فصل پنجم : خاطرات حسین سلیمانی
علاقه زیاد امام به علی آقا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

علاقه زیاد امام به علی آقا

‏حضرت امام علاقۀ زیادی به علی آقا‏‎ ‎‏داشتند. روزی علی تازه راه رفتن را‏‎ ‎‏یاد گرفته بودند. حضرت امام زنگ زدند و من خدمتشان رسیدم. ‏‎ ‎‏فرمودند‏‎ ‎‏که علی راه رفتن یاد گرفته و ممکن است تلو تلو برود و زمین ‏‎ ‎‏بخورد این میز و این صندلی می خواهم طوری باشد که سرش به آنها‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 199

‏نخورد و آسیبی نبیند. ما‏‎ ‎‏هم رفتیم و مقداری ابر آوردیم و روی میز و ‏‎ ‎‏صندلی ها‏‎ ‎‏گذاشتیم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 200