فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
محاکمه کادرهای مرکزی مجاهدین خلق و اوج مبارزات ضد رژیم خارج از کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

محاکمه کادرهای مرکزی مجاهدین خلق و اوج مبارزات ضد رژیم خارج از کشور

‏محاکمه 69 تن از جمله 35 نفر از کادرهای رهبری سازمان مجاهدین خلق در بهمن ماه ‏‎ ‎‏1351 آغاز شد. علیرغم تلاش های انجمن های اسلامی و سازمان های وابسته به ‏‎ ‎‏کنفدراسیون و سفر ناظران فدراسیون بین المللی حقوق بشر به ایران ـ که اجازه حضور ‏‎ ‎‏در دادگاه را نیافتند ـ اکثر آنها به اعدام و زندان های طویل المدت محکوم شدند. حکم ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 266

‏اعدام همگی به جز مسعود رجوی به مورد اجرا گزارده شد.‏

‏نهضت آزادی شاخه اروپا، در این مقطع گزارشات مستند و مفصلی را از وضع ‏‎ ‎‏زندانیان سیاسی و محاکمات نظامی به مقامات بین المللی ارائه داد. سازمان عفو ‏‎ ‎‏بین الملل، سازمان بین المللی حقوقدانان دموکرات، انجمن بین المللی حقوقدانان ‏‎ ‎‏کاتولیک، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمیته دفاع برتراند راسل و کمیته سارتر، ‏‎ ‎‏هم چنین کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل، طی بیانیه ها و تلگراف های سرگشاده و ‏‎ ‎‏نیز ارتباطات غیرآشکار با شاه ایران و مقامات رژیم، مراتب انزجار و اعتراض خود را ‏‎ ‎‏به نقض گسترده و بی حد و مرز حقوق بشر اعلام داشتند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 267