فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
آب سرد بر چهره برافروخته رفقا ! ریخته می ‌شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آب سرد بر چهره برافروخته رفقا ! ریخته می ‌شود

‏یکی برقراری روابط دیپلماتیک ایران با چین کمونیست به رهبری صدر دنگ شیتئوبین؛ ‏‎ ‎‏که بد جوری رفقا را به جان هم انداخت. و دیگری اعلام موجودیت سازمان مجاهدین ‏‎ ‎‏خلق ـ مبتنی بر اندیشه اسلامی ـ در مورد اول تمام گروه های انقلابی مائوئیستی به ‏‎ ‎‏سرنوشت توده ای های فراری و پناهنده به شوروی دچار شدند که چاره ای جز توجیه ‏‎ ‎‏نداشتند و در نتیجه کادرها و جوانان صادق خود را از دست می دادند. افراد جبهه ملی ‏‎ ‎‏که تندروی چپ گرایی پیشه کرده بودند، خیلی سریع تغییر موضع داده، به انتقاد از چین ‏‎ ‎‏پرداختند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 263