احکام نماز
نماز جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نماز جماعت

‏نماز جماعت مخصوصاً در نمازهای یومیه از مستحبات اکیده و در صبح و‏‎ ‎‏مغرب و عشاء تاکیدش زیادتر است. و نماز جماعت ثواب عظیم دارد، سزاوار‏‎ ‎‏است که مسلمین آن را ترک نکنند. و در اصل شرع واجب نیست، مگر در نماز‏‎ ‎‏جمعه با شرایط خاصه. و مشروع نیست در نمازهای مستحبی، مگر در نماز‏‎ ‎‏طلب باران که به جماعت مشروع است و احوط آن است که نماز عید فطر و‏‎ ‎‏قربان را فرادی بجا بیاورد.‏

مساله 1 ـ ‏شرط نیست در نماز جماعت اتحاد نماز ماموم با امام به حسب‏‎ ‎‏نوع یا کیفیت، پس اقتداء کردن هر کدام از نمازهای پنجگانه را به دیگری صحیح‏‎ ‎

‏است، هرچند از حیث عدد رکعات و اداء و قضاء و قصر و اتمام و جهر و اخفات‏‎ ‎‏مختلف باشند، و همچنین صحیح است اقتدا کردن نماز آیات زلزله به نماز‏‎ ‎‏خسوف و کسوف.‏

مساله 2 ـ ‏کمتر عددی که نماز جماعت به آن منعقد می شود ـ در غیر نماز‏‎ ‎‏جمعه و عیدین ـ دو نفر است که یکی ماموم و دیگری امام باشد؛ خواه ماموم‏‎ ‎‏مرد باشد یا زن و یا طفل ممیز، بنابر اقوی.‏

مساله 3 ـ ‏لازم نیست امام قصد امامت و جماعت کند در غیر نماز جمعه و‏‎ ‎‏عیدین و بعض فروض معاده بنا بر مشروعیت آن، بلکه بدون قصد امامت، نماز‏‎ ‎‏جماعت منعقد می شود، بلی حصول ثواب جماعت برای امام متوقف است بر‏‎ ‎‏قصد امامت، امّا مامون باید قصد اقتداء بنماید و الاّ جماعت منعقد نمی شود؛‏‎ ‎‏اگرچه در افعال و اقوال متابعت امام را بنماید.‏

مساله 4 ـ ‏جایز نیست اقتداء کردن ماموم به دو نفر هر چند که نماز آنها‏‎ ‎‏مقارن یکدیگر باشد، و باید پیشنماز را به اسم یا وصف یا اشارۀ ذهنیه یا‏‎ ‎‏خارجیه تعیین نماید، مثل آنکه اقتداء کند به پیشنماز حاضر، اگرچه اسم و‏‎ ‎‏وصف او را نداند، بلی باید عدالت او را بداند، پس کفایت نمی کند اقتدا کردن‏‎ ‎‏به یکی مردد بین دو نفر؛ اگرچه قصدش آن باشد که در بین نماز تعیین کند.‏

مساله 5 ـ ‏اگر شک کند که قصد اقتداء کرده یا نه، بنا گذارد که اقتداء نکرده‏‎ ‎‏اگرچه بداند که به قصد جماعت برخواسته بوده و بودن او به هیات ایتمام‏‎ ‎‏کفایت نمی کند در اینکه اقتداء کرده است، بلکه لابد است در بنا گذاشتن بر‏‎ ‎‏اقتدا، آنکه مشغول باشد به چیزی از کارهای اقتداکنندگان ولو مثل سکوتی که‏‎ ‎‏مستحب است در جماعت.‏

مساله 6 ـ ‏جایز نیست از برای منفرد عدول کردن به جماعت در وسط‏‎ ‎‏نماز، بنابر احوط.‏


مساله 7 ـ ‏عدول از جماعت به فرادی در جمیع حالات نماز اختیاراً جایز‏‎ ‎‏است، اگرچه از اول نماز قصد عدول در وسط نماز را داشته باشد، لکن احتیاط‏‎ ‎‏مستحب عدول نکردن است.‏

مساله 8 ـ ‏اگر قصد انفراد بعد از فارغ شدن امام از قرائت باشد، پیش از‏‎ ‎‏آنکه به رکوع برود قرائت از او ساقط است، بلکه اگر در اثناء قرائت امام منفرد‏‎ ‎‏شود کفایت می کند خواندن بقیۀ قرائت، اگرچه احتیاط مستحبی آن است که‏‎ ‎‏قرائت را به قصد قربت مطلقه از سر گیرد مخصوصاً در صورت دوم.‏

مساله 9 ـ ‏اگر در وسط نماز قصد انفراد کند، پس جایز نیست از برای او‏‎ ‎‏اینکه برگردد به جماعت، بنابر احوط.‏

مساله 10 ـ ‏اگر کسی برسد به امام در حال رکوع قبل از آنکه سر از رکوع‏‎ ‎‏بردارد، اگرچه ذکر رکوع را تمام کرده باشد، اقتداء کرده و به رکوع رود نماز او‏‎ ‎‏صحیح است و رکعت اول نماز محسوب می شود.‏

مساله 11 ـ ‏اگر کسی در اول قرائت امام یا در اثنای قرائت اقتداء کرد و به‏‎ ‎‏حسب اتفاق به رکوع امام نرسید، نماز او علی الظاهر درست است و رکعت اول‏‎ ‎‏او محسوب می شود.‏

مساله 12 ـ ‏اگر اقتداء کرد به گمان آنکه به رکوع امام می رسد و نرسید، و‏‎ ‎‏همچنین اگر شک کند در ادراک امام و عدم درک آن، بعید نیست صحت نماز او‏‎ ‎‏در حال انفراد در هر دو فرض، لکن احوط اتمام و اعاده است.‏

مساله 13 ـ ‏اگر به نیت اقتداء تکبیر گفت و پیش از آنکه به رکوع رود امام‏‎ ‎‏سر از رکوع برداشت باید منفرد شود، و جایز نیست انتظار امام تا اینکه به‏‎ ‎‏رکعت دیگر او ملحق شود، در صورتی که به سبب طول دادن امام اقتداء به هم‏‎ ‎‏بخورد، بلی اگر اقتداء بهم نخورد، به واسطۀ تند خواندن امام، انتظار مانعی‏‎ ‎‏ندارد.‏

‎ ‎