فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
نفی قاطع سلطنت در پیام امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نفی قاطع سلطنت در پیام امام خمینی

‏انتشار وسیع و گسترده پیام ها و سخنرانی های امام کار خود را کرد و شعله اعتراض را ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 307

‏به سراسر کشور گستراند. اعلامیه های علما و مراجع و سازمان های سیاسی در افشای ‏‎ ‎‏جنایت دولت هر روز فزونی می یافت. این نکته نیز لازم به تذکر است که جز در بیانات ‏‎ ‎‏و اعلامیه های امام، در هیچ یک از اعلامیه های مراجع و روحانیون و احزاب و ‏‎ ‎‏سازمان های سیاسی سخن از شاه نبود. همه از دولت و حداکثر از «جنایات دستگاه» دم ‏‎ ‎‏می زدند.‏

‏در شرایطی که امام حذف سلطنت و سقوط شاه را لبه تیز حملات خود قرار ‏‎ ‎‏می دادند و در تمام سخنرانی هایشان که نوارهای آن در مقیاس وسیعی در سراسر کشور انتشار می یافت، شاه را عامل اصلی این همه جنایات بر می شمردند، آیت الله ‏‎ ‎‏شریعتمداری مسئله قانون اساسی را مطرح کرد و از آزادی های مصّرح در قانون اساسی ‏‎ ‎‏و اجرای کامل اصول آن سخن به میان آورد. دیگران نیز کم و بیش یا به دلیل نگرش ‏‎ ‎‏خاص خود و شاید هم به دلیل ترس از پیامدهای آن، شاه را از حملات و انتقادات ‏‎ ‎‏مستقیم خود مستثنی ساخته و اجرای قانون اساسی را خواستار می شدند. در داخل ‏‎ ‎‏کشور اولین شخصیتی که شاه را عامل ناآرامی ها قلمداد کرد، مهندس بازرگان بود که با ‏‎ ‎‏صراحت طی مصاحبه ای با تلویزیون بلژیک و نیز طی اعلامیه ای اعلام کرد تا شاه در ‏‎ ‎‏ایران هست ناآرامی ها ادامه خواهد یافت. روزنامه های مشهور اروپا و آمریکا هر کدام ‏‎ ‎‏بسته به جریان سیاسی که بدان وابسته بودند در پرداختن به اوضاع ایران هر روز بیشتر ‏‎ ‎‏از پیش مقاله و سرمقاله و تفسیر و تحلیل درج می کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 308