خاطرات و نکته ها
دستور نمی دادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دستور نمی دادند

دستور نمی دادند

‏امام هیچ وقت دستور انجام کاری را به‏‎ ‎‏همسرشان نمی دادند. خانم می گویند: امام‏

‎ ‎‏وقتی یک دکمه پیراهنشان می افتاد، نمی گفتند خودت بدوز بلکه می گفتند‏‎ ‎‏بگویید بدوزند. یا احیاناً اگر روز بعد دوخته نشده بود، نمی گفتند چرا‏‎ ‎‏ندوختید، می گفتند: کسی نبود بدوزد؟ (حال آنکه دوزنده خود خانم‏‎ ‎‏بودند)‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 521