خاطرات و نکته ها
دریافت خبر صحیح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دریافت خبر صحیح

دریافت خبر صحیح

‏امام در نجف به دو ـ سه نفر جداگانه گفته‏‎ ‎‏بودند که اخبار رادیو را برایشان نقل کنند؛‏

‎ ‎‏آنها خبر را می نوشتند و می آوردند؛ اما هر یک از آن دو ـ سه نفر فکر‏‎ ‎‏می کرد فقط خودش این مسئولیت را به عهده دارد و هیچ کدام از دیگری‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 542

‏خبر نداشت؛ و این همان زیرکی و دانایی خاصی بود که ایشان داشتند که‏‎ ‎‏با این کار هم خبر صحیح را می توانستند پیدا کنند و هم افراد را‏‎ ‎‏می توانستند بهتر بشناسند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 543