خاطرات و نکته ها
حمایت از فعالیتهای اجتماعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حمایت از فعالیتهای اجتماعی

حمایت از فعالیتهای اجتماعی

‏در اول انقلاب یکی از این آقایان که شما‏‎ ‎‏می شناسید؛ ولی من نامش را نمی برم، نزد‏‎ ‎‏امام آمدند و گفتند: شما الآن خیلی قدرت‏

‎ ‎‏دارید و هر کاری که می خواهید، می توانید در ایران انجام دهید. بیایید از‏‎ ‎‏این قدرتتان استفاده کنید و دستور دهید تمام خانمها از ادارات به‏‎ ‎‏خانه هایشان برگردند و کار نکنند. البته این مطلب یکی از خواسته های‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 530

‏ایشان بود. من خندیدم و گفتم: این آقا با آن عظمت آمده بود تا این‏‎ ‎‏خواسته را طرح کند. گفتند: بله، ولی واقعاً چطور اینها متوجه نیستند؟‏‎ ‎‏مگر از نظر اداره مملکت امکان دارد که فردا بگویند همه زنها در خانه‏‎ ‎‏بنشینند؟ برخی وزارتخانه ها نصف پرسنلشان زن است. اینها چون توجه‏‎ ‎‏به مسائل ندارند، یکمرتبه اینچنین حکم می کنند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 531