احکام نماز
حکم اجزاء فراموش شده در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حکم اجزاء فراموش شده در نماز

مساله 1 ـ ‏چیزی که از اجزاء نماز فراموش شده باشد، اگر بعد از نماز‏‎ ‎‏ملتفت بشود قضا ندارد، مگر سجده و تشهّد بنابر احوط، لکن لازم نیست قضاء‏‎ ‎‏اجزاء تشهد؛ مثل صلوات بنابر اقوی.‏

مساله 2 ـ ‏در قضای سجده و تشهّد باید شرایط نماز، مانند پاک بودن بدن و‏‎ ‎‏لباس و رو به قبله بودن و شرایط دیگر مراعات شود، بلکه جایز نیست فاصله‏‎ ‎‏میان آنها و نماز به چیزی که منافی نماز است، لکن اگر منافی بجا آورد لازم‏‎ ‎‏نیست اعادۀ نماز؛ گرچه سزاوار نیست ترک احتیاط در صورت ترک عمدی.‏

مساله 3 ـ ‏اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند، باید بعد از نماز‏‎ ‎‏قضای هرچه را که فراموش کرده بجا آورد، و لازم نیست که معیّن کند که قضای‏‎ ‎‏کدام یک آنها است و همچنین لازم نیست مراعات ترتیب.‏

مساله 4 ـ ‏اگر سجده و تشهد را با هم فراموش کرده باشد قضای آنچه که‏‎ ‎‏اوّل فوت شده مقدّم بدارد بنابر احتیاط وجوبی، و اگر نداند کدام اوّل فراموش‏‎ ‎‏شده، باید احتیاطاً آنچه را که اوّل به جا می آورد بعد تکرار کند، پس اگر اوّل‏‎ ‎‏سجده را قضا کرد بعد تشهّد را، دوباره سجده را قضا کند و اگر اوّل تشهد را قضا‏‎ ‎‏کرد بعد سجده را دوباره، تشهّد را نیز قضا کند.‏

مساله 5 ـ ‏سلام دادن درقضای تشهّد لازم نیست، کمااینکه تشهّد و سلام‏‎ ‎‏در سجده قضائی واجب نیست، بلی اگر فراموش شده تشهّد اخیر باشد، پس‏‎ ‎‏احوط آوردن آن است به قصد قربت مطلقه ـ بدون نیّت اداء و قضاء ـ و آوردن‏‎ ‎‏سلام بعد از آن و احوط آوردن سجدۀ سهو است در آن، کمااینکه اگر فراموش‏‎ ‎

‏شده سجدۀ اخیره از رکعت اخیره باشد سجده را اتیان کند به قصد قربت مطلقه‏‎ ‎‏و تشهّد و سلام و سجدۀ سهو به جا آورد بنابر احوط؛ اگرچه اقوی آن است که‏‎ ‎‏تشهد و سجده به عنوان قضا است، و تشهد و سلامی که گفته هر یک در محلّ‏‎ ‎‏خود واقع شده.‏

مساله 6 ـ ‏اگر معتقد شود فراموشی سجده و تشهّد را بعد از گذشتن محلِ‏‎ ‎‏تدارک در حال نماز، و بعد از فراغ از نماز شک کند که آیا اتیان کرده بود یا نه قضا‏‎ ‎‏نماید بنابر احوط، گرچه واجب نیست قضا بنابر اقوی.‏

مساله 7 ـ ‏اگر شک کند که آنچه از او فراموش شده یک سجده بوده یا‏‎ ‎‏بیشتر، بنا را بر کمتر گذارد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر فراموش کند قضاء سجده و تشهّد را، و بعد از داخل شدن در‏‎ ‎‏نماز مستحبی یادش بیاید، نماز را قطع کرده و قضاء سجده و تشهد می نماید، و‏‎ ‎‏امّا اگر داخل نماز واجبی شده مشکل است قطع نماز، مخصوصاً اگر فراموش‏‎ ‎‏شده تشهّد اخیر باشد.‏

مساله 9 ـ ‏اگر فراموش کند قضای سجده و تشهّدی را که از نماز ظهر مثلاً بر‏‎ ‎‏او واجب شده بود، و داخل در نماز عصر شد، نمی تواند نماز عصر را قطع کند‏‎ ‎‏بنابر اقوی، اگرچه وقت آن موسع باشد، و اگر نماز احتیاط بر او لازم شده بود از‏‎ ‎‏ناحیۀ نماز ظهر و آوردن نماز احتیاط از یادش رفت و داخل در عصر شد، در‏‎ ‎‏صورتی که وقت تنگ باشد نمی تواند نماز را قطع کند، لکن با مقدم داشتن عصر‏‎ ‎‏احتیاط نماید در اعادۀ ظهر ایضاً بعد از آوردن نماز احتیاط.‏

‎ ‎