و همچنین در‏‎ ‎

‏مکان غصبی نباید تیمم نمود.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که در جای غصبی حبس است می تواند در آن جا تیمم‏‎ ‎‏کند، در صورتی که محل بر زمین زدن دستهایش خارج از محبس باشد، و اگر‏‎ ‎‏محل ضرب در داخل محبس باشد خالی از اشکال نیست؛ اگرچه اقوی صحت‏‎ ‎‏تیمم است در هر دو صورت، یعنی چه تیمم بر زمین محبس شود یا خارج از‏‎ ‎‏محبس.‏

مساله 7 ـ ‏اگر با خاک و یا ریگ، چیزی که تیمم به آن جایز نیست ـ مانند کاه‏‎ ‎‏ـ مخلوط شده باشد، نمی توان با آن تیمم کرد، ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد‏‎ ‎‏که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود تیمم به آن صحیح است.‏

مساله 8 ـ ‏اگر خاک و ریگ و سنگ و کلوخ نداشته باشد می تواند به غبار‏‎ ‎‏لباس یا فرش و مانند اینها تیمم کند و این در صورتی است که نتواند با تکاندن‏‎ ‎‏لباس و فرش و مانند اینها غبار جمع کند و الاّ باید با تکاندن، غبار را جمع کند و‏‎ ‎‏چنانچه غبار هم نباشد باید به گل تیمم نماید و اگر بتواند گل را خشک کند و از‏‎ ‎‏آن خاک تهیه نماید باید گل را خشک کند.‏

مساله 9 ـ ‏مکروه است تیمم کردن به ریگ و همچنین به زمین شوره زار، و‏‎ ‎‏نیز مکروه است در زمین گود تیمم نمودن.‏

مساله 10 ـ ‏مستحب است بعد از زدن دستها بر چیزی که به آن تیمم‏‎ ‎‏می کند، دستها را بتکاند، و همچنین از جاهای بلند زمین، خاک تیمم را تهیه‏‎ ‎‏نماید.‏

‎ ‎