کتاب نکاح
اموری که مانع از زناشویی است
سوم: مصاهرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

سوم: مصاهرت

‏بدانکه یکی دیگر از چیزهایی که مانع می شود از ادواج با زن، پیوند کردن با‏‎ ‎‏آن زن است به اینکه مثلاً دختر او را بگیرد و یا نوۀ او را به عقد خود درآورد.‏

مساله 1 ـ ‏زن پدر، بر پسر و نوه حرام است و زن پسر، بر پدر و جد حرام‏‎ ‎‏است، و فرقی نیست بین اینکه عقدی باشد یا صیغه، و فرقی نیست بین اینکه‏‎ ‎‏دخول کرده باشد یا نکرده باشد و بین اینکه رضاعی باشند پدر و پسر و یا نسبی‏‎ ‎‏باشند.‏

مساله 2 ـ ‏مادر زن بر داماد حرام است و همچنین جدۀ زن و فرقی بین‏‎ ‎‏اقسامش نیست، چنانچه در مساله گذشته تفصیل داده شد، و باز فرقی نیست‏‎ ‎‏بین اینکه زن بچه باشد یا بزرگ و بین اینکه یک ساعته باشد یا چند ساعته، و در‏‎ ‎‏صورتی که بچه را یک ساعته مثلاً صیغه کرد به قصد محرمیت احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که مراعات احکام او را بکند به اینکه به مادر زن نگاه نکند و او را هم‏‎ ‎‏ازدواج ننماید.‏

مساله 3 ـ ‏دختر زن بر انسان حرام است، اگر چنانچه به مادرش دخول‏‎ ‎‏شود. و همچنین است نوه یا نتیجۀ آن، و امّا اگر دخول نکرده ولو از عقب پس او‏‎ ‎‏حرام نمی باشد، بلی مادامی که مادرش در عقد اوست نمی تواند او را بگیرد.‏

مساله 4 ـ ‏دختر زن بر انسان حرام است ولو اینکه زن این دختر را بعد از‏‎ ‎‏طلاق گرفتن از شوهر اولش، از شوهر دومش پیدا کند، و فرقی نیست بین اینکه‏‎ ‎‏زن عقدی باشد یا صیغه.‏

مساله 5 ـ ‏احتیاط واجب آن است که در صورت زنا پدر زانی از ازدواج با‏‎ ‎‏زانیه خودداری کند و همچنین خود زانی با مادر زانیه.‏

مساله 6 ـ ‏جایز نیست گرفتن خواهرزاده بی اذن خاله اش و همچنین‏‎ ‎‏برادرزاده بی اجازۀ عمه اش، بلی وقتی که خاله و عمه را طلاق بائن داد و رها کرد‏‎ ‎

‏مانعی ندارد و در طلاق رجعی بعد از تمام شدن عده مانع ندارد، و امّا خاله و‏‎ ‎‏عمه را می توان بی اجازۀ خواهرزاده و برادرزاده گرفت.‏

مساله 7 ـ ‏جایز نیست جمع کردن در ازدواج بین دو خواهر چه عقدی‏‎ ‎‏باشد و چه صیغه، چه نسبی باشند و چه رضاعی، بنابراین عقد خواهر دومی‏‎ ‎‏باطل است چه دخول کرده باشد و چه نکرده باشد، چه از زنا باشند و چه‏‎ ‎‏نباشند.‏

مساله 8 ـ ‏خواهرزن را نمی توان گرفت حتی در وقتی که انسان زنش را‏‎ ‎‏طلاق رجعی داده باشد، ولی بعد از گذشتن عده مانعی ندارد.‏

مساله 9 ـ ‏چنانچه زن شوهردار زناکار باشد بر شوهر خود حرام نیست.‏

مساله 10 ـ ‏کسی که زنا کند با زن شوهردار آن زن بر زانی حرام ابد است و‏‎ ‎‏فرقی نیست بین اینکه زانی عالم باشد به اینکه او شوهردار است یا نباشد و‏‎ ‎‏فرقی بین عقدی و صیغه نیست و همچنین است زنا با زنی که مطلّقۀ رجعیه‏‎ ‎‏است.‏

مساله 11 ـ ‏کسی که لواط کند با پسری، مادر و جده و خواهر و دختر و نوۀ‏‎ ‎‏او بر آن حرام ابدی خواهد بود، امّا مادر و جده و خواهر و دختر و نوۀ فاعل بر‏‎ ‎‏مفعول حرام نمی شود.‏

‎ ‎