فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
دادستان رژیم : کنفدراسیون غیر قانونی است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دادستان رژیم : کنفدراسیون غیر قانونی است

‏با حمایت پرشور کنفدراسیون از چریک های فدایی، دادستان نظامی تهران، کنفدراسیون ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 256

‏را سازمانی غیر قانونی و عضویت در آن را مشمول مجازات سه تا ده سال زندان اعلام ‏‎ ‎‏کرد. کنفدراسیون گرچه در مبارزه علیه این حکم پیروز میدان گردید و بر تعداد اعضای ‏‎ ‎‏خود به شدت افزود ولی از درون سیر انحطاط نهایی خود را آغاز کرد.‏

‏در یکی از سمینارهای کنفدراسیون در بهار سال 1969 که در دوسلدورف تشکیل ‏‎ ‎‏شد، ابوالحسن بنی صدر گفت «چنانچه احزاب و گروه های سیاسی فعالیت های خود را ‏‎ ‎‏به درون کنفدراسیون هدایت کنند، هم سازمان دانشجویی را به لجن خواهند کشاند و ‏‎ ‎‏هم خود مضمحل خواهند شد.» این پیشگویی با اعلام حمایت کنفدراسیون از مبارزات ‏‎ ‎‏مسلحانه داخل کشور تحقق عینی یافت. درگیری سازمان های مائوئیستی با یکدیگر به ‏‎ ‎‏درون سازمان علنی و به اصطلاح دموکراتیک دانشجویی کشیده شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 257