فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
دستگیری امام و قیام مردم در 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دستگیری امام و قیام مردم در 15 خرداد

‏یکی از دوستان مرحوم پدرم که با امیر اسدا.. علم ارتباط خانوادگی داشت برای من ‏‎ ‎‏نقل می کرد: «با ادامه برنامه های روشنگرانه امام، علم احساس خطر کرده و حتی با ‏‎ ‎‏اعزام هیاتی که غروب 12 خرداد از طرف شاه با امام در قم دیدار کردند مخالفت کرده ‏‎ ‎‏بود. آن هیات عبارت بودند از عبدالله خان انتظام، علا، نادر میرزا آراسته و جعفر ‏‎ ‎‏بهبهانی که در قم به منزل امام آمدند و اظهار داشتند اعلیحضرت آمادگی دارند، نظرات ‏‎ ‎‏آقایان علما را به مورد اجرا بگذارند. هنگامی که این هیات با برخورد سرد و بی اعتنایی ‏‎ ‎‏امام مواجهه می شوند که امام چند مرتبه تاکید می کنند «علم باید برود» تا حسن نیت ‏‎ ‎‏شاه نشان داده شود، و موضع سرسختانه امام را به شاه گزارش می کنند، همزمان هم ‏‎ ‎‏گزارش فرماندار قم به امیر اسدالله علم که «امام خواهان عزل وی هستند» باعث ‏‎ ‎‏می گردد که علم فرمان دستگیری امام را صادر می کند.»‏

‏با دستگیری امام، قیام 15 خرداد به وقوع می پیوندد که منجر به آن کشتار عظیم می گردد.‏

‏در روز 15 خرداد در قم و تهران و دیگر شهرها، مردم در اعتراض به بازداشت امام ‏‎ ‎‏به خیابان ها آمدند. در تهران سرلشکر خسروانی فرمانده ژاندارمری مرکز و سرلشکر ‏‎ ‎‏اویسی فرمانده لشکر گارد به دستور شاه به روی مردم آتش گشودند. خسروانی باعث ‏‎ ‎‏کشتار راهپیمایان ورامینی و شهرری بود و اویسی مجری فرمان «آتش به قصد کشتار ‏‎ ‎‏شاه» در تهران.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 189

‏با دستگیری امام، گرچه اجتماع مراجع در تهران و اعلام مرجعیت ایشان، شاه را با ‏‎ ‎‏مشکل قانونی تعقیب امام مواجه ساخته بود ولی به حسب نقل های مختلف، عده ای از ‏‎ ‎‏نظامی ها، نظر به اعدام امام داده بودند.‏

‏همان دوست پدرم افزود: «پاکروان که از این امر به شدت وحشت کرده بود، با علم ‏‎ ‎‏دیدار می کند و می گوید «ریختن خون سید اولاد پیغمبر برای اعلیحضرت نحوست در ‏‎ ‎‏پی خواهد داشت» و از وی می خواهد با شاه دیدار کرده و او را از اجرای این امر باز ‏‎ ‎‏دارد.» ظاهراً همین امر منجر به انتقال امام به منزلی در شمال تهران می گردد. امام در ‏‎ ‎‏خاطرات خود به دیدار و ملاقات پاکروان با ایشان اشاره کرده و «نظر خیرخواهانه!» او ‏‎ ‎‏را بازگو می کنند.‏

‏چنین به خاطر دارم که امام با اعدام پاکروان نظر مساعد نداشتند و از شنیدن خبر ‏‎ ‎‏اعدام وی ابرو در هم کشیدند در موارد دیگری نیز شاهد بودم که از شنیدن خبر اعدام ‏‎ ‎‏چند نفر، ابرو در هم کشیدند که در جای خود بدان اشاره خواهم کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 190