مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه: طباطبایی، صادق، 1322 ـ  عنوان ونام پدیدآور: خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی (جلد ا ول): جنبش دا نشجویی ایران/ صادق طباطبایی. مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1387. مشخصات ظاهری:  3 ج.: مصور. 481 ص. فروست: یادها؛ 26.ISBN: 978 - 964 - 335 - 979 - 9 )  (ج.1978 - 964 - 335 - 978 - 2 (دوره) شابک:وضعیت فهرست نویسی:  فیپا یادداشت:  نمایه.  کتابنامه به صورت زیرنویس.موضوع: طباطبایی، صادق، 1322ـ . ـ ـ خاطرات/ ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی، 1357ـ . ـ ـ خاطرات. شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه تاریخ. مؤسسه چاپ و نشر عروج. رده بندی کنگره:     3 آ 235 ط / 1670          DSR                                             رده بندی دیویی:     084092 /  955شماره کتابشناسی ملی:    1204138                                                                

      

      

    

     کد/ م 2366

ARMORU~1       

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی (ج.1) 

                 جنبش دانشجویی ایران

  نگارشدکتر صادق طباطبایی

  ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))  

  چاپ سوم:  1392 / 3000 نسخه         

  قیمت(دوره):  65000  تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@‎‎imam‎‎-‎‎khomeini‎‎.ir‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه IV