فهارس
فهرست اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست اشخاص

‏ ‏

‏آتاتورک ‏‏←‏‏ کمال پاشا، مصطفی ‏

‏آذری قمی، احمد 231‏

‏آراسته، نادر 189‏

‏آزمون، منوچهر 341‏

‏آلبالا، نوری 267‏

‏آلبرتز (کشیش شهر برلن) 221‏

‏آموزگار، جمشید 294، 342‏

‏ابریشمی، علی 97‏

‏احمدزاده (عضو سازمان چریکهای فدایی خلق) 256‏

‏احمدزاده، مسعود 267‏

‏احمدی روحانی، حسین 129‏

‏احمدی، صادق 195‏

‏ارانی (دکتر) 212‏

‏اردلان، فرج الله 186‏

‏ارسنجانی، حسن 190‏

‏ازهاری، غلامرضا 341‏

‏استالین، یوسیف ویسار یونوویچ 212‏

‏اسدآبادی، سید جمال الدین ‏‏←‏‏جمال الدین اسدآبادی ‏

‏اشراقی، شهاب الدین 112، 141‏

‏اصفهانی، سید ابوالحسن (آیـت الله) 12‏

‏اعرابی، فرشته 10‏

‏اقبال، منوچهر 175‏

‏امام خمینی اکثر صفحات‏

‏املایی (حجت الاسلام) 119‏

‏امیرپور، هوشنگ 255‏

‏امین عاملی، سید محسن 6‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 463

‏امینی، علی 175، 177، 178، 184، 187، 191‏

‏انتظام، عبدالله خان 189، 191‏

‏انتظام، نصرالله 185‏

‏انور، جمشید 242‏

‏اویسی (ارتشبد) 341‏

‏اویسی (سرلشکر) 189‏

‏بادر، الکساندر 105، 221، 222‏

‏بارزانی، مصطفی 338‏

‏بازرگان، مهدی 78، 94، 115، 159، 168، 169،170، 193، 276، 290، 324، 327، 330، 343‏

‏بال، جیمز 283‏

‏باهری، محمد 341‏

‏بجنوردی، محمدکاظم 231، 242‏

‏بحرانی، یوسف (شیخ) 5‏

‏بختیار، تیمور 168، 286‏

‏بختیار، شاپور 169، 180‏

‏بدیعی (وزیر کار و امور اجتماعی) 341‏

‏برژنف، لئونید 207، 211‏

‏برژینسکی (سیاستمدار امریکایی) 284، 343‏

‏برقی، محمد 139‏

‏بروجردی، اسدالله 5‏

‏بروجردی، سید حسین (آیت الله) 6، 7، ‏

‏10، 13، 22، 26، 27، 29، 175، 187‏

‏بروجردی، سید محمد 7‏

‏بروجردی، علی اصغر 7‏

‏بروجردی، لیلی 10‏

‏بزرگمهر، محمود 255، 266‏

‏بزرگ نیا، مصطفی 168‏

‏البکر، حسن ← حسن البکر‏

‏بنی صدر، سید ابوالحسن 97، 118، 119، 135، 138، 140، 205، 207، 211، 212، 218، 241، 257، 260‏

‏بنی صدر، فتح الله 168‏

‏بوبک (دادستان آلمان غربی) 105، 221‏

‏بورگه، کریستیان 267‏

‏بهبهانی(آیت الله) 175‏

‏بهبهانی، جعفر 189‏

‏بهبهانی، وحید (آیت الله) 5، 9‏

‏بهزادی، سیاوش 262‏

‏بهشتی، سید محمد 24، 72، 75، 76، 77، 97، 100، 101، 103، 113، 116، 119، 144، 220، 226، 228، 230، 236، 237، 276، 277، 279، 291، 292، 300، 324، 326‏

‏بیانی، فرامرز 253‏

‏پارسانژاد، سیاوش 260، 271‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 464

‏پرشت، هنری 285‏

‏پرورش، سید علی اکبر 157‏

‏پسیان، محمدتقی 227، 228، 276‏

‏پهلوان، چنگیز 244‏

‏پهلوی، رضا ‏‏←‏‏رضاشاه ‏

‏پهلوی، فرح 251، 318‏

‏پهلوی، فرح 341‏

‏پهلوی، محمدرضا ‏‏←‏‏ شاه ‏

‏پیراشکی‏‏← کیارشی، محمد‏

‏تائب، عباس 97‏

‏تختی، غلامرضا 254‏

‏تسه تونگ، مائو‏‏←‏‏ مائوتسه تونگ‏

‏توسلی، محمد 204، 207‏

‏تهرانیان، مجید 172، 187‏

‏جانسون (رئیس جمهور امریکا) 206، 250‏

‏جزنی، بیژن 169، 254، 256، 265‏

‏جزی (دبیر دبیرستان دین و دانش قم) 24‏

‏جم (ارتشبد) 323‏

‏جمال عبدالناصر 74، 192‏

‏جمال الدین اسدآبادی 6‏

‏جوادی، علی 255‏

‏جیمی کارتر 282، 283، 285، 288، 296، 297، 299، 300، 301، 319، 339، 340، 364‏

‏چمران، مصطفی 56، 72، 97، 127، 131، 140، 181، 201، 207، 211، 218، 229، 291، 323، 353، 356، 357، 364‏

‏حائری یزدی، عبدالکریم (آیت الله) 12، 21‏

‏حائری، صدرالدین 127‏

‏حائری، محی الدین 127‏

‏حائری، مرتضی 13‏

‏حاج سید جوادی، علی اصغر 106، 126، 166، 167، 170، 295‏

‏حامدی، منوچهر 242‏

‏حبیبی، حسن 77، 97، 120، 127، 131، 135، 137، 138، 177، 211، 213، 232، 239، 346، 363‏

‏حجت، سید محمد (آیت الله) 12، 13، 21‏

‏حجتی کرمانی، محمد جواد 231‏

‏حجتی کرمانی، علی 260‏

‏حدیده چی، مرضیه 367‏

‏حسن البکر 344‏

‏حقیقی، مصطفی 72، 75، 236‏

‏حکیم، سید محسن (آیت الله) 10، 108، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 465

‏196، 197، 198، 199‏

‏خاتمی، سید محمد 10‏

‏خادمی (آیت‌الله) 332، 370‏

‏خان بابا تهرانی 266‏

‏خانعلی (دکتر) 177، 204‏

‏خداپناهی، کریم 97‏

‏خسروانی (سرلشکر) 189‏

‏خسروداد (تیمسار) 328‏

‏خسروشاهی، سید هادی 72، 219‏

‏خسروی، رحمت 242، 244‏

‏خضرنجفی، محمدحسن ‏‏←‏‏ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر‏

‏خلخالی، نصرالله 122‏

‏خمینی، سید حسین 357‏

‏خمینی، سید احمد 125، 150، 154، 155، 156، 157، 201، 202، 296، 318، 323، 325، 327، 346، 351، 353، 355، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 373، 374، 376‏

‏خمینی، سید حسن 15، 154‏

‏خمینی، سید روح الله ‏‏←‏‏ امام خمینی ‏

‏خمینی، سید مصطفی 80 ، 121، 124، 194، 196، 199، 259، 300، 357، 358، 359، 367، 368، 369، 370، 372، 373، 374، 376‏

‏خوانساری، سید محمدتقی (آیت الله) 12، 13، 15، 22‏

‏خویی، سید ابوالقاسم (آیت الله) 108، 109، 132، 199، 344، 368‏

‏داگلاس، ویلیام 184‏

‏دباغ، مرضیه ← حدیده چی، مرضیه‏

‏دستغیب، عبدالحسین 127‏

‏دعایی، سید محمود 79، 94، 107، 108، 119، 122، 127، 129، 138، 140، 148، 157، 199، 259، 325، 357، 361‏

‏دوسلدور، مقیم 332‏

‏دهقانی، اردشیر 181‏

‏دیانتی، اردشیر 85، 215‏

‏دیبا، فرح ‏‏←‏‏ پهلوی، فرح ‏

‏راجی، پرویز 326‏

‏راسخ، محمود 210، 218، 258‏

‏راسل، برتراند راسل 242‏

‏راشد (سخنران) 25‏

‏راکول (وزیر مختار دولت امریکا) 191‏

‏ربانی شیرازی، عبدالرحیم 231‏

‏ربیعی (تیمسار) 328‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 466

‏رجوی، مسعود 267‏

‏رستم، حسینقلی 188‏

‏رضاشاه 13، 187، 198، 315، 320‏

‏رضوانی (دبیر دبیرستان دین و دانش قم) 24‏

‏رضوانی، غلامرضا (مسئول دفتر امام) 79، 156‏

‏رفیع، رضا، 190‏

‏رفیع، محمود 255‏

‏روحانی، سید حمید 108‏

‏روحانی، منصور 342‏

‏رولو، اریک 308‏

‏زاهدی، اردشیر، 172، 173، 184‏

‏زربخش، مجید 209، 244، 255، 261، 266‏

‏زعیم، سیامک 257‏

‏زنجانی، سید رضا 168‏

‏زورگ، بنو اونه 248‏

‏زهتاب فرد، رحیم 195‏

‏زیارتی، سید حمید‏‏←‏‏ روحانی، سید حمید‏

‏سحابی، فریدون 303‏

‏سحابی، عزت الله 148‏

‏سحابی، یدالله 168، 170، 276‏

‏سرتیپ پور (نویسنده) 195‏

‏سرحدی زاده، ابوالقاسم 231‏

‏سروانی، مهدی 77‏

‏سروش، عبدالکریم 97‏

‏سعید، عبدالرحمان 236‏

‏سعیدی، سید محمدرضا 218، 260‏

‏سقایی (از رهبران سازمان انقلابی حزب توده) 209‏

‏سلطانی طباطبایی، سید محمدباقر 7، 13، 17، 18، 79، 134، 136، 157‏

‏سمنار، فرهاد 260‏

‏سنجابی، احمد 258‏

‏سنجابی، کریم 159، 176، 323‏

‏سولیوان، بیل 285، 286، 339، 340‏

‏سید قطب ‏‏←‏‏ قطب، سید ‏

‏شاکر، سعدون 344، 345‏

‏شاکری (جبهه ملی) 218‏

‏شاکری، خسرو 210، 241، 244، 253‏

‏شاکری، علی 187‏

‏شاه 27، 85، 104، 105، 174، 175، 189، 190، 191، 192، 195، 196، 202، 204، 206، 210، 212، 221، 225، 245، 247، 250، 280، 281، 283، 284، 285، 286، 288، 294، 296، 297، 298، 299، 300، 301، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 467

‏303، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 315، 317، 319، 320، 322، 324، 328، 330، 331، 336، 339، 340، 341، 343، 345، 373‏

‏شاه حسینی، حسین 168‏

‏شریعت رضوی 168‏

‏شریعتمداری، سید حسن 299‏

‏شریعتمداری، سید کاظم (آیت‌الله) 175، 299، 324، 330، 341، 342‏

‏شریعتی، احسان 137، 138، 140‏

‏شریعتی، علی 76، 102، 112، 113، 119، 135، 137، 140، 141، 143، 180، 185، 207، 210، 211، 229، 263، 279، 291، 292، 293، 362‏

‏شریعتی، محمدتقی 103‏

‏شریف امامی، جعفر175، 299، 333، 334، 336، 341، 344، 345‏

‏شریف واقفی، مجید 131‏

‏شفقت (تیمسار) 302، 342‏

‏شل، والتر 306، 307‏

‏شلاح، احمد 236‏

‏شلایر، هانس مارتین 105‏

‏شمس آبادی، رضا 231، 241 ‏

‏شولاتور، پیتر 298‏

‏شیبانی، عباس 176، 180، 181‏

‏شیخ الاسلامی (دکتر) 16‏

‏شیرازی، سید محمد 372‏

‏شیرازی، ناصر 253‏

‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر 6‏

‏صاحب الدّاری (متولی مدرسه و کتابخانه فیضیه) 16‏

‏صادق، ناصر 103، 267‏

‏صادقی، علی اکبر 22‏

‏صالح، اللهیار 168، 169، 176‏

‏صالح، جهانشاه 250، 251‏

‏صدر حاج سید جوادی، علی اصغر 126‏

‏صدر دنگ شیتئوبین 263‏

‏صدر، بنت الهدی 326‏

‏صدر، سید رضا، 352، 353‏

‏صدر، سید صدرالدین (آیت الله) 11، 12، 13، 22، 26، 27‏

‏صدر، سید محمدباقر 80، 108، 110، 122، 135، 143، 154، 199، 201،  204، 229، 230، 278، 279، 322، 324‏

‏صدر، سید موسی 11، 25، 29، 49، 61، 72، 97، 103، 108، 110، 113، 126، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 468

‏127، 136، 137، 138، 140، 141، 143، 196، 199، 201، 203، 219، 220، 226، 227، 229، 230، 276، 278، 279، 281، 294، 300، 322، 324، 325، 334، 338، 356، 357، 358، 368‏

‏صدر، صدری 355‏

‏صدر، فضل الله 259‏

‏صدری، منصور 172‏

‏صدوقی، محمد 22،‌ 342‏

‏صدیق، جعفر 260‏

‏صدیقی، غلامحسین 168‏

‏صفاتی، رضا 97، 327، 346‏

‏ضرغام بویر احمدی، عبدالله 188‏

‏ضیاءالحق (رئیس جمهور پاکستان) 340‏

‏طالبانی، جلال 338‏

‏طالقانی، سید محمود 148، 168، 169، 170، 178، 193، 230، 276، 290‏

‏طاهری، سید جلال الدین 341‏

‏طباطبایی بروجردی، سید حسین (آیت الله) ‏‏←‏‏ بروجردی، سید حسین (آیت الله) ‏

‏طباطبایی حکیم، سید محسن (آیت الله) ‏‏←‏‏ حکیم، سید محسن (آیت الله) ‏

‏طباطبایی قمی، سید حسین 8، 10، 13، 190‏

‏طباطبایی نایینی، رفیع الدین 8‏

‏طباطبایی، ابوالحسن 7‏

‏طباطبایی، ابوالقاسم 6‏

‏طباطبایی، ابوتراب 7‏

‏طباطبایی، احمد 6‏

‏طباطبایی، رفیع الدین 9‏

‏طباطبایی، سید جواد 79‏

‏طباطبایی، سید عبدالحسین 10‏

‏طباطبایی، سید علینقی 6‏

‏طباطبایی، سید محمد 4، 7، 9، 231‏

‏طباطبایی، سید محمدحسین (علامه) 8‏

‏طباطبایی، سید مرتضی (علم الهدی) 4، 9، 10‏

‏طباطبایی، سید مسعود 29‏

‏طباطبایی، سید مهدی (علامه بحرالعلوم) 5، 10‏

‏طباطبایی، عبدالحسین (دکتر) 195‏

‏طباطبایی، عبدالحسین 19‏

‏طباطبایی، غزاله 54، 66‏

‏طباطبایی، فاطمه 13، 102، 150، 154، 156، 157‏

‏طباطبایی، محمود 6‏

‏طبری، کیوان 172‏

‏طهماسبی، احمد 240‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 469

‏ظریفی، ضیاء 254، 265‏

‏عابدینی (مهندس) 188‏

‏عاملی (وزیر اطلاعات و جهانگردی) 344‏

‏عبادی طالقانی، هادی 22‏

‏عبدالکریم قاسم 174‏

‏عدنان، مندرس 174‏

‏عراقی، ضیاء 12‏

‏عراقی، محمد 117‏

‏عرفات، یاسر ← یاسر عرفات‏

‏العطار، عصام 74‏

‏علم، امیر اسدالله 178، 187، 189، 191، 193، 195‏

‏علمی، محمد 244‏

‏علی رضا (سرهنگ) 132، 133، 134‏

‏علیزاده (دبیر کل فرهنگی و انتشارات) 346‏

‏عویجه (دکتر) 74‏

‏غرضی، سید محمد 149‏

‏غفاری (شهید) 218‏

‏فارسی، جلال الدین، 142، 201‏

‏فاضل لنکرانی، محمد ← فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏

‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد 27، 112، 370‏

‏فاطمی، علی محمد 172، 173، 178، 184، 187‏

‏فخر طباطبایی (نماینده بروجرد) 195‏

‏فخرالدوله (مادر امینی) 187‏

‏فروتن (از رهبران حزب توده انقلابی) 87، 209‏

‏فروهر، داریوش 176، 330‏

‏فروهِش، ابراهیم 97‏

‏فرهنگ، منصور 181‏

‏فقهی، مهدی 332‏

‏فقیه، مرتضی (حاج داداش) 370‏

‏فقیهی، علی 24‏

‏فلایدرر(پروفسور) 50، 57، 58، 65‏

‏فولادی، فیروز 261، 271‏

‏قاسم، عبدالکریم ← عبدالکریم قاسم‏

‏قاسمی (از رهبران حزب توده انقلابی) 87، 209‏

‏قدر، منصور 142‏

‏قره‌باغی (ژنرال) 341‏

‏قزوینی، سید احمد 5‏

‏قشقایی، خسرو 180‏

‏قطب، سید 71، 74‏

‏قطب، محمد 74‏

‏قطب زاده، صادق 77، 97، 118، 120، ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 470

‏122، 126، 127، 129، 131، 139، 140، 142، 172، 173، 181، 186، 207، 211، 218، 299، 308، 323، 364‏

‏قندچی، احمد 168‏

‏کارتر، جیمی ‏‏← جیمی کارتر‏

‏کبیر(آیت الله) 27‏

‏کلباسی، ابراهیم 6‏

‏کمال پاشا، مصطفی 197‏

‏کاتبی، تقی 253‏

‏کارگشا (ساکن هامبورگ) 77‏

‏کارگشا، رحمان 211‏

‏کاشفی، حسین 97‏

‏کاظمی، باقر 168‏

‏کاویانی (دکتر) 77، 78‏

‏کاویانی، زهره 242‏

‏کتابی، حسین 31، 165‏

‏کروبی، حسن 108، 110‏

‏کسروی، احمد 214‏

‏کلانتری، خسرو 259‏

‏کمالیان، رحیم 236‏

‏کندی، جان. اف 176، 206‏

‏کندی، رابرت 174، 178، 184‏

‏کوثری، حمید 257‏

‏کوخ (دکتر) 340‏

‏کیارشی، محمد 117، 218، 347‏

‏کیسینجر، هنری آلفرد 280، 284، 287، 340‏

‏گلپایگانی، سید محمدرضا (آیت الله) 322‏

‏گلسرخی، خسرو 218‏

‏گنجی، منوچهر 341‏

‏لابر، شارون 268‏

‏لاشایی، کوروش 232، 271‏

‏لباسچی، حسن 181، 187‏

‏لنین، ولادیمیر ایلیچ 213، 262‏

‏لوتز، لودویک 220‏

‏لیبرتالیس، هنری 267‏

‏مائو 213‏

‏مائوتسه تونگ 87، 208، 213، 218، 252، 262، 266‏

‏مارکس، کارل 262‏

‏ماسالی، حسن 242، 244، 259‏

‏مانفردایگن (دانشیار آلمانی) 50، 59‏

‏مانیان، محمود 112‏

‏ماینهوف، اولریکه 104، 220، 222‏

‏متین دفتری (از سران جبهه ملی) 298‏

‏متین، افشین 166‏

‏مثنی، حسن 9‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 471

‏مجتهد شبستری، محمد 72، 97، 101، 111، 113، 118، 226، 230‏

‏محتشمی پور، سید علی اکبر 108، 110‏

‏محسن زاده (اهل مشهد) 102‏

‏محلاتی (آیت الله) 361‏

‏مدرس، سید حسن 8‏

‏مرزآبادی، رسول (میرزا) 370، 371‏

‏مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (آیت الله) 351‏

‏مرعشی نجفی، سید محمود 194، 351، 370، 371‏

‏مروارید، علی اصغر 231‏

‏مستجابی (آیت‌الله) 370‏

‏مستنبط (روحانی) 134‏

‏مصباح یزدی، محمدتقی 144‏

‏مصباح زاده، عباس 25‏

‏مصدق، محمد 7، 167، 168، 169، 170، 177، 244، 285‏

‏مطهری، مرتضی 112، 113، 119، 226، 229، 230، 263، 276، 279، 292‏

‏معلم، مامون 236‏

‏معین، محمد 214، 219، 236، 239‏

‏مغیث الاسلام، یعقوب 7‏

‏مفتح، محمد 24، 227، 230، 276‏

‏مقدم، ناصر (سپهبد) 341‏

‏مکارم شیرازی، ناصر (آیت الله) 24‏

‏منتظری، حسینعلی 148، 231‏

‏منتظری، محمد 138، 147، 149‏

‏منصور، حسنعلی 191، 195، 226، 231‏

‏منصوری 241‏

‏موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (آیت‌الله) 368‏

‏موسوی خوئینی‌ها، سید محمد 365‏

‏موسی صدر ← صدر، سید موسی‏

‏موگادیشو (سومالی) 222‏

‏مهدوی، فریدون 342‏

‏میثمی، لطف الله 148‏

‏میرلوحی، سید مجتبی 27‏

‏میلانی (آیت الله) 207‏

‏میناچی، ناصر 137، 333، 343‏

‏ناجی (سرلشکر) 332، 338‏

‏ناطقی، امیر 118‏

‏نبوی طباطبایی، فخرالدین 7‏

‏نجفی مرعشی، سید شهاب الدین (آیت الله) ← مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (آیت الله)‏

‏نخشب، محمد 172، 211‏

‏نصیری (رئیس ساواک) 342، 372‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 472

‏نمازی، حسین 97‏

‏نواب صفوی، سید مجتبی ← میرلوحی، سید مجتبی‏

‏نواب، مهدی 97، 98، 127، 136، 297، 329‏

‏نهاوندی، سیروس 271‏

‏نهاوندی، هوشنگ 341‏

‏نیرومند، بهمن 209، 244، 246، 253، 258، 261، 266‏

‏نیکخواه، پرویز 171، 232، 241، 242، 261، 271‏

‏نیکخواه، حشمت الله 143‏

‏نیکسون (رئیس جمهور آمریکا) 168، 281، 284‏

‏نیکویی، جعفر 97‏

‏والدهایم، کورت 267، 299‏

‏هاریسون، ویلیام 174، 184‏

‏هاشمی رفسنجانی، اکبر 120، 130‏

‏هاشمی، سید حسین 231‏

‏هاشمی، سید مهدی 148، 149‏

‏هانس مارتین، شلایر 221‏

‏هایزر (ژنرال) 286‏

‏هلمز، ریچارد 282‏

‏همایون، ناصر 212‏

‏هواکوفنگ 335‏

‏هویدا، امیرعباس 191، 250، 279، 294‏

‏یاتسویچ (کلنل) 191، 192‏

‏یاسر عرفات 269، 322‏

‏یاقوت فام، همایون 97، 127، 297‏

‏یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم 8‏

‏یزدی، ابراهیم 98، 127، 130، 141، 144، 211، 218، 287، 289‏

‏یعقوب، جعفر (شیخ) 142‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 473

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 474