الفصل الرابع فی حمل المطلق علی المقیّد
الصور المتصوّرة فی ورود المطلق و المقیّد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الصور المتصوّرة فی ورود المطلق و المقیّد

الصور المتصوّرة فی ورود المطلق والمقیّد

‏ ‏

‏إذا ورد مطلق ومقیّد : فإمّا أن یکونا متکفّلین للحکم التکلیفی أو الوضعی .‏

‏وعلی التقدیـرین : فإمّـا أن یکونا مثبتین أو نافیین أو مختلفین .‏

‏وعلی التقادیر : فإمّـا أن یعلم وحـدة التکلیف أو لا .‏

‏وعلی الأوّل : فإمّا أن یعلم وحدتـه مـن الخارج أو مـن نفس الـدلیلین .‏

‏وعلی التقادیر : فإمّـا أن یـذکر السبب فیهما أو فی واحـد منهما أو لا یـذکر .‏

‏وعلی الأوّل : فإمّـا أن یکون السبب واحـداً أو لا .‏

‏ثمّ الحکم التکلیفی إمّا إلزامی فی الـدلیلین أو غیر إلـزامی فیهما أو مختلف .‏

‏وعلی التقادیر : قـد یکون الإطلاق والتقیید فی الحکم ومتعلّقـه وموضوعـه‏‎ ‎‏وقد یکونان فی اثنین منها وقـد یکونان فی واحد منها .‏

‏فهذه جملـة الصور المتصوّرة فی المقام .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 277