فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
ورود چین به عرصه سیاست بین الملل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ورود چین به عرصه سیاست بین الملل

‏به دنبال پیروزی های غرور آفرین مائوتسه تونگ و حزب کمونیست چین و نیز در پی انقلاب فرهنگی آن کشور، چین در سال 1964 (سال 1343) وارد صحنه سیاست بین الملل گشته و اعلام داشت، از کلیه کمونیست هایی که به دلایل سیاسی ناچار به اتحاد جماهیر شوروی روی آورده اند ولی از سیاست های استعماری و سوسیال ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 208

‏امپریالیستی شوروی ناراضی هستند، بی چون و چرا حمایت خواهد کرد. اعلام این حمایت همه جانبه سبب شد تا تعداد کثیری از مارکسیست های ایرانی که در شوروی و کشورهای اروپای شرقی پناهنده بودند و به دلیل همین پناهندگی ناچار بودند از سیاست های سازشکارانه شوروی با رژیم ایران حمایت کنند، فرصت را مغتنم شمرده به اروپای غربی آمده و به احزاب اروپایی متمایل یا وابسته به حزب کمونیست چین روی آورند.‏

‏اولین گروهی که از حزب توده جدا شدند، سه تن از رهبران آن به اسامی آقایان: قاسمی، فروتن و سقایی بودند که از برلن شرقی به مونیخ آمده و «سازمان توده انقلابی» را پی ریزی کردند.‏

‏بعضی از خاطره نویسان ذکر کرده اند که سازمان توده انقلابی، قبل از آمدن این سه تن به اروپای غربی تاسیس شده بود و حتی این رفقا! توسط سازمان فوق الذکر، از برلن شرقی به مونیخ آمده به این سازمان پیوستند. تا آنجا که من به خاطر دارم این مطلب چندان صحیح نیست.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 209