مقالات
مقامات عرفانی
اقسام مقامات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اقسام مقامات

اقسام مقامات

‏ابونصر سراج در کتاب اللمع، مقامات‏‎ ‎‏هفتگانه را قول مشهور مشایخ دانسته، و به‏

‎ ‎‏استقرای آنها پرداخته است: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا.‏

‏     برخی دیگر همچون صاحب مصباح الهدایة به ده مقام قائل شده، و‏‎ ‎‏شکر و خوف و رجا را بر آن هفت مقام پیش گفته افزوده اند. نکتۀ قابل ذکر‏‎ ‎‏آنکه، به نظر عزالدین کاشانی منشا اختلاف اقوال مشایخ رحمهم اللّه در‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 163

‏احوال و مقامات از اینجاست که یک چیز را بعضی حال خوانند و بعضی‏‎ ‎‏مقام.‏‎[1]‎

‏    ‏‏اینک غرض ما آن است که به شرح هفت مقام مشهور پردازیم و آرای‏‎ ‎‏برخی از مشایخ عرفان را در این خصوص بیان کنیم. از جمله آرایی که در‏‎ ‎‏این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ نظرات خواجه عبداللّه ‏‎ ‎‏انصاری، عزالدین محمود کاشانی و حضرت امام خمینی است. قبل از‏‎ ‎‏شرح، ضروری است به معرفی و اهمیت کتبی که منبع و مأخذ این شرح‏‎ ‎‏قرار گرفته، پرداخته ودربارۀ شیوۀ نگارش به چند نکته اشاره کنیم:‏

‏     1ـ کتاب منازل السائرین از غنی ترین و عظیمترین کتب در ساحت‏‎ ‎‏عرفان عملی است و خواجه عبداللّه انصاری آن را در سن 81 سالگی در‏‎ ‎‏سال 475 ه . ق تألیف کرده است. این کتاب در شمار منابع اصیل عرفانی‏‎ ‎‏است و به این ترتیب علمای عرفانی و اخلاقی شروح متعددی بر آن‏‎ ‎‏نگاشته اند. از جمله: عبدالرزاق کاشانی، عبدالخلیل تلمسانی،‏‎ ‎‏شمس الدین تستری، ابراهیم واسطی، سلیمان تلمسانی، ابن قیّم جوزیه و‏‎ ‎‏محمود دُرکزینی. این کتاب همواره جزء کتب درسی مهم در حوزۀ عرفان‏‎ ‎‏عملی بوده و حضرت امام نیز توجه شایانی به آن داشته اند و در دو کتاب‏‎ ‎‏اربعین حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل به کّرات از آن یاد‏‎ ‎‏کرده اند.‏

‏     2ـ کتاب مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، مهمترین تألیف شیخ عزالدین‏‎ ‎‏محمودبن علی کاشانی (متوفی 735 ه . ق) است که در این مقاله به آن‏‎ ‎‏استناد شده است. سبب آن است که اولاً، مؤلف آن، عالمی محقق بوده که‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 164

‏از حکمت و کلام و حدیث و فقه و روایت اطلاع کافی داشته، و مطلبی را‏‎ ‎‏بدون مبنا و مدرک علمی به قلم نیاورده است. ثانیاً، این کتاب یکی از آثار‏‎ ‎‏گرانبهای نثر فارسی در حوزۀ عرفان و اخلاق است؛ و ترجمه ای است از‏‎ ‎‏عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی وی در سبک تحریر تا‏‎ ‎‏حدّی از خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری تقلید کرده‏‎ ‎‏است.‏

‏     3ـ کتابهای شرح چهل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل که‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی عالم، فقیه، فیلسوف و عارف نامی تألیف نموده‏‎ ‎‏است. در این کتاب حضرت امام به شرح پاره ای از حالات و مقامات‏‎ ‎‏پرداخته اند. البته ایشان تحت عنوان مقامات یا منازل عرفانی کتابی به‏‎ ‎‏رشتۀ تحریر درنیاورده اند؛ اما در دو کتاب مذکور به بعضی از مقامات، با‏‎ ‎‏توجه به احادیث ائمه معصومین اشاره کرده اند؛ و ما به علت مبنا قرار‏‎ ‎‏دادن «هفت مقام» به جمع آوری شروح و آرای ایشان در این زمینه‏‎ ‎‏می پردازیم.‏

‏     4ـ لازم به ذکر است که مقصود ما بررسی تطبیقی آرا نیست، بلکه‏‎ ‎‏صرفاً بیان آرا و شرح اجمالی مقامات است تا فحوا و معنای مورد نظر‏‎ ‎‏بزرگان روشن شود و خواننده خود به مقایسه بپردازد و به نتیجه برسد.‏‎ ‎‏اینک شرح هر یک از مقامات:‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 165

  • )) مصباح الهدایة؛ ص 125.