مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

‏ ‏

خمینی مصطفی، 1309-1356تحریرات فی الفقه کتاب البیع (جلد اول) /مؤلف مصطفی خمینی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)1376 –428ص 2جISBN:  964 - 335 –-158-0  (دوره)ISBN:  964 - 335 – 117-3  (ج 1)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج 1)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1.خرید و فروش (فقه) 2..فقه جعفری-- تا قرن14 الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.3 ت 84 خ/ 1 / 190 Bp372./ 297      کتابخانه ملی ایران                                                              10686 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                                          کد / م 202

ARMMOA~1

                   کد / م 208

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 کتاب البیع (جلد 1)

 المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

 التحقیق والنشر مؤسسة تنظیم ونشر اثار الإمام الخمینی(س)

‏ ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق      

 الکمیة:  1500 نسخة        ‍      

 السعر 3500تومان

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه II

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه III

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه IV